FYGA17 Delkurs Elteknik, 4.5 hp, vt 2013
samt delkurs ”Ellära” inom FYGA03, LPGB01 och LPGB02.
Ungefärlig föreläsningsplan
Ungefärlig hänvisning till kurslitteraturen:
Bergström och Nordlund, ELLÄRA, Krets- och Fältteori, Liber, 2012.
Fö 1
Kursinformation, Introduktion. Kommentarer till: Litteratur, Fö, Övningar/Räknestuga, Lab, Kurshemsida,
Delkurser, Tenta (hjälpmedel), Samläsning, (Lärare, Sekreterare)
Grundläggande begrepp: Elektrisk laddning, Elektrisk fält, Coulombs lag. Elektrisk spänning och potential.
Elektrisk ström, resistans och konduktans. (Kapacitans – kommer senare.)
Ohms lag. Referensriktningar.
Bergström/Nordlund: Kap 1 och 11.
Se t.ex. kort sammanfattning här (första delen): http://sv.wikibooks.org/wiki/Ellära_A
Bra introduktion: https://www.studentlitteratur.se/files/products/31997/ellara_a_smakprov.pdf
Från Wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektriskt_fält
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_spänning
Fö 2
Seriekopplingar och Kirchhoffs spänningslag. Spänningsdelning.
Parallellkopplingar och Kirchhoffs strömlag. Strömdelning.
Serie- och parallellkopplingar.
Förbrukad och avgiven effekt och energi.
Y-transformation / Triangel-stjärn (Stjärn-triangel) transformation
Bergström/Nordlund:
Kap 1 och 2
Fö 3
Reduktion av resistornät, Påverkan av mätinstrument
Tvåpoler. Spänningstvåpol (Thevenins teorem). [Strömtvåpol (Nortons teorem)]
Ideala tvåpoler (Resistans, Spänningskälla, [Strömkälla]).
Verklig spänningskälla har inre resistans.
Bergström/Nordlund:
Kap 3
Fö 4
Tvåpolssatsen och källor (fortsättelse),
Mätning av en tvåpols inre resistans, Effektanpassning (Maximum effektöverföring)
Superposition, Bryggor (Wheatstone bridge)
Bergström/Nordlund:
Kap 4
Fö 5
Bryggor (fortsättelse), Linjär kretsteori. Analysmetoder: (i) Grenströmsmetoden/Kirchhoffs metod,
[(ii) Maxwells cirkulerande strömmar/Slinganalys/Maskanalys], (iii) Potentialmetoden/Nodanalys
Bergström/Nordlund:
2013-05-02
Kap 5
1
Fö 6
Introduktion tillVäxelström – grundbegrepp
Visardiagram (vid sinusformig stationärtillstånd).
Bergström/Nordlund:
Kap 6 och 7
Fö 7
Magnetism. Amperes lag, Biot-Savarts lag. Kraftverkan. [Magnetiska kretsar. Induktion och induktans.]
Gauss lag, Magnetisk flödestäthet, Permeabilitet och magnetiska material.
Ideala komponenter i växelströmskretsar. (Resistor, Kondensator, Spole/Induktor)
Kondensator, serie- och parallellkoppling, uppladdning och urladdning. Lagrad energi.
Spole (Induktorer), serie- och parallellkoppling. Lagrad magnetisk energi.
Faradays induktionslag och induktans, induktorer (spoler). [Magnetiska kretsar.]
Bergström/Nordlund: Kap 12 och 8
Från Wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Magnetiskt_fält
http://sv.wikipedia.org/wiki/Magnetism
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetism (på Engelska)
Fö 8
[Ideal transformator.]
Den komplexa metoden (j-metoden)
Aktiv effekt och effektanpassning. Reaktiv effekt. Skenbar effekt.
Bergström/Nordlund:
Kap 9 och kap 10.1
Fö 9
Serie- och parallellresonans, RLC-kretsar. Godhetstal (Q-faktor).
[Frekvensrespons (amplitud och fas) för ett linjärt system.]
Bergström/Nordlund:
Kap 9
Fö 10
Sammanfattning. Frågor.
2013-05-02
2