Cellpoint Connect AB (publ)
Stockholm, 31 juli 2006
CellPoint och MilCom får globala möjligheter
CellPoint Connect AB (publ) och MilCom A/S samlar all sin verksamhet inom
mobila kommunikationslösningar i ett gemensamt engelskt bolag.
Som en direkt konsekvens av den snabba utvecklingen på den internationella marknaden
inom mobila kommunikationslösningar samt genom att de båda bolagen fått en markant
ökad efterfrågan om att leverera sina lösningar på den internationella marknaden från
såväl nya som sina nuvarande kunder, har de båda bolagen beslutat att från den 1 augusti
bilda ett nytt gemensamt bolag.
Bolaget är etablerat med sitt huvudkontor i London under namnet CellPoint Mobile Ltd.
Kontor kommer även att finnas i Danmark, Sverige och USA.
Resurser för tillväxt!
Utöver att CellPoint och MilCom tillför det nya bolaget sina aktiviteter, i form av
software, medarbetare och kunder kommer CellPoint Mobile Ltd också att inom den
närmsta tiden få tillfört ett kapitaltillskott om SEK 15 – 20 Mkr från ett mindre antal
investorer. Därefter kommer CellPoint att inneha en ägarandel om 25% och MilCom
30%.
VD för det nya bolaget blir Kasper Haagensen. Till styrelsens ordförande kommer
MilComs Koncernchef Svend J Christensen att utses. Styrelsen kommer därutöver att
bestå av Michael Mathiesen som blir Vice ordförande samt MilComs grundare Kenneth
Soldal och Cellpoint Connects USA direktör, Kristian Gjerding.
Kunderna står bakom!
Från de båda bolagens kunder, till vilka räknas AVIS, Bacardi, Danska
utrikesdepartementet, Mediebörs Danmark och USAs största sattelit TV kanal, uttrycks
en stor tillfredställelse om att det skapas en ny internationell leverantör av mobila
kommunikationslösningar. Mediebörs Danmarks VD, Tom Bang Hansen uttalar bl.a. att
”CellPoint Mobile Ltd blir nu på allvar kvalificerad att deltaga som strategisk partner i
våra kommande internationella projekt!”
”Det är mycket tillfredställande att konstatera hur de två bolagen kompletterar varandra
såväl organisatoriskt som kundmässigt samt inom teknologin, baserat på de tidigare stora
investeringarna i utvecklingen av standardbaserade lösningar, nu på allvar ser ut att
kunna få ett internationellt genombrott ” säger bolagets VD Kasper Haagensen.
”Etableringen av ett gemensamt bolag, med MilComs långa erfarenhet inom
mobilområdet och de rätta ekonomiska resurserna från investorgruppen, ligger helt i linje
Cellpoint Connect AB (publ)
Stockholm, 31 juli 2006
med vår tidigare offentliggjorda strategi om att fokusera CellPoint Connects utveckling,
utanför headsetsområdet, med ett starkt offensivt partnerskap. Härmed kan vi till fullo få
utbyte av våra marknadsmöjligheter och vi vill utan tvivel snabbt se säljsynergin bl.a.
genom att några av våra amerikanska och asiatiska kundmöjligheter nu förs över till det
nya bolaget” säger CellPoint Connects VD Michael Mathiesen.
CellPoint Mobiles nya styrelseordförande, MilComs Koncernchef Svend J Christensen,
följer upp detta med att understryka att ”bolagets internationella ambitioner backas upp
till 100% av MilCom och CellPoint Connect och vi har redan i fusionsfasen, sett en rad
bevis på CellPoint Connects stora internationella kontaktnät och erfarenhet, inte minst i
USA och Asien, -detta lovar gott för vårt kommande resultat”!
”Samtidigt känns det bra att starta ett projekt med redan beprövade lösningar hos en lång
rad internationella kunder, och det är också anledningen till vår förväntan är att vi redan
under det kommande verksamhetsåret ska kunna uppnå vinst” tillför Svend J Christensen.
Om ni har frågor i anledning av ovanstående eller önskar kompletterande information kan
följande nyckelpersoner kontaktas;
Adm.dir Kasper Haagensen; +45 4083 5535
Best.formand Svend J. Christensen; +45 2340 9262
Dir. Michael Mathiesen; +45 4045 3332
MilCom Gruppen är ett till 100 % danskägt företag med verksamhet i Norden och Mellanöstern.
Företaget arbetar inom IT och telekommunikation med utvidgade logistik koncept och handel
med mobiltelefoner, IP & fastnet-telefoni, tillbehör, navigation mm, samt utveckling av webshop
service och mobila lösningar för näringslivet.
MilCom gruppen har en bruttoomsättning överstigande 2 miljarder DKK och skickar ut fler än
500.000 paket med omkring 7 miljoner enheter till återförsäljare, verksamheter och slutanvändare
för våra partners.
Cellpoint Connect AB (publ) är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför
Bluetooth Flamingo headset, ett trådlöst headset som använder sig av den patent-pending
Earclick™ teknologin för en bekväm passform. Flamingo fungerar tillsammans med Bluetooth
enheter såsom mobiltelefoner och datorer. Därutöver har CellPoint utvecklat nästa generations
larmsystem 112NOW. CellPoint Connect har kontor i Sverige, Danmark, Norge, Kina och USA
med marknader i Europa, Nordamerika och Asien.