LPO 94

advertisement
LPO 94


















Mål som eleverna skall ha uppnått i
slutet av det nionde skolåret
Eleven skall
beträffande natur och människa
ha kunskap om några grundämnen,
kemiska föreningar och kemiskt-tekniska
produkter,
ha kunskap om de viktigaste kretsloppen i
naturen samt kunna beskriva några
spridningsprocesser för materia i luft,
vatten och mark,
ha kunskap om vattnets egenskaper och
kunna beskriva dess roll som
lösningsmedel och som transportmedel i
mark och växter,
ha kunskap om egenskaper hos luft och
dess betydelse för kemiska processer som
korrosion och förbränning,
beträffande den naturvetenskapliga
verksamheten
kunna genomföra mätningar,
observationer och experiment samt ha
insikt i hur de kan utformas,
kunna genomföra experiment utifrån en
hypotes och formulera resultatet,
kunna med hjälp av exempel belysa hur
kemins upptäckter har påverkat vår kultur
och världsbild,
ha inblick i hur experiment utformas och
analyseras utifrån teorier och modeller,
beträffande kunskapens användning
kunna använda resultat av mätningar och
experiment i diskussioner om miljöfrågor,
kunna använda såväl kemiska kunskaper
som estetiska och etiska argument i frågor
om resursanvändning, föroreningar och
kretslopp,
ha kunskaper om industriella tillämpningar
inom kemiområdet,
kunna med hjälp av exempel belysa hur
kemisk kunskap har använts för att
förbättra våra levnadsvillkor samt hur
denna kunskap har missbrukats,
känna till hur man på ett säkert sätt
hanterar vanliga kemikalier och
brandfarliga ämnen,
kunna föra diskussioner om
resursanvändning i privatlivet och i
Lokal tolkning av mål för kemi År 8

Organisk kemi- kol och
kolföreningar
Eleven skall kunna:










rent kol
kolväten
alkoholer
organiska syror estrar
fossila bränslen
biobränsle
kolets kretslopp
växthuseffekt
förbränning
Hur




Arbeta med befintliga
läromedel och film.
Utföra laborationer och
skriva
laborationsrapporter.
Göra studiebesök.
Göra egna
fördjupningsarbeten
som redovisas muntligt
eller skriftligt.
Utvärdering

Organisk kemi- kol
och kolföreningar












Livets kemi/Livmedelskemi
kolhydrater
fetter
proteiner
vitaminer och mineraler







G
Eleven skall kunna
vad organisk kemi är
vilka former det finns
av grundämnet kol
vad grafit och diamant
används till
varför kolatomen kan
bilda så många olika
föreningar
vad som menas med
växthuseffekten
beskriva kolets/syrets
kretslopp
ge exempel på
biobränslen
ge exempel på olika
energikällor
Eleven skall känna
till
vad alkaner, alkener,
alkyner alkoholer,
organiska syror och
estrar är och vad de
används till
VG
Kunna skriva strukturmolekylformel
kunna beskriva
skillnaden mellan ett
mättat och ett omättat
kolväte
kunna beskriva vad Tröd, T- blå, T- gul, Tgrön, nitroglycerin är
och vad de kan
användas till
MVG
kunna utföra de flesta
laborationerna med
liten handledning samt
förklara och inse
betydelsen av
resultaten.
kunna skriva
reaktionsformler med
kemiska tecken
samhället.








beträffande den naturvetenskapliga
verksamheten
kunna genomföra mätningar,
observationer och experiment samt ha
insikt i hur de kan utformas,
kunna med hjälp av exempel belysa hur
fysikens upptäckter har påverkat vår
kultur och världsbild,
beträffande kunskapens användning
kunna använda såväl naturvetenskapliga
som estetiska och etiska argument i frågor
om fysikens tillämpningar i samhället och i
tekniska anordningar som förekommer i
elevens vardag,
kunna med historiska exempel beskriva
hur kunskaper i fysik har bidragit till
förbättring av våra levnadsvillkor, samt ge
exempel på hur den har missbrukats,
ha inblick i hur experiment utformas och
analyseras utifrån teorier och modeller,
kunna föra diskussioner om
resursanvändning i privatlivet och i













att beskriva hur vi kan
minska utsläppen av
växthusgaser och dess
konsekvenser på
miljön
att förklara
försurningen av mark
och vatten
att beskriva hur
avgasrenaren i en bil
fungerar
Betygskriterier för
Livets kemi
G
Eleven skall kunna
vilka fyra
ämnesgrupper som
bygger upp allt
levande
varifrån energin i vår
mat kommer ifrån
beskriva vad som
händer vid
fotosyntesen/cellandni
ngen
nämna några sorters
mat som innehåller
fetter, proteiner,
vitaminer, mineraler
och kunna ge några
exempel på vad de
gör i kroppen
VG
veta hur är ett fett/
protein är uppbyggt
veta vad DNA är och
vad det har för
funktion i kroppen
förklara vad som
menas med essentiella
aminosyror
veta vad som menas
med ekologisk odling
Organisk kemi- kol
och kolföreningar
MVG
kunna utföra de flesta
laborationerna med
liten handledning samt
förklara och inse
betydelsen av


resultaten.
skriva kemiska formler
för t.ex. druvsocker,
rörsocker.
kunna ge exempel på
hur kemisk kunskap
har använts för att
förbättra våra
levnadsvillkor
Download