Litteratur

advertisement
Höstterminen 2007
Litteraturlista för SVEF01, Svenska
för studerande med utländsk
bakgrund, 30 hp
Preliminär
Delkurs 1. Introduktionskurs, 1,5 hp
Litteratur
Kompendium enligt lärarens instruktion
Referenslitteratur
Juhlin, Lotta, 1999: Den goda kommunikationen.. Lund: Studentlitteratur
Norstedts svenska synonymordbok: Ord för ord. 1992. 4 uppl. Stockholm: Norstedts förlag
AB.
Svensk ordbok. 1999. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Ord
Svenskt språkbruk. 2003.Stockholm Nordstedts förlag
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL). 1998. 12 uppl. Stockholm:
Norstedts.
Wellander, Erik, 1973: Riktig svenska. 4 omarbetade uppl. Stockholm: Esselte Studium.
Delkurs 2. Svenska språkets struktur, 7,5 hp
Litteratur
Holm, Britta & Nylund, Elizabeth (red.). 1970 [1990]: Deskriptiv svensk grammatik.
Stockholm: Skriptor.
Stroh-Wollin, Ulla. 1998: Koncentrerad nusvensk formlära och syntax. Lund:
Studentlitteratur.
Stroh-Wollin, Ulla. 1998: Koncentrerad nusvensk formlära och syntax. Övningar med facit.
Lund: Studentlitteratur.
Tingbjörn, Gunnar. 2000: Svenskans struktur i tvärspråklig belysning. I: Att undervisa elever
med Svenska som andraspråk – ett referensmaterial. Skolverket.
Språk-och litteraturcentrum, expeditionen för Lärarkollegium 1 - Adress Box 201, 221 00 Lund - Telefon 046-222 87 10 Telefax 046-222 42 41 - E-post [email protected] Internet http://www.sol.lu.se - Org. Nr: 202100-3211
Referenslitteratur
Ekerot, Lars-Johan. 1995: Ordföljd, tempus, bestämdhet. Föreläsningar om svenska som
andraspråk. Malmö: Gleerups.
Hellberg, Staffan. 1978. Bestämd form: du vet vilken jag menar. [i:] Teleman, Ulf. 1987.
Grammatik på villovägar. Almqvist & Wiksell Förlag; s. 33-38.
Hultman, Tor G. 2003: Svenska Akademiens språklära. Stockholm.
Platzack, Christer. 1987. Huvudsatsordföljd och bisatsordföljd. [i:] Teleman, Ulf. 1987.
Grammatik på villovägar. Almqvist & Wiksell Förlag; s. 87-96.
Svenska akademiens ordbok, 1898- Lund: Gleerups (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/)
Stencilerat material tillkommer
Delkurs 3. Texter och skrivande I – akademiskt skrivande, 7,5 hp
Litteratur
Hultman, Tor G. 2003. Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska
Akademien/Norstedts Ordbok (i distr.).
Schött, K, m.fl. 1998: Studentens skrivhandbok. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Strömqvist, Siv. 2005. Skrivboken. Malmö: Gleerups.
Språkriktighetsboken. 2005. Utarbetad av Svenska språknämnden. Stockholm: Norstedts
Akademiska förlag
Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden. 2000. Stockholm: Liber.
Dessutom tillkommer textmaterial och kopierat material.
Referenslitteratur
Norstedts svenska synonymordbok: Ord för ord. 1992. 4 uppl. Stockholm: Norstedts förlag.
Svensk ordbok. 1999. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Ordbok.
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL). 2006. 13 uppl. Stockholm:
Norsteds Ordbok.
Svenskt språkbruk. 2003. Stockholm: Norstedts Ordbok
Wellander, Erik, 1973: Riktig svenska. 4 omarbetade uppl. Stockholm: Esselte Studium.
Dessutom tillkommer ytterligare ordböcker, skrivregler och handböcker som presenteras
under delkursens gång.
Delkurs 4. Svensk fonetik och fonologi med muntlig
språkfärdighet, 6 hp
Litteratur
Bannert, Robert, 2004: På väg mot svenskt uttal. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. (Med
tillhörande CD.)
Håkansson, Marie &Annika Stenquist, 1996: Om uttal. 3 uppl. Stockholm: Liber.
Lundström-Holmberg, Eva & Peter af Trampe, 1993: Elementär fonetik. 2 uppl. Lund:
Studentlitteratur
Samt material som delas ut i samband med undervisningen.
Referenslitteratur
Elert, Claes-Christian, 1995: Allmän och svensk fonetik. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
(eller likvärdig lärobok i fonetik.)
Delkurs 5. Texter och skrivande II – texter i bruk, 7,5 hp
Litteratur
Nesser, Håkan, 1998: Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Månpocket eller Bonniers.
Hellström , G, red., 1997: Stämma möte. Stockholm: Bonniers förlag.
Lindqvist, A & Lindqvist, K, 2004: Unga röster. Lund: Studentlitteratur.
Referenslitteratur
Norstedts svenska synonymordbok: Ord för ord. 1992. 4 uppl. Stockholm: Norstedts förlag
AB.
Svensk ordbok. 1999. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Ordbok.
Svenska Akademiens grammatik. 1999. Huvudredaktör: Ulf Teleman. Stockholm: Norstedts.
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL). 1998. 12 uppl. Stockholm:
Norstedts
Strömquist, Siv, 2000: Skrivboken. 4:e uppl. Malmö: Gleerups.
Download