Två sätt att frigöra energin
1. Förbränning i levande celler



Vid en förbränning använder
cellen syre och druvsocker. Vid
förbränningen frigörs energin i
druvsockret – musklerna orkar
arbeta
Kemisk energi till mekanisk
energi och värme
Formel för förbränning i en cell
C6H12O6+6O2  6H2O+6CO2+energi
Förbränning i eld




Vi frigör energin genom att höja
temperaturen
Då kan vi få bränslet att brinna
med syrens syre
Kemisk energi i veden
omvandlas till värme- och
ljusenergi.
Vatten och koldioxid är
energifattiga biprodukter
Formel av propan

C3H8 + 5O2  3CO2+ 4H2O

Propan