Dricksvattenkvalitet - Tabell: Karlskrona vattenverk

advertisement
Dricksvattenkvalitet - Tabell: Karlskrona vattenverk
Under ett år tas ett antal prover från vattenverket och distributionsnätet. Vattnet undersöks både kemiskt och mikrobiologiskt.
Normalvärde avser den normala variationen i analyserna hos konsument.
Parameter
Normalvärde
Gränsvärde, hos
konsument
antal/ml
0 - 40
100
Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.
antal/ml
10 - 500
5000
Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.
Enhet
Kommentar
Mikrobiologiska (bakterier)
Antal
mikroorganismer
vid 22°C
Antal
långsamväxande
bakterier
Clostridium
perfringens
antal/100 ml
0
påvisad
Escherichia coli
(E. coli)
antal/100 ml
0
påvisad
Koliforma bakterier
antal/100 ml
0
påvisad
mg/l Al
0,08 - 0,12
finns inte
mg/l NH4
<0,01 - 0,1
0,50
Fluorid (F)
mg/l F
<0,1
1,5
Färg
mg/l Pt
5 - 15
30
°dH
4,2 - 4,6
finns inte
mg/l Fe
0,01 - 0,15
0,20
mg/l Cl2
<0,03 - 0,3
finns inte
mS/m
25- 30
250
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men
kan också betyda påverkan från avlopp. Koliforma
bakterier får vid analys av dricksvattnet ej påvisas.
Clostridium perfringens får vid analys av dricksvattnet ej
påvisas.
Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller
naturgödsel. E. coli får vid analys av dricksvattnet ej
påvisas.
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men
kan också betyda påverkan från avlopp. Koliforma
bakterier får vid analys av dricksvattnet ej påvisas.
Kemiska
Aluminium (Al)
Ammonium (NH4)
Hårdhet
Järn (Fe)
Klor, total aktiv
(Cl2)
Konduktivitet
Lukt
-
ingen
svag
Mangan (Mn)
mg/l Mn
0,005 - 0,05
finns inte
Nitrit (NO2)
mg/l NO2
<0,006 - 0,25
0,50
pH
-
8,0 - 8,3
<7,5 och >9,0
Smak
-
ingen
svag
°C
3 - 20
finns inte
FNU eller NTU
0,1 - 0,5
1,5
Temperatur
Turbiditet
Förekommer naturligt i vatten. Används även i
reningsprocessen.
Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller
avlopp.
Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter
upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på
tandstatusen.
Organiska ämnen (t ex växtrester) och järn- &
manganrester kan ge vatten färg.
Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av
tvättmedel. Mjukt vatten är på tvättmedelsförpackningen
0-6 °dH.
Kan ge färg och grumlighet.
Används för att ta bort bakterier. Kan vid förhöjda halter
ge "badhuslukt".
Ett mått på salthalten i vattnet.
Organiska ämnen (t ex växtrester) kan ge lukt och
smak.
Kan ge färg och grumlighet.
Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller
avlopp.
Dvs pH bör ligga mellan 7,5-9.
Organiska ämnen (t ex växtrester) kan ge lukt och
smak.
Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer
uppemot 20°C.
Grumlighet.
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards