Vad betyder orden?

advertisement
Vad betyder orden?
Biobränsle. Ett organiskt material, till exempel
ved, spannmål eller pellets, som kan användas
som bränsle vid framställning av el, värme, gas
och flytande drivmedel.
Biogas. Gas som uppstår när organiskt material
bryts ner i en syrefri miljö. Används som drivmedel till bilar, lastbilar och bussar och för att
värma upp hus.
Biomassa. Se Biobränsle.
Bränsle. Ett ämne med lagrad energi som kan
utnyttjas i energiomvandling till värme eller
annan energiform. Kol, olja, ved och torv är
några exempel på bränslen. För oss människor
är maten vårt bränsle.
CO2 (koldioxid). En naturlig, färglös gas som
bland annat finns i vår utandningsluft och är en
viktig del av fotosyntesen. Koldioxid frigörs vid
all förbränning av organiskt material och är en
av flera växthusgaser som kan påverka klimatet.
Distributionsnät. Se Nät.
Effekt (watt, W). En enhet som anger en viss
elektrisk saks förmåga att avge eller använda
energi under en viss tid.
Elektricitet. Ett flöde av elektriskt laddade
partiklar, elektroner. Mäts i ampere (A). Den
kraft som krävs för att förflytta den elektriska
laddningen från en punkt till en annan kallas
för spänning och mäts i volt (V).
Elhandelsföretag. Ett företag som köper el från
elproducenter eller elbörsen, och säljer vidare
till privatpersoner och företag.
Elproducent. Ett företag som producerar el
i till exempel vattenkraftverk, kärnkraftverk
eller värmekraftverk, och säljer till elbörsen.
Energi. Ett begrepp som beskriver kraften som
får föremål eller ämnen att ändra läge eller tillstånd. Mäts i exempelvis Joule (J) kilowattimmar
(kWh) eller terrawattimmar (TWh). 1 terrawatttimme är lika med 1 000 000 000 kilowattimmar.
Energibärare. Ett ämne eller material som kan
användas för att transportera energi. Till exempel
elektricitet, varmvatten och bensin.
Energikälla. Något som kan användas till energiomvandling, till exempel vatten, olja, vind och
uran.
Energiomvandling. Processen där energi omvandlas från en form till en annan. Till exempel
från lagrad energi i ved som vid förbränning blir
till värmeenergi.
Fission. Klyvning av atomkärnor, vanligtvis i uran,
som används i kärnkraftverk för att utvinna energi.
Fjärrvärme. System för att producera värme
centralt i ett fjärrvärmeverk, och som sedan leds
ut till anslutna fastigheter i rörledningar med
varmvatten. Som bränsle används till exempel
biobränsle, gas och avfall.
Fordonsgas. Naturgas eller biogas som används
som drivmedel till bilar och andra fordon. En ökad
användning av fordonsgas är en viktig del av
arbetet med att minska världens koldioxidutsläpp.
Fossilt bränsle. Rester av växter och djur som har
omvandlats till olja, kol och gas under hundratals
miljoner år.
Fotosyntes. En process där solenergi tillsammans
med vatten och koldioxid omvandlas till biomassa.
Förnybar energi. Energi som ständigt återbildas,
som till exempel vattenkraft, vindkraft och
solenergi.
Gas. Innehåller lagrad energi och finns i olika
former, som naturgas, gasol, biogas och vätgas.
Används ofta direkt i industriprocesser, men
också för el- och värmeproduktion och som
drivmedel till fordon.
Generator. Finns i kraftverk och används för
att producera elektricitet genom att omvandla
rörelseenergi till elektrisk energi. Består av en
magnet och en spole.
Geotermisk energi. Värme som hämtas från
jordens inre, oftast flera hundra meter under
jordytan.
Sol. Vår viktigaste energikälla. Kan användas för
att generera värme via solfångare och el med
solceller.
Kol. Bergart som består till 70-75% av grundämnet kol. Används för att tillverka el och värme
i kraftverk, och i stora delar av världen för att
värma hus och laga mat.
Solcell. Den förnybara energikälla som ökar mest
i världen, räknat i procent.
Kraftvärmeverk. Kraftverk som producerar både
el och värme.
Torv. En jordart som består av växtrester som inte
brutits ner av luft och därför kan användas som
bränsle.
TWh. Se energi.
kWh. Se energi.
Kärnkraft. I ett kärnkraftverk klyvs atomkärnor
av uran. Värmen som bildas hettar upp vatten
till ånga som driver en turbin. Den driver i sin tur
en generator som producerar el. Det radioaktiva
avfallet som bildas är farligt och måste förvaras
säkert under lång tid.
Lagrad energi. Till exempel kemisk energi som
finns bunden i molekylerna i till exempel växter.
Vid förbränning frigörs energin och omvandlas
till ljusenergi och värmeenergi. Lägesenergi är
också lagrad energi, som till exempel vatten i ett
vattenmagasin. Nord Pool. Gemensam norsksvensk-finsk-dansk-estnisk elbörs, där elproducenter och elhandelsbolag säljer och köper el.
Nät. Systemet av kablar och ledningar som
behövs för att transportera energin från kraftverken till bostäder och företag.
Nätägare. Sveriges elnät är geografiskt uppdelat
mellan olika ägare, till exempel Svenska Kraftnät
(som äger stamnätet) samt Vattenfall och E.ON
(som äger regionnätet). Som elanvändare kan
man välja elhandelsföretag men inte nätägare.
Olja. Ett fossilt bränsle som har bildats av växter
och djur som levde för hundratals miljoner år
sedan.
Rörelseenergi. Kallas också kinetisk energi och
uttrycker det arbete som krävs för att reducera
ett objekts hastighet. Genom att utnyttja rörelsen
i till exempel en turbin kan vi omvandla rörelseenergin till elektricitet.
Watt. Förkortas W och är en enhet som uttrycker
den mängd energi per tidsenhet en viss sak
kräver för att fungera. Se även Effekt.
Vattenkraftverk. Anläggning som producerar el
via turbiner som drivs av strömmande vatten.
Verkningsgrad. Ett mått på hur väl energin utnyttjas och hur effektiv en viss energiprocess är.
Vindkraftverk. Anläggning som använder
energin i luftens rörelse för att producera el.
Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar
mest i världen, mätt i produktionskapacitet.
Volt. En enhet som anger spänningen i en
elektrisk ledning, eller med andra ord den
energin som krävs för att förflytta en elektrisk
laddning från en punkt till en annan.
Värme. En energiform som orsakas av molekyler
i rörelse. Ju högre temperatur ett ämne har, desto
större molekylrörelse och därmed högre värme.
Värmekraftverk. En anläggning som producerar
el genom förbränning av olja, kol, biomassa, avfall
eller gas.
Växthuseffekten. Processen där koldioxid och
andra gaser håller kvar värmen på jorden.
Uran. Ett radioaktivt grundämne som används för
att producera elektricitet genom så kallad fission
i kärnkraftverk. I Sverige importerar vi uran från
till exempel Australien, Ryssland och Kanada.
Download