1 (2) Protokoll skolrådet den 10 september 2012 Avslutningar Den

Malmö stad
Fridhemsskolan - Ribersborgsskolan
Protokoll skolrådet den 10 september 2012
Avslutningar
Den svenska skolan ska vara icke konfessionell. Det slås fast i skollagen som
riksdagen har beslutat om. Att skolan är icke-konfessionell innebär att det inte
får förekomma religiösa inslag i utbildningen. Eleverna ska inte utsättas för
religiös påverkan i skolan. Det gäller även skolavslutningar eftersom det är en
del av skolans verksamhet. Det går bra att ha skolavslutningar i kyrkan om den
utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den
gemensamma samvaron. Det får dock inte förekomma några religiösa inslag
som bön, välsignelse eller trosbekännelse. Däremot går det bra att sjunga
psalmen ”Den blomstertid nu kommer”. Den är sedan länge starkt förknippad
med skolavslutningar och är i sammanhanget snarare ett uttryck för tradition
än religion. Rektorerna menar att skollagens krav inte går att förena med
kyrkans uppdrag eftersom kyrkan kräver att välsignelsen ska läsas när skolan
anordnar avslutningar i kyrkan. Skolavslutningen måste vara öppen för alla
elever. Alla ska känna sig välkomna och bekväma med det sätt som skolan firar
skolavslutningen. Många tankar och idéer vädrades. Tydligt var att det för
vårdnadshavarna var viktigt att det finns möjlighet för dem att vara med på
avslutningen. Förslag till skolledningen att arbeta vidare med är att hitta annan
lokal t ex Kockums Fritid och Fair play. Att vara på skolgården och att
använda Ribersborgsskolans aula, genom att ha två avslutningar för varje skola,
togs också upp som förslag.
På gång i verksamheten
En lärare från Fridhemsskolan beskrev deras arbete med teknik. De har sökt
pengar och fått 50 000 kr som de använt till gemensam utbildning av alla lärare
i två dagar, inhandlat olika lådor med material så en hel klass kan konstruera
t ex broar. Vecka 40 kommer hela Fridhemsskolan att ha en temavecka teknik.
Då kommer bl a personer utifrån och visar hur man bygger och konstruerar på
riktigt. Eleverna på skolan har byggt bilar, konstruerat sprattelgubbar och gjort
uppfinningar utifrån tanken, vilka behov har vi och utifrån behovet gjort en
uppfinning som tillgodosett behovet.
Värdegrundsarbetet på skolorna
I stadsdelen finns ett nätverk, Allas ansvar en tryggare skola, med
nyckelpersoner från alla skolor. Nyckelpersonerna går en utbildning:
Värdegrund och likabehandling i teori och praktik. Likabehandlingsplanen ska
skrivas om varje år. Mötesdeltagarna satt i tre grupper och arbetade enligt
Husmodellen(- en praktisk metod för att upptäcka och förebygga
diskriminering och trakasserier i förskolan och skolan) med frågan: Hur kan
elever bli kränkta på sätt som har samband med kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder?
Vi fortsätter processen kring värdegrundsarbetet på nästa skolrådsmöte.
Besöksadress Kilian Zollsgatan 20, 217 56 Malmö • Telefon 040-34 68 52 • Fax 040-91 66 75
Organisationsnummer 212000-1124 • www.malmo.se • [email protected]
2 (2)
Ärenden till skolrådsmöten
Föräldrarna önskade mer tid till samtal kring föräldrarnas frågor på
skolrådsmötet. Skolrådet är ett rådgivande organ, genom dialogen ges
möjlighet till föräldrainflytande.
Vid önskemål om att ett ärende ska beröras på skolrådsmötet ber vi att ni
skickar ett e-post meddelande till [email protected],
[email protected] eller [email protected]
Kommande möte
8 november
Vid protokollet
Hanne Andersson Ann-Caroline Fredholm Karin Sindahl-Truedsson
Rektor
Rektor
Rektor