Samhällsorientering på modersmål Kursplan

advertisement
Samhällsorientering på modersmål
Kursplan
Syfte
Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att
deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om:
- de mänskliga rättigheterna och de grundläggande svenska demokratiska
värderingarna
- den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
- hur samhället är organiserat
- praktiskt vardagsliv
Centralt innehåll
Samhällsorienteringen ska innehålla åtta obligatoriska delar.
1. Att komma till Sverige
Integrations- och etableringsprocessen.
Arbetets och språkets betydelse.
Traditioner och högtider i Sverige
Sveriges historia
2. Att bo i Sverige
Arbetsmarknad, bosättningsmönster, näringslivsstruktur och
infrastruktur.
Sveriges geografi och befolkning. Natur, klimat och allemansrätten.
Bostäder och boende: boendeformer, bostadsförmedling,
bostadsfinansiering och hemförsäkring m.m.
Kommunal service och lokalkännedom, exempelvis de viktigaste
kommunala institutionerna, det lokala näringslivet, sopsortering,
brandsäkerhet och annat skydd mot olyckor.
Droger, alkohol och tobak.
Att sköta sin ekonomi.
Att leva med funktionshinder
Så fungerar din kommun.
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige
Utbildningsmöjligheter, vuxenutbildning och villkor för studerande.
Validering av utländsk kompetens.
Arbetsmarknaden och den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Att söka arbete.
REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: [email protected], www.rfkl.se
Att arbeta.
Att starta och driva företag.
Skatt och deklaration.
Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen.
Fritid, kultur- och föreningsliv.
4. Individens rättigheter och skyldigheter
Jämställdhet och individens frihet.
Rättigheter för homo-, bi- och transsexuella och personer med
könsöverskridande identitet eller uttryck.
Diskrimineringslagstiftning och Diskrimineringsombudsmannen.
Hjälp och stöd: familjerådgivning, kvinnojourer och Barnens Rätt I
Samhället (BRIS).
5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige
Svensk lagstiftning om äktenskap och samboförhållanden.
Att vänta barn och föda barn.
Föräldraförsäkring.
Barns rättigheter.
Relevanta delar av föräldrabalken, skollagen (2010:800), socialtjänstlagen
(2001:453) och lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga.
Skola, förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet –
organisation, arbetssätt, syfte och förväntningar på barnen och
föräldrarna.
6. Att Påverka Sverige
Folkstyrelsen:
Demokrati i teori och praktik.
Hur Sverige styrs – nationellt och lokalt perspektiv.
Europeiska unionen.
Åsiktsbildningen i samhället inklusive politiska partier, massmedier,
föreningar och organisationer.
Hur val går till.
Rättsstaten:
Grundlagens principer om åsiktsfrihet, föreningsfrihet samt tryck- och
yttrandefrihet etc.
Rättstatens principer och mänskliga rättigheter.
Rättsväsendet: polisens och domstolarnas roll inklusive rätten till
offentlig försvarare och annat rättsligt biträde och rättshjälp samt
Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern.
REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: [email protected], www.rfkl.se
Offentlighet och sekretess.
Mutor och bestickning.
7. Att vårda sin hälsa i Sverige
Egenvård: sjukvårdsupplysning och apotek.
Hälso- och sjukvård.
Tandvård.
8. Att åldras i Sverige
Pensioner.
Äldreomsorg.
Begravning.
Svenska arvsregler.
REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: [email protected], www.rfkl.se
Kunskapskrav
Deltagarna ska efter kursen vara insatt i/kunna
 Del 1 Att komma till Sverige
Hur fungerar integrations- och etableringsprocessen.
Medborgarskap, hur ser processen till medborgarskap ut.
Hur påverkar Sveriges medlemskap i EU integrationen och
medborgarskap.
Den svenska integrationspolitiken, hur fungerar den vad är viktigast.
Arbetets och språkets betydelse.
Belysa vikten av språkkunskap och arbete för lyckad integration
Traditioner och högtider i Sverige
Svenskar och religion, i vår historia och i nutid.
1 maj, 6e juni, Midsommar, jul, dop, konfirmation, födelsedagar, bröllop
och begravningar.
Sveriges historia.
Kort genomgång av Sveriges historia för att belysa utvecklingen av landet.
REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: [email protected], www.rfkl.se
 Del 2 Att bo i Sverige
Sveriges geografi och befolkning. Natur, klimat, allemansrätten och
infrastruktur.
Kort genomgång av Sveriges geografi, natur och klimat och
allemansrätten
Hur ser infrastrukturen ut i Sverige och regionalt
Bostäder och boende: boendeformer, bostadsförmedling,
bostadsfinansiering och hemförsäkring m.m.
Skillnad på hyresrätt, bostadsrätt. Hur söker man lägenhet.
Rättigheter, skyldigheter som boende. Hemförsäkring.
Kommunal service och lokalkännedom, exempelvis de viktigaste
kommunala institutionerna, det lokala näringslivet, sopsortering,
brandsäkerhet och annat skydd mot olyckor.
Avfallshantering hur går detta till, vatten och avlopp, energi.
Räddningstjänsten, brandkår, polis, ambulans
Droger, alkohol och tobak kort information och svenskars inställning
Att sköta sin ekonomi. Hur fungerar detta i Sverige
Hur fungerar din kommun? Genomgång av hur din kommun fungerar.
Att leva med funktionshinder hur är detta.
REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: [email protected], www.rfkl.se

Del 3 Att försörja sig och utvecklas i Sverige
Arbete
Hur ser arbetsmarknaden ut i Sverige och regionalt, vilka företag finns.
Förklara hur fackföreningen fungerar i Sverige.
De vanligaste lagarna inom arbetsrätten.
Förklara olika anställningsformer.
Hur startar man eget företag.
Förklara hur man söker arbete, skriver CV.
Skatt
Förklara, skatt och deklaration.
Vart går våra skattepengar.
Förklara folkbokföring.
Utbildning
Olika utbildningar för vuxna, hur kan jag använda tidigare utbildning.
Fritids och föreningsliv
Vad menas med fritid?
Olika föreningstyper och lokala föreningar.
Fritid för unga.
REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: [email protected], www.rfkl.se
 Del 4 Individens rättigheter och skyldigheter.
Familj och individ
Hur ser vi på familjen i Sverige.
Jämlikhet och Jämställdhet
Jämlikhet och Jämställdhet, diskussioner och genomgång av lagar.
Diskriminering
Diskriminering, vad innebär detta?
Hur ser vi på, homosexualitet.
Religionsfrihet
Hur ser vi på religionsfrihet.
Barns rättigheter
Gå igenom barns rättigheter, och barnkonventionen.
Våld i nära relationer
Våld i hemmet.
Kvinnojouren.
Hedersvåld.
Könsstympning.
Vad säger lagen?
REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: [email protected], www.rfkl.se

Del 5 Att bilda familj och leva med barn i
Sverige.
Olika sätt att leva ihop
Kärlek och sexualitet
Äktenskