nytt från malmökommissionen

advertisement
KOMMISSION FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART MALMÖ
NYHETSBREV NR 6: APRIL 2012
Hemsida: www.malmo.se/kommission
Blogg: www.malmokommissionen.se
E-post: [email protected]
NYTT FRÅN MALMÖKOMMISSIONEN
#6, APRIL 2012
Kalendarium april och maj 2012
23/4 Folkhälsostämman i Stockholm. Anna Balkfors, huvudsekreterare, och Denny Vågerö, kommissionär medverkar.
26/4 Kommissionsmöte nr 6
26/4 Seminarium med nationalekonomen Ingvar Nilsson om resursfördelning, styrning och ett socialt investeringsperspektiv. Mer info på hemsidan. Anmälan till [email protected]
8-10/5 Socap Designing the future. http://designingthefuturemalmo.socialcapitalmarkets.net/
9-10 maj SKL Samling för social hållbarhet- minska skillnader i hälsa. Möte #3 i Eskilstuna har temat Hållbar livsmilijö.
17-19/5 CIRCOM. Konferens i Malmö där mediaproducenter från hela Europa bjuds in för att disktuera framtiden för
tv och public service. Kommissionen medverkar i seminarie och utställning “Malmö – towards social sustainability “
23/5 Seminarium/workshop Förskola och skola på vetenskaplig grund? (Endast för inbjudna)
23/5 Seminarium om sociala skillnader i hälsa bland Malmös barn. (Endast för inbjudna)
24/5 Kommissionsmöte nr 7
29/5 Vad är skälig levnadsnivå? Barn och familjer i ekonomisk utsatthet. Seminarium med kommissionär Tapio Salonen.
Mer information och anmälan på hemsidan.
29/5 Det dolda Malmö – om växande inkomstojämlikhet, segregation och en befolkning i förändring. Seminarium med
kommissionär Tapio Salonen. Mer information och anmälan på hemsidan.
30/5 Malmökommissionen möter kommunstyrelsen och Malmö stads förvaltningschefer.
Gilla oss på Facebook och få den senaste informationen snabbt och lätt! www.facebook.com/malmokommissionen
Jämlik hälsa räddar liv
Lyssna på Forum Special i P1
“Varför löper en vaktmästare större risk att dö än en chef i
samma jobbkorridor? Och varför kommer den ekonomiska
krisen i Europa att göra många människor sjuka?”
Den 9 april sände P1 Forum Special ett program om hur ett
jämlikare samhälle räddar liv. Professorerna Michael Marmot
och Denny Vågerö, senior adviser respektive kommissionär i
Malmökommissionen, medverkar. Programmet handlar om
hur sociala faktorer påverkar vår hälsa - och att var vi bor,
hur mycket vi studerat och vad vi arbetar med faktiskt kan
förlänga eller förkorta livet.
Hur mår du, Malmö?
Den frågan ställde sig Sydsvenskan under några veckor i mars
och april. Artikelserien har flera relevanta kopplingar till kommissionens arbete. Läs alla artiklar på www.sydsvenskan.se/
hurmardumalmo.
Seminarium om social hållbarhet
Den 13 april höll Malmökommissionen tillsammans med
Globala Malmö www.malmo.se/globalamalmo och Malmö högskola ett heldagsseminarium om social hållbarhet från
globalt, lokalt och glokalt perspektiv. Alla
föredrag filmades och läggs inom kort ut
på kommissionens hemsida.
KOMMISSION FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART MALMÖ
NYHETSBREV NR 6: APRIL 2012
Nya rapporter
Sex nya rapporter är publicerade den senaste månaden.
Samtliga finns på hemsidan under ”Underlag och rapporter”.
Nedan presenteras några huvuddrag i rapporterna:
Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö, av Maria
Rosvall, kommissionär, docent och överläkare i socialmedicin,
Region Skåne med flera. Rapporten bygger på de skånska
folkhälsoenkäterna och beskriver att det finns tydliga geografiska och sociala skillnader i såväl levnadsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmös befolkning. En stor del av de funna
geografiska skillnaderna är i grunden sociala, konstaterar
författarna.
Gravida kvinnor och deras barn i Malmö år 2000-2010
Några uppgifter om boende, härkomst och komplikationsrisker, av Johan Molin, överläkare kvinnokliniken,
Skånes universitetssjukhus. Riskfaktorer så som tonårsgraviditeter, tobaksbruk, övervikt och diabetes ses i övervägande grad bland den fattigare delen av befolkningen. Som
konsekvens påverkar detta riskerna för tillväxthämmat barn,
dött barn och andra förlossningskomplikationer. Det finns
anledning till oro när det gäller en stigande andel mammor drabbade av övervikt och fetma. Ett annat bekymmer
är utvecklingen av psykisk ohälsa och dess effekter på det
ofödda barnet och förlossningssituationen, skriver Johan
Molin i sammanfattningen.
Skolbarnens hälsa i Malmö, av Stefan Kling, samordnande
skolhälsovårdsöverläkare, Malmö stad. De tydliga sociala
skillnader i hälsa som finns väl dokumenterade i litteraturen
inklusive markant ökad risk även för fysiska hälsoproblem är
påtagligt närvarande så snart man börjar undersöka förekomsten av dessa problem. Det saknas idag en systematisk,
täckande och kontinuerlig rapportering av skolbarns hälsa
och uppföljning över tid. Kunskaper om barns hälsa behöver
också sättas in i ett socialt sammanhang, skriver Stefan Kling i
sin sammanfattning.
Hemsida: www.malmo.se/kommission
Blogg: www.malmokommissionen.se
E-post: [email protected]
Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa, av Maria
Albin, Kristina Jakobsson, överläkare och docenter på avdelningen för arbets- och miljömedicin på Lunds universitet
och Anders Djurfeldt, pol.mag. Rapporten berör kopplingen
mellan hälsa och den fysiska miljön, bostadsmiljön och
arbetsmiljön. Hälsorisker i och omkring bostaden är fördelade
så att de sannolikt ger betydande bidrag till skillnaderna i
hälsa mellan sociala grupper i Malmö, skriver författarna. Det
finns en betydande trångboddhet i Malmö, särskilt bland
barn. Åtgärder mot trångboddhet och för att lindra konsekvenserna av den framstår som mycket angelägna. Likaså
presenteras slutsatser och rekommendationer för arbetsmiljö.
Sjukvårdskonsumtion i Malmö 2010, av Anders Beckman,
leg. läkare, specialist i allmänmedicin i Malmö och MD, Lunds
universitet. Bristande hälsa påverkar livskvaliteten och livslängden för individen, men ger också kostnader för samhället i form av bland annat vård, minskade skatteintäkter och
utbetalning av ekonomiskt stöd till individen. För att värdera
sjukvårdens insatser, är det bland annat nödvändigt att förstå
vilka faktorer som inverkar på sjukvårdskonsumtionen, eftersom det inte bara är dålig hälsa som ger sjukvårdskonsumtion. Rapporten redovisar slutsatser för Malmö och områden
som kräver djupare analyser.
Hur mår Malmös äldre? Prediktorer för livstillfredsställelse, funktionsförmåga och aktiviteter i det dagliga livet,
av Sölve Elmståhl, professor och klinikchef på medicinska
fakulteten, Lunds universitet och Henrik Ekström, forskare i
geriatrik, Skånes universitetssjukhus. Sociala skillnader i hälsa
finns även bland Malmös äldre. Baserat på tidigare psykologiska åldrandeteorier om ett gott åldrande finns ett flertal
strategier att tillämpa för att stödja en sådan process. Slutsatser och rekommendationer presenteras i rapporten.
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö består av Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare, Mikael Stigendal, professor i
sociologi, Maria Roswall, överläkare och docent i socialmedicin, Annelie Larsson, chef Sociala resursförvaltningen, Ulf Gerdtham, professor i hälsoekonomi, Kerstin Larsson,
forskning och utveckiling för barn och ungdom, Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi, Katarina Pelin, miljödirektör, Eva Engquist, vice rektor Malmö högskola,
Per-Olof Östergren, överläkare och professor i socialmedicin, Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Sven Persson, professor i pedagogik, Nihad Bunar, professor i barnoch ungdomsvetenskap. Ordförande: Sven-Olof Isacsson, professor emeritus i socialmedicin. Huvudsekreterare: Anna Balkfors Kommunikatör: Frida Leander
Download