Bedömningsmatris: Energi, el och elanvändning

advertisement
Bedömningsmatris: Energi, el och elanvändning
Från Lgr 11
Syfte:
Använda kunskaper i kemi/fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, teknik,
hälsa och samhälle.
Centralt innehåll från Fysik och kemi:

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt
deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik och kemi

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt
strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel
inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella forskningsområden inom fysik och kemi till exempel elementarpartikelfysik, materialutveckling och nanoteknik.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga
sammanhang.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
Bedömning
Kunskaper om
energi och
dess
övergångar
Lägre ----------------------------------------------------------------------------------------------Högre
Du har grundläggande Du har goda kunskaper om
Du har mycket goda kunskaper
kunskaper om energi energi och kan förklara de
om energi och kan förklara
och kan förklara några flesta begreppen inom energi begreppen inom energi som vi
av begreppen inom
som vi har tagit upp och du
har tagit upp och du kan visa på
energi. Du kan
kan visa på några samband
några samband mellan dessa. Du
redogöra för några
mellan dessa. Du kan
kan redogöra för några
energiövergångar.
redogöra för några
energiövergångar i flera led och
energiövergångar i flera led.
där du visar att du har en
förståelse för energins
oförstörbarhet.
Din text om
energi
Du har skapat en
enkel text med fakta
om någon energikälla
och du har i din text
redogjort för någon
för - och nackdel.
Du har skapat en utvecklad
text med fakta om någon
energikälla och där du har
visat att du använt fler källor
som du också angivit. Du för
också ett resonemang kring
energikällans för – och
nackdelar.
Du har skapat en välutvecklad
text med fakta om någon
energikälla och där du har visat
att du använt fler källor som du
också angivit. Du för också ett
resonemang kring energikällans
för – och nackdelar samt vad de
kan leda till i flera led.
Du har kortfattat beskrivit
hur man får el från den
energikälla som du har
undersökt.
Du har på ett välutvecklat sätt
redogjort för hur energikällan blir till
elektricitet i ditt hus
Diskussion om
energi
Du deltar i
energidebatten
genom att redogöra
för din energikälla.
Du deltar i energidebatten
genom att redogöra för din
energikälla och där du
framför och bemöter
argument så att diskussionen
förs framåt.
Du deltar i energidebatten genom
att redogöra för din energikälla
och där du framför och bemöter
argument så att diskussionen förs
framåt och fördjupar och breddar
den.
Interaktiv
laboration om
generatorn.
Du visar på att du har
någon förståelse för
hur elektricitet kan
skapas.
Du har visat att du förstår hur
elektricitet skapas genom att
du kan skriva en enkel
förklaring för hur elektricitet
skapas.
Du har visat att du god förståelse
för hur elektricitet skapas genom
att du kan skriva en förklaring för
hur elektricitet skapas samt ange
några orsaker till strömstyrkan
som man kan få ut.
Download