Att leva med multiresistent bakterie

advertisement
Att leva med multiresistent bakterie
- erfarenheter av MRSA kolonisation
Maria Lindberg
Leg. ssk./ Med. Dr.
[email protected]
Multiresistenta bakterier
•Enterokocker
•Klebsiella och E-coli (ESBL)
•Mycobakterier
•Pneumokocker
[email protected]
•Pseudomonas auerginosa
•Stafylokockus aureus
(MRSA)
[email protected]
Nasal S.aureus kolonisation
(Lancet 2004;364:644)
MRSA
- Ett globalt problem med
regionala skillnader
ECDC 2010
[email protected]
Grundmann et al. Lancet 2006;368:874-85
[email protected]
Bärarskap av MRSA
MRSA kan vara en del av
patientens normalflora.
Svalg
Majoriteten av de drabbade
patienterna har inga
Perineum
symptom…
…men räknas ändå som
smittsamma; vissa patienter
har extra hög smittsamhet
[email protected]
Näsa
Hud
Hud
Bärarskap av MRSA
Tre typer av bärarskap
Bestående
Tillfälligt
Klinisk infektion
Gula stafylokocker
För samtliga typer av bärarskap
rekommenderas isoleringsvård med egen
toalett vid sjukhusvård. God handhygien är
en förutsättning för att förhindra
smittspridning.
[email protected]
Hygien i fokus
Vanligaste
smittvägarna är direkt
och indirekt
kontaktsmitta
[email protected]
Förebygg smittspridning
genom god tillämpning av
basala hygienrutiner
Bakgrund till projektet
Personer med MRSA verkar inte
förstå innebörden av bärarskapet
och är missnöjd med vården.
(Newton et al 2001, Criddle and Potter 2006)
Hur är det i Sverige?
[email protected]
Syfte och metod
Syftet med studien var att utforska personers
erfarenheter av att leva med MRSA
Individuella intervjuer
analyserades med
kvalitativ innehållsanalys
[email protected]
Resultat
Tema:
”Kränkning, osäkerhet och ensamhet”
Kategorier:
Yttrande av och perceptioner om MRSA
Begränsningar, ensamhet samt omtanke av andra
Förändrad vårdkontakt
[email protected]
Upplevda begränsningar i det dagliga livet
inverkade på relationen till partner, släktingar och
vänner vilket uttrycktes som oro, osäkerhet,
rädsla, skuld och skam
Yttrande av och perceptioner
om MRSA
Innefattar tre subkategorier:
# Kroppsliga symptom av MRSA
# Känslomässiga upplevelser av MRSA
# Skuld/skam i bärarskapet
[email protected]
Begränsningar, ensamhet samt
omtanke av andra
Innefattar fem subkategorier:
# Rädsla för andras reaktioner
# Oro att smitta
# Skydda andra
# Begränsningar i livet
# Inverkan på yrkesliv
[email protected]
Förändrad vårdkontakt
Innefattar fyra subkategorier:
# Restriktioner och rutiner inom vården
# Avkrävd öppenhet
# Information från vårdpersonal
# Bemötande från vårdpersonal
[email protected]
Citat
”…Jag tycker ju inte att vårdpersonalen visar
särskilt stor respekt…”
”…å du har MRSA sa han…å den vill vi inte ha
här eller…”
”…de är ju sjukvården som är rädd…”
[email protected]
Citat
“…jag får inte komma till HC… dom
kommer hit…om jag ringer…alla där vet
att jag har det… det är en liten stad…de
kommer hit…och tar på sig
skyddskläderna ute på bron…”
”…så man har alltid den här känslan tycker
jag att gör jag rätt nu eller blir det fel
eller…”
[email protected]
Slutsats och klinisk användbarhet
Den oro, rädsla eller osäkerhet som uttrycktes samt det
oprofessionella bemötandet från vårdpersonal är
oacceptabelt
Ansvaret att säkerställa vårdpersonalens kompetens och
hanterande av MRSA i bemötande med patienter som är
bärare bör framhävas på organisations nivå
- öka medvetenhet och förbättra kunskaper
- optimera följsamhet till hygienrutiner
- öva kommunikation och bemötande
- ge stöd till patienter och personal som känner oro
Förutsättning för att förbättra MRSA patienters
behov och säkerhet i vården
[email protected]
Tack!
[email protected]
Download