Länsgemensam ledning i samverkan

advertisement
Länsgemensam ledning i samverkan
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län
Antagen 2016-02-12
Regionalt styrdokument 2016
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och
angränsande område hälso- och sjukvård
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län
2
Innehåll
1. Bakgrund
3
2. Sammanfattning
4
3. Regionala mål/uppdrag inom respektive utvecklingsområde
5
3.1 Barn och unga
3.1.1 Samverkan vård, omsorg och skola
3.2 Missbruks- och beroendevård
3.2.1 Förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (Lob)
5
5
6
6
3.3 Äldre
7
3.4 Psykisk hälsa
8
3.4.1 Suicidprevention
3.5 eHälsa
4. Generella samverkansområden
8
9
10
4.1. Brukare, patient och närståendemedverkan i Kalmar län
10
4.2 Folkhälsa
10
4.3 Informationsöverföring
11
4.3.1 Samordnad individuell plan (SIP)
4.3.2 HSL ansvar korttidsboende inom LSS
4.3.3 Lagen om samverkan
11
11
12
4.4 Länsgrupp Habilitering/ rehabilitering
12
4.5 Informationsspridning
12
4.5.1 Informationsspridning av beslut/ utvecklingsarbeten inom Länsgemensam ledning i samverkan
inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård
5. Uppföljning av regionalt styrdokument
12
13
Presidiekonferensen, länsgemensam ledning i samverkan,
beslutade 2016-02-12 ;
Att anta Regionalt styrdokument 2016.
Att påbörja arbetet med att i länet ta fram ett gemensamt grundavtal med
anledning av nya lagförslaget ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten
vård”.
3
1. Bakgrund
I september 2013 antogs en ny struktur och modell för samverkan och gemensam ledning och
styrning i länet. Samverkansmodellen bygger på ett antal årligt återkommande forum. Ett s.k.
”Årshjul för gemensam styrning och ledning” har tagits fram, (se nedan). Varje år ska två
presidiekonferenser hållas med landstingspresidiet, PKN presidiet och samtliga
socialnämndspresidier i länets 12 kommuner. Konferenserna ska fokusera på innehåll och
resultat av arbetet samt fastställa inriktning och aktivitetsplan för nästkommande
samarbetsperiod. Den Länsgemensamma ledningsgruppen leder arbetet i länet med
utgångspunkt i presidiekonferensernas uppdrag och årliga aktivitetsplaner.
Struktur för samverkan politik och tjänstemän | 2016
December
Presidiemöten PKN/Lt
Januari/ februari
Ta fram handlingsplan
Beredningsgrupp
Länsgemensam
ledningsgrupp
sammanträder
Presidiekonferens med politiken
fastställa handlingsplan
Beredningsgrupp
Länsgemensam
ledningsgrupp
sammanträder
Oktober
Presidiekonferens med politiken rapport
och uppföljning
September- December
Uppföljning och rapportering av årets
aktiviteter. Planering av kommande års
samverkansområden.
Länsgemensam
ledningsgrupp
sammanträder
Beredningsgrupp
Länsgemensam ledning
och styrning
Beredningsgrupp
Maj
Delårsbokslut och avstämningar
Länsgemensam
Ledningsgrupp
sammanträder
Juni
Presidiemöten PKN/Lt
4
2. Sammanfattning
Invånarna i Kalmar län ska känna trygghet och ska utifrån sina behov få ta del av vård och
omsorg av hög kvalitet. Målet är att använda resurser och kompetenser på bästa sätt för att
klara av framtidens välfärd i länet genom en sammanhållen vård och omsorg där varje enskild
individ får rätt vård och omsorg i rätt tid och på rätt vård/omsorgsnivå utan att behöva tänka
på de olika aktörers organisationer eller ansvarsområden. Detta ställer höga krav på oss som
huvudmän att ständigt utveckla, förbättra och stärka länets samverkan. De nationella
satsningarna och överenskommelserna förändras årligen i mer eller mindre stor omfattning.
