1800-Talets imperialism och The Great
Game
• Europas expansionsambitioner
• Ryssland vs. England (och Brittiska Indien)
• Vilka länder var målet för imperialismen?
Sen 1700-tal till tidig 1830-tal
• Inre oroligheter och stridigheter mellan stamhövdingar
• Zand-dynastin i sydvästra Iran
• Oroligheter efter den siste Zand-härskaren, Karim
Khan Zand
• Agha Mohammad (ur Qajar-stammen) vann
stridigheterna
Qajardynastin 1796-1925
‫قاجاریان‬
Agha Mohammad Shah
• Despotisk och grym, mördades 1797
• Efterträddes av brorssonen Fath Ali Shah
• Starten för Irans inblandning i stormaktspolitiken
• Ilska mot Ryssland efter att man förlorat Georgien i
kriget 1801-1802
• 1801; avtal med britterna om militärt stöd. Detta löfte
infriades inte
• 1807; avtal med Frankrike om militärt stöd och att
återfå Georgien
• 1807; Napoleon och Rysslands avtal i Tislit
• 1809; Iran vänder sig åter till britterna och ingår en
allians. Bandet till Frankrike löses upp
• Inställd på att återfå Georgien. 1804-13; krig med
Ryssland.
• 1813; Gulistanfördraget. Förlorar Georgien,
Daghestan, Mingrelien, Abkhasien, Derbend, Baku,
Shirvan och Karabagh, samt all sjöfart på Kaspiska
havet
• Krig och höga militära kostnader => dålig inre ekonomi
och oroligheter. Shahen delar ut mark i utbyte mot
militärt stöd. Dessa landområden ärvs och staten
förlorar landområden. Samt höjda skatter.
• Inga resurser till jordbruket, allt satsat på militären
• 1826; nytt krig med Ryssland. 1828; fred i Turkmanchi.
Förlorar fler landområden. Gränsen flyttas ner till
Arasfloden.
• Inhemsk oro och stamuppror
• 1829; rysk delegation till Iran. Försökte befria kristna
kvinnor från haremen. Efter bråk dödades den ryska
missionen
Abbas Mirza och reformförsök
• Kronprins Abbas Mirza försökte reformera militären
enligt västerländsk modell, uppmuntrad av sin
rådgivare Qa’em Maqam
• Dog 1833, och reformförsöken misslyckades
• Svag centralmakt
• Odugliga Qajar-ledare
• Stamhövdingarna motsatte sig en stark centralmakt.
Hot mot deras makt
• Negativ inställning till västerländskt inflytande
Mohammad Mirza
• Stöddes av båda stormakterna
• Gav britterna nya privilegier => större brittisk inflytande
• Köpmännen protesterade mot den utländska närvaron
• Spred sig till ulama och resten av landet
Bahaismen
• Ny religiös rörelse i motreaktion till inre oroligheter och
dåliga socioekonomiska förhållanden
• Sayyed Ali Mohammad (Bab)
• Religiös utbildning i Najaf och Karbala, influerad av
Shaikh-rörelsen
• 1844; tillbaka till Shiraz och började predika om
imamens återkomst. Utropade sig med till imam.
• Fick mycket snart ulama mot sig.
– Mohammed anses vara den sista profeten.
– Förbjudet att konvertera från islam
• Sayyed Ali Mohammed arresterades, torterades och
arkebuserades.
• Mild och human världsbild
– Behandla barn väl
– Garantier för personlig egendom, handelsfriheter och
skattelättnader
– Kvinnors fri- och rättigheter, och jämställda med männen
• Sayyed Ali Mohammeds efterträdare flydde Iran
• Dagens Iran; Bahaier förföljs. Deras äktenskap
registreras inte, deras barn anses vara oäkta
• Ingår i deras lära att inte blanda sig in i politiken
• Var exempelvis neutrala under Konstitutionella
revolutionen
Amir Kabir
• Naser ad-Din Shahs premiärminister
• Försök till moderniering och reformer
• Grundaren av Dar al-Fonun
–
–
–
–
–
Den första skolan för högre utbildning
Teknisk och militär utbildning enligt västerländsk modell
Västerländska lärare
Utbildning till statstjänstemän
Viktig översättningsinstitut, som spred upplysningens idéer till
Iran
• Försökte centralisera makten. Fick ulma, godsägarna,
stamhövdingaran och hovfolket mot sig. Intrig med
Naser ad-Din Shahs mor
• Amir Kabir avskedades. Fråntogs alla privilegier och
titlar
• Fördes till Kashan. Lönnmördades i badhuset i Fin
Nästa expansionfas 1860-1900
• Slutet av 1850-talet; Naser ad-Din Shah trodde han
hade britternas stöd
• 1860-talet; Ryssland erövrar de tre khanerna Bukhara,
Khirvand och Kokand
• 1876; endast en buffertzon mellan Iran och Ryssland
• Turkiska stammar som plundrade byar och sålde
slavar
• Svepskäl för Ryssland att gå in och sätta stopp för
oroligheterna
• 1881; iransk gräns till Ryssland även på Kaspiska
havets östra sida
• Ryska framgångar i Iran och Afghanistan. Oro för
britterna, som invaderade Afghanistan
• Diplomatiska samtal med Tehran
• Iran fungerade som buffertstat
• Värdelösa Qajar-härskare; despoter eller svaga
–
–
–
–
Hade som mål att berika sig själva och sina släktingar
Problem med att centralisera makten
Inkapabla eller ointresserade av reformer och förbättringar
Stammarna lydde under stamhövdingar, och inte under
shahen
– Bofasta befolkningen lydde under storbönder och betalde
höga skatter
– Isolerade byar med ingen makt
– Korruption
• Jordägarna som Shahen stödde sig på kunde ges eller
fråntas egendom beroende på Shahens nycker
• Två andra viktiga grupper, men utan politisk makr
– Ulama; med makt över befolkningen. Tyckte inte om Qajardynastin
– Köpmännen; organiserad i skrån. Ekonomisk makt
Koncessioner, lån och allt sämre ekonomi
• Naser ad-Din Shah (1848-1896); vanstyre, korruption,
lyxliv och girighet
• Bjöd in Ryssland och Storbritannien in i Irans
inhemska affärer
• Iranska armén försvann mer eller mindre på grund av
korruption
• Rysslands åsikter om hur man skulle behandla Iran
– Erövra Iran
– Diplomatiska relationer
• 1872; första koncessionen
– Stort motstånd från Ryssarna och koncessionen fick
annuleras
– Imperial Bank of Persia till britterna
– Loan and Discount bank of Persia till ryssarna
• 1890; Tobakskoncessionen
–
–
–
–
–
–
Blev känt genom artikel i Akhtar
Inhemska protester, med köpmännen och ulama i spetsen
Ulama förbjöd tobaksanvändning som följdes
1892 annullerades koncessionen med höga böter som följd
Ökad ryskt inflytande
Inga fler koncessioner på flera år
• Afghani fortsätter med sin opposition i utlandet
• 1896; Naser ad-Din Shah mördas
• Efterträds av sin sjuklige och svage son Muzzafer adDin Shah
• Dyra resor till Europa
• Allt sämre ekonomi
• 1910; lån på 22,5 miljoner rubel från Ryssland
Den konstitutionella revolutioenn 1906-1911
• 1900-1905; Allt sämre finanser
• Ökad missnöje och protester
• Organisera sig i hemliga sällskap, och dela ut shabname
• Ulama, köpmännen och ett fåtal europeiska och
inhemska intellektuella. Med stöd från
stamhövdingarna
• Tankar från Ryssland då det en revolution utbröt där
1905
• 1905; attackerades köpmännen i Tehrans bazaar
• Amnesti i Tehrans kungliga moské och sedan till
Shahzadeh Abd Al-Azim-templet
• Shahen gick med på kraven
• Nya protester och en ung sayyed dödad
• Juli 1906; en oblodig revolution, och man sökte
amnesti i brittiska ambassadens trädgård
• Muzaffer ad-Din Shah avskedade sin minister och gick
med på kraven
• Iran blev en konstitutionell monarki
• Majlese Shuraye Melli
• Likhet inför lagen, personliga fri- och rättigheter
• Kvinnorna som spelat en viktig roll utelämnades, men
detta var deras startskott
• Pressfrihet => en rad nya tidningar
• Föreningar bildades med inflytande i städerna
• Parlamentets problem
– Inga planer på socioekonomiska reformer
– Nationell bank
• 1907; Muzzafer ad-Din Shah dör. Efterträds av sin son
Muhammed Ali Shah. Allt annat än demokratisk
• 1908; Samarbete med Ryssland, statskupp och
parlamentet sprängs
• Inbördeskrig och 1909 flyr Shahen till Ryssland
• Hans minderårige son kröns till kung, och en
förmyndarstyrelse skötte regeringen
• Ekonomiska svårigheter och Ryssland
• 1911; Försök till att sanera ekonomin och
skattesystemet med Morgan Shusters hjälp
• Ryssland och Storbritannien tvingar fram Shusters
avsked
• 1907-1914; Närmar sig Tyskland