Den länsgemensamma ledningsgruppen följer den utvecklingen noga eftersom den ligger till
grund för det gemensamma arbetet. Vi har identifierat ett antal utvecklingsområden som länet,
oavsett nationella satsningar eller överenskommelser, behöver fortsätta samverka inom och
som på så sätt kommer våra medborgare till gagn.
2016 kommer att innebära fortsatt arbete med att utveckla samarbetet kring de områden som
identifierades 2015: Barn- och unga, missbruks- och beroendevård, äldre, psykisk hälsa och
eHälsa.
Brukarmedverkan och folkhälsa är viktiga områden som ska genomsyra samtliga
utvecklingsområden. Detsamma gäller för områdena habilitering/rehabilitering och
informationsöverföring. I den folkhälsopolitiska planen beskrivs de satsningsområden som
gäller för länet.
Den rådande flyktning- och asylsituationen i länet medför stora utmaningar men innebär
samtidigt en unik möjlighet för länets samhällsutveckling. Hur bra vi lyckas med denna
uppgift beror till stor del på hur vi tar tillvara våra gemensamma krafter och hur vi, i
samverkan, bygger ett hållbart arbete framåt.
En av de stora utmaningarna för året är att i dialog mellan ansvariga för hälso- och sjukvård,
socialtjänst och skola påbörja ett utvecklingsarbete med att bygga nätverk och
samverkansformer som syftar till ökad hälsa hos barn och unga.
En viktig del för att öka kvaliteten inom vård och omsorg är att ta tillvara brukarens,
patientens och närståendes engagemang och delaktighet i planeringen av vård och omsorg.
Under verksamhetsåret ska det ske ett fortsatt arbete med att skapa enhetliga former för
brukarmedverkan i länet. Erforderliga utbildningar kommer att hållas.
Arbetet med att säkerställa och utveckla informationsöverföringen mellan huvudmännen
behöver ha fortsatt fokus under 2016 och blir kanske den största utmaningen med tanke på
den stundande nya lagen kring trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Länet behöver
också arbeta med att utveckla användandet av Samordnad Individuell Plan* (SIP).
Året 2016 präglas också av en större satsning inom psykiatriområdet där målet är att öka
tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och att förebygga och motverka
psykisk ohälsa i länet. Det är fortfarande angeläget att komma samman och fortsätta arbetet
för ett starkare samarbete kring missbruk och beroendevården och suicidprevention. Under
året kommer stort utvecklingsfokus att läggas på psykisk hälsa, dit stimulansmedel riktas.
Att utveckla arbetet med tekniska lösningar och nå fram till smartare och effektivare arbetssätt
är viktigt för att bidra till att utveckla servicen gentemot invånarna. Arbetet med eHälsa är
därför viktigt och en stor utmaning för Kalmar län. eHälsoarbetet följer den nationella
handlingsplanen och syftar till att påskynda och underlätta utvecklingen av socialtjänsten och
5
angränsande områden inom hälso- och sjukvård. Digitaliseringen innebär en stor potential att
utveckla morgondagens välfärdstjänster.
Det regionala styrdokumentet ger en övergripande beskrivning av vilka mål som ska uppfyllas
under 2016. Som komplement till detta finns aktivitetsplaner för varje utvecklingsområde.
3. Regionala mål/uppdrag inom respektive utvecklingsområde
3.1 Barn och unga
Många barn och ungdomar upplever idag psykisk ohälsa. I överenskommelse mellan stat och
SKL ska långsiktig plan tas fram med fokus på fem områden; Förbyggande och främjande
arbete, Tillgängliga tidiga insatser, Enskildas delaktighet och rättigheter, Utsatta grupper
samt Ledning, styrning och organisation. För att kunna förbättra den psykiska hälsan hos barn
och unga behöver vård och socialtjänst samordna sina insatser i större grad. Barn och ungas
delaktighet i sin egen vård, skolgång och omsorg behöver öka.
Den nationella satsningen SKL:s Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvårdenStärkt skydd för barn och unga är också ett utvecklingsarbete för 2016. De tre
huvudområdena är Förtydliga den sociala barn- och ungdomsvårdens uppdrag, Organisation
och utbildning samt Forskning och utveckling. Den nationella handlingsplanen lyfter också
fram behovet av stärkt samverkan framförallt med skolan, hälso- och sjukvården samt barnoch ungdomspsykiatrin.
Målgrupp: Barn och unga i Kalmar län
Övergripande mål: Förbättrad psykisk och fysisk hälsa för barn och unga
Aktiviteter:
 Att implementera den regionala överenskommelsen, Hälsoundersökningar och
Munhälsoundersökningar för placerade barn.
 Att fortsätta implementera SIP som ett verktyg.
 Att utifrån befintligt material i länet sammanställa förbättringsområden inför det
fortsatta arbetet med att utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och landstinget.
 Att identifiera behov och utvecklingsmål för att förbättra barn och ungas psykiska
hälsa.
3.1.1 Samverkan vård, omsorg och skola
Under 2015 påbörjades arbetet med att uppnå förbättrad samverkan mellan skola, socialtjänst
och landsting. Under 2016 ska arbetet intensifieras genom att Länsgemensam ledning i
samverkan tillsammans med länets skolchefer identifierar gemensamma utvecklingsområden,
gör en tidplan för arbetet samt tydliggör hur detta arbete ska ledas gemensamt. Arbetet
påbörjas den 4 mars med en gemensam kick-off.
Tidplan för genomförandet: 2016
Genomförare: Länets 12 kommuner och landstinget.
Berörda samarbetspartners: Skolan och brukarorganisationer.
Ansvarig: Samordnande gruppen.
6
3.2 Missbruks- och beroendevård
Målgrupp: kvinnor, män, flickor och pojkar med missbruks- och beroendeproblematik samt
deras familjer.
Övergripande mål: I Kalmar län ska brukare och anhöriga inom missbruks- och
beroendevård få bästa möjliga vård.
Delmål:
 Ökat barn- och föräldraperspektiv i arbetet med familjer med missbruk.
 Utveckla arbetet med att skapa sammanhållande strukturer kring personer
omhändertagna enligt LOB (Lagen om Omhändertagande av Berusade personer)
utifrån den överenskommelse som ingicks under 2015.
 Ett ökat brukarinflytande i de arbeten som sker inom området.
Aktiviteter:
 Att implementera den regionala samverkansöverenskommelsen, samverka med
Länsstyrelsen inom ANDT-området samt utveckla SIP.
 Att stödja de lokala samverkansgrupperna samt deras arbete med de lokala
samverkansöverenskommelserna.
 Att implementera de nationella riktlinjerna utifrån lokala och regionala
förutsättningar.
 Att stödja kompetensutveckling i form av metodutbildningar, annan aktuell kunskap
och utvecklad samverkan.
 Att fortsätta arbetet med att stötta och utveckla brukarrådet och deras nu påbörjade
arbete med brukarstyrda brukarrevisioner.
 Att, i samverkan med den sociala barnavården, utveckla arbetet med förstärkt
barn- och föräldraperspektiv i familjer med missbruk.
 Att tillskapa en arbetsgrupp med uppdrag att påbörja arbetet med att skapa
sammanhållande strukturer kring personer omhändertagna enligt LOB.
Tidplan för genomförandet: 2016
Genomförare: Länets 12 kommuner och Landstinget
Berörda samarbetspartners: Brukarorganisationer, Länsstyrelsen, polis, skola
Ansvarig: Samordnande grupp
3.2.1 Förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av
berusade personer (Lob)
Regeringen avsätter medel under 2014–2016 för att stimulera ett lokalt utvecklingsarbete där
landsting och kommuner tillsammans med polisen ska utveckla alternativa lösningar till
förvaring i arrest av de personer som omhändertas enligt LOB (Lagen om Omhändertagande
av Berusade personer) så att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras. Sådana
lösningar är särskilt angelägna då personer under 18 år omhändertas. Målet med satsningen är
att få till stånd en tydlig och varaktig praxisförändring så att betydligt färre personer förs till
arresten jämfört med i dag.
Landstinget och kommunerna, ska tillsammans med polisen utveckla arbetet med att skapa
sammanhållande strukturer för målgruppen utifrån den överenskommelse som ingicks under
2015.
Tidplan för genomförandet: 2016
Genomförare: Länets 12 kommuner och landstinget
Berörda samarbetspartners: Brukarorganisationer, Länsstyrelsen, polis, skola
Ansvarig: Samordnande grupp
7
3.3 Äldre
Under 2016 fortsätter arbetet med sammanhållen vård och omsorg för de sköra äldre. Den
äldre och dess anhörigas delaktighet ska öka och vård och omsorg ska ges utifrån den
enskildes behov. Vidare ska arbetet med utveckling av befintliga mötesplatser, gemensamma
teamutbildningar och kvalitetssäkring av vårdens övergångar fortgå och stärkas ytterligare. En
mer sammanhållen vård och omsorg som anpassas utifrån de äldres behov oavsett vilken
organisation eller huvudman som ger vården måsta fortsätta. Exempelvis bildas team
gemensamma för landsting och kommun. Målet är en trygg äldre med en planering (SIP) och
en fast vårdkontakt som är känd av anhöriga, den enskilde och av personal inom vården och
omsorgen. Samordnade grupp Äldre kommer att stödja arbetet med att registrera och förbättra
utifrån kvalitetsregister, minska olämpliga läkemedel för äldre, ersätta läkemedel med
omvårdnadsåtgärder samt förstärka det preventiva arbetet.
Brukarmedverkan: Äldre personer är inbjudna till arbetsmöte "Framtidens vård och omsorg"
19/2. Under våren kommer den Nationella patientenkäten kompletteras med frågor specifikt
riktade till äldre och närståendes upplevelse av vård och omsorg. En workshop, med syfte att
forma frågor anpassade till länet, inleder detta arbete. Planer finns på att knyta ett par äldre
mer permanent till Samordnande grupp äldre för synpunkter gällande handlingsplaner,
aktiviteter etc.
Demensdag är inplanerad i vår med fokus på våld och begränsningsåtgärder samt
återkoppling på utvärderingen av Omsorgs- och vårdprogram för Kalmar län, i form av arbete
kring de identifierade utmaningarna.
Strategi- och handlingsplanen Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län 2016– 2017 ligger till
grund för det fortsatta arbetet.
Målgrupp: De mest sköra äldre
Övergripande mål:
Att den sköre äldre
 Kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.
 Får den vård du behöver när du behöver den på det sätt du önskar få den.
 Inte märker våra organisatoriska gränser.
 Möter kompetens, säkerhet, hög kvalitet och gott bemötande.
 Ska känna att vi gör vårt bästa för att ge dig en värdig sista tid i livet.
Aktiviteter: Mål och aktiviteter ses i aktuell Handlingsplan Samordnande grupp äldre.
Tidplan för genomförandet: 2016
Genomförare: Länets 12 kommuner och landstinget
Berörda samarbetspartners: Brukarorganisationer
Ansvarig: Samordnande grupp äldre
8
3.4 Psykisk hälsa
Utvecklingsarbetet kring psykisk hälsa handlar om att möjliggöra för människor att uppleva
sin tillvaro som meningsfull med god hälsa, att de kan använda sina resurser väl och vara
delaktiga i samhället. Överenskommelsen mellan stat och SKL, ”Stöd till riktade insatser
inom området psykisk hälsa 2016”, syftar till att öka tillgängligheten till stöd och behandling
av god kvalitet och att förebygga och motverka psykisk ohälsa.
Målgrupp: Personer oavsett ålder, barn, unga och vuxna som, på grund av psykisk
funktionsnedsättning som leder till psykiskt funktionshinder, behöver insatser från
kommunen och landstinget.
Övergripande mål: Att tillgodose den enskildes behov av hälso- och sjukvård,
rehabilitering, habilitering, vård och omsorg samt stöd genom att stärka samarbetet i
Kalmar län.
Delmål:
 Identifiera behov och utvecklingsmål regionalt och lokalt med målsättningar på
fem års sikt inom de fem fokusområden som överenskommelsen omfattar:
Förebyggande och främjande insatser, Tillgängliga och tidiga insatser, enskildas
delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och
organisation
 Ett fortsatt brukarinflytande i de arbeten som sker inom området.
Aktiviteter:
 Att ta fram analys och handlingsplan med långsiktiga mål på fem år samt kortsiktiga
mål och aktiviteter under 2017.
 Att senast 30/10 redovisa till SKL användningen av 2016 års stimulansmedel, analys
samt handlingsplan.
 Att följa upp samverkansöverenskommelsen kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar senast 30 november.
 Att implementera samverkansöverenskommelsen kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar enligt antagen kommunikationsstrategi.
 Att fortsätta arbetet med att revidera samverkansöverenskommelse för modellen
SAMSTÖD.
Tidplan för genomförandet: 2016
Genomförare: Länets 12 kommuner och landstinget
Berörda samarbetspartners: Patient-, brukar- och anhörigorganisationer,
Försäkringskassa, Arbetsförmedling
Ansvarig: Samordnande grupp
3.4.1 Suicidprevention
I Kalmar län begår en större andel män självmord, jämfört med resten av landet.
Självmordsrisken är högre för personer med psykisk ohälsa, ekonomiska svårigheter,
arbetslöshet, HBTQ, unga kvinnor och äldre män.
Ett handlingsprogram ska utarbetas för länet utifrån uppdrag givet vid presidieöverläggning
mellan kommuner och landsting juni 2015. Syftet med programmet är att genom aktivt arbete
minska antalet suicid och suicidförsök inom länet. Handlingsprogrammet ska utarbetas i
samverkan med och omfatta både offentlig och privat sektor samt frivilligorganisationer i
Kalmar län.
9
Handlingsprogrammet ska beskriva förutsättningar, samordning- och utvecklingsbehov på en
strategisk nivå. Aktiviteter och uppföljning kopplade till handlingsplanen ansvarar respektive
organisation för.
Tidplan för genomförandet: 2016 ff
Genomförare: Länets 12 kommuner och landstinget
Berörda samarbetspartners: Patient-, brukar- och anhörigorganisationer,
Försäkringskassa, Arbetsförmedling med flera
Ansvarig: Länsgemensam ledning i samverkan
3.5 eHälsa
Näringsdepartementet presenterade hösten 2011 uppdraget som i Sverige kallas "IT i
människans tjänst - en digital agenda för Sverige". Syftet med den digitala agendan är ”att
statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre”. När Kalmar län inledde arbetet med den
digitala agendan formulerades det regionala målet till ”att på bästa sätt ta tillvara
digitaliseringens möjligheter för Kalmar län”. En temagrupp för eHälsa, bestående av
representation från eHälsoinstitutet, Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar läns kommuner,
Landstinget i Kalmar län och Center för eHälsa i samverkan, tillsattes och har arbetat fram
prioriterade insatser för 2015-2020.
Den regionala digitala agendan för Kalmar län skickades hösten 2014 ut på remiss till länets
kommunstyrelser, Landstingsstyrelsen och Länsstyrelsen. Alla ställde sig bakom. Den digitala
agendan antogs i december 2014 av Regionförbundet i Kalmars styrelse.
Den samordnande gruppen för eHälsa inom strukturen för Länsgemensam ledning i
samverkan inom Socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård med förstärkning
från eHälsoinstitutet och Linnéuniversitetet utgör enligt Kalmar läns regionala digitala
agenda, länets eHälsoråd. De ansvarar för satsningarna inom eHälsaområdet i den regionala
digitala agendan för Kalmar län. Förutom identifierade aktiviteter i den digitala agendan
arbetar den Samordnande gruppen för eHälsa även kontinuerligt med omvärldsbevakning och
att följa och anpassa arbetet mot utvecklingen kring nationellt arbete för eHälsa med fokus på
de områden där samverkan mellan kommuner och Landsting spelar in.
Målgrupp: Invånare i Kalmar län, samt personal som arbetar i Kalmar läns kommuner och
Landstinget i Kalmar län
Övergripande mål:
 Förbättra invånarnas möjlighet till insyn och delaktighet i hälsoprocessen.
 Öka tryggheten och höja effektiviteten genom användning av digitala hjälpmedel
som en naturlig del av hälsoområdet.
 Förenkla för invånare och personal genom effektiv samverkan mellan
huvudmannagränser med hjälp av IT.
Delmål:
 Att säkra att tekniska lösningar finns som stöd för informationsöverföringen inför
den nya lagen om samverkan vid utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård.
 Att göra prioriteringar och lämna förslag till att säkra att det faktiskt fungerar när den
nya lagen kommer.
 Presentera en gemensam modell för kartläggning, att användas i samband med
införandet av digitala tjänster. Modellen ska utgå från den regionala digitala agendan.
 Fullfölja 2015 års arbete med kartläggning och översyn av rutiner för
informationsåtkomst mellan huvudmännen (systemstöd såsom till exempel Cosmic
10
Link och NPÖ). Målet är att skapa en tydligare bild av vad som behöver göras för att
ge verksamheterna rätt tillgång till information, oavsett hos vilken huvudman eller i
vilket vårdflöde informationen har skapats.
Aktiviteter:
 Utifrån genomförd kartläggning dokumentera på vilket sätt befintliga systemstöd
och/eller rutiner behöver kompletteras.
 Ta fram en strategi och rekommendation för handlingsplan för informationsåtkomst
mellan huvudmän och andra myndigheter.
 Efter beslut av handlingsplan påbörja arbetet med implementering.
 Arbeta fram ett förslag till beslut av rekommendation av aktiviteter för att stimulera
till ökat antal videovårdplaneringar.
Tidplan för genomförandet: 2016 ->
Genomförare: Länets 12 kommuner och landstinget
Berörda samarbetspartners: eHälsoinstitutet / Linnéuniversitetet
Ansvarig: Samordnande grupp för eHälsa
4. Generella samverkansområden
4.1. Brukare, patient och närståendemedverkan i Kalmar län
Målgrupp: Brukare, patient och närstående som medverkar i regionalt
utvecklingsarbete i Kalmar län.
De regionala utvecklingsområdena skall få stöd i arbetet med brukarinflytande.
Övergripande mål: Att skapa strukturerad brukar-, patient- och närståendemedverkan
på lika villkor.
Aktiviteter:
 Att bygga upp utvecklingsrådet med aktiviteter.
 Att ta fram informationsmaterial.
 Att ta fram uppföljningsplan.
Tidplan för genomförandet: 2016
Genomförare: Utsedd person ifrån landstinget respektive en person ifrån Regionförbundet
Berörda samarbetspartners: Utvecklingsråd, Försäkringskassa,
Arbetsförmedling, socialtjänst (försörjningsstöd) och landstinget.
Ansvarig: Utsedda samordnare.
4.2 Folkhälsa
Målgrupp: Invånare och personer som vistas i Kalmar län. Grupper som ska prioriteras 2016
är barn och unga med extra fokus på barn och unga med särskilda behov. Nyanlända är
ytterligare en prioriterad grupp.
Övergripande mål: Förbättrad Folkhälsa i Kalmar län med utgångspunkt i de elva
målområden som grupperar hälsans bestämningsfaktorer i de nationella målen för folkhälsa.
11
Aktiviteter:
 Att påbörja arbetet med ett gemensamt program för Kalmar län med utgångspunkt i de
ansvarsområden som åligger ledningsgruppen inom socialtjänsten och i angränsande
områden hälso- och sjukvård.
 Under 2016 påbörjas arbetet med att utveckla samverkan mellan vård, omsorg och
skola. Uppstartskonferens genomförs 4 mars.
Tidplan för genomförandet: 2016-2017
Genomförare: Länets 12 kommuner, Regionförbundet, landstinget
Berörda samarbetspartners: Programmet bör tas fram i nära samarbete med kommunlandstings- och regionledning då utgångspunkten bör vara ett sektorsövergripande arbete. De
offentliga aktörerna bör dessutom söka samarbetspartners inom idéburen sektor såväl som
med universitet och lärosäten i arbetet med program och åtgärder.
Ansvarig: Länsgemensam ledning i samverkan.
4.3 Informationsöverföring
Informationsöverföringsgruppens övergripande uppdrag är att säkerställa och utveckla
informationsöverföringen mellan huvudmännen med brukaren/patientens bästa i fokus. När
utvecklingsarbeten eller andra insatser behöver göras ansvarar gruppen för att skapa tillfälliga
arbetsgrupper vid behov. Informationsöverföringsgruppen ska vid minst två gånger per år
rapportera till Länsgemensam ledning i samverkan hur arbetet fortskrider enligt nedanstående
samverkansfrågor samt informera om behov av ändringar och utveckling avseende
informationsöverföring. Samverkansfrågorna avser områden avseende
betalningsansvarslagen, samordnad individuell plan (SIP), LISA- avvikelser samt
hemsjukvårdsavtalet. Informationsöverföringsgruppen har ett fristående uppdragsdokument
att arbeta utifrån.
4.3.1 Samordnad individuell plan (SIP)
I det regionala uppdraget kring SIP ingår att revidera gemensamma dokument angående SIP,
genomföra uppföljning av SIP, göra rutiner kända samt initiera utbildningar.
Informationsöverföringsgruppen har utsett arbetsgruppen ”SIP- arbetsgruppen” som består av
tre representanter från länets kommuner respektive tre representanter från landstinget (en från
vardera psykiatri, primärvård och hälso- och sjukvårdsförvaltning). I arbetsgruppen ingår
även en representant från Informationsöverföringsgruppen med ansvar för regelbunden (minst
2ggr per år) återrapportering till informationsöverföringsgruppen. Vid behov kan
representanter adjungeras från exempelvis skola, Försäkringskassan m.m. Det finns en
länsgemensam riktlinje för samordnad individuell plan som reviderades senast våren 2014. I
den statliga utredningen Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård lyfts samordnad
individuell plan fram. Det kan innebära att kompletteringar behöver göras av den
länsgemensamma riktlinjen i samband med beslutande av föreslagen lag.
SIP är ett värdefullt instrument även kopplat till överenskommelsen Psykisk hälsa 2016.
4.3.2 HSL ansvar korttidsboende inom LSS
Informationsöverföringsgruppen får i uppdrag att förtydliga hälso- och sjukvårdsansvaret när
ett barn vistas på kommunens korttidsboende inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade). Uppdraget innebär också att skriva in hur förtydligandet ska tillämpas i
verksamheterna i de praktiska anvisningarna för området.
12
4.3.3 Lagen om samverkan
Betalningsansvarslagen ses över och föreslås bli ”Lag om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård” Huvudmännen föreslås få i uppdrag att komma överens om
gemensamma riktlinjer för samverkan.
4.4 Länsgrupp Habilitering/ rehabilitering
Länsgrupp Hab/rehab innebär ett gemensamt samarbete avseende arbetsterapi och
fysioterapi/sjukgymnastik inom kommunernas och landstingets habiliterings- och
rehabiliteringsverksamheter. Målet är att skapa förutsättningar för att patientens habilitering/
rehabilitering sätts i fokus och inte ansvarsgränserna mellan huvudmännen.
Länsgrupp Hab/ rehabs utvecklingsarbete utgår ifrån ett fristående uppdragsdokument som
heter Länsgrupp Hab/ rehab – gemensam målbild 2014-2016.
Fokusområden 2014-2016
 Praktiska anvisningar för habilitering och rehabilitering.
 Bidra till att implementera bas- och specialisthabiliteringen i länet.
 Kompetensutveckling.
4.5 Informationsspridning
En utmaning för länets kommuner och landsting är hur informationen ska spridas gällande det
arbete som bedrivs inom Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och
angränsande område hälso- och sjukvård. Målet är ett informationsflöde där det som sprids
har ett syfte och är av relevans för den personen som tar emot informationen. En stor del
informationsmängd sker dagligen lokalt i organisationernas verksamheter och därför blir det
viktigt att tillgängliggöra arbetet som bedrivs på regional nivå på ett systematiskt sätt så att
det blir känt och kan tillämpas av praktiken.
På lokal nivå har länets kommuner och landsting olika forum och rutiner/
kommunikationsplaner gällande hur information ska spridas. Länsgemensam ledning i
samverkan inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård har bestämt
ordningen för informationsspridning ifrån den regionala nivån till den lokala nivån. Då
informationsspridningen på lokal nivå är olika organiserat så är det den egna lokala nivån som
bestämmer hur respektive arbete ska förankras och kommuniceras ut i den egna
organisationen. En del utvecklingsarbeten som bedrivs på regional nivå avslutas med
gemensamma utbildningsinsatser för länet med anledning av att förankringen exempelvis
behöver ske på ett likvärdigt sätt. Modell för virtuella informations/utbildningsforum för
länets medarbetare är under uppbyggnad.
Fastställda dokument inom Länsgemensam ledning i samverkan publiceras på
Regionförbundets hemsida.
4.5.1 Informationsspridning av beslut/ utvecklingsarbeten inom
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande
område hälso- och sjukvård
1. Samverkansöverenskommelse/ rutin/ övrig information utarbetas av medarbetare på
länsnivå utifrån givet uppdrag.
2. Färdigt förslag av Samverkansöverenskommelse/ rutin/ övrig information skickas till
beredningsgruppen för länsgemensam ledning i samverkan.
3. Beredningsgruppen hanterar/ bereder Samverkansöverenskommelse/ rutin/ övrig
information och beslutar om nästa steg - beredningsgruppen kan återremittera, fatta
beslut i enklare ärenden alternativt lyfta in på dagordningen för länsgemensam ledning
i samverkan.
13
4. Beslut fattas om Samverkansöverenskommelse/ rutin/ övrig information som
protokollförs på sammanträde för länsgemensam ledning i samverkan.
5. Protokoll med beslut skickas till respektive ledamot i Länsgemensam ledning i
samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård för beslut
om hur spridning ska ske inom respektive organisation på lokal nivå, alternativt
beslutas informationsspridningen/ kommunikationsplanen gemensamt på regional
nivå. Beslutet sprids också alltid via de samordnande grupperna för arbetet och dess
upprättade informationskanaler till och från landstinget och kommunerna.
5. Uppföljning av regionalt styrdokument
Den Länsgemensamma ledningen i samverkan inom socialtjänst och angränsande område
hälso- och sjukvård kommer att utvärdera och följa upp beslutade insatser utifrån den
fastlagda årliga planen, ”Årshjul för gemensam styrning och ledning” (se sid. 3). Resultaten
ska redovisas kontinuerligt och vid de årliga presidiekonferenserna. Efter varje verksamhetsår
kommer styrdokumentet att utvärderas. Uppföljningen av 2016 års aktiviteter kommer att
presenteras den 28 oktober på presidiekonferensen för den Länsgemensamma ledningen i
samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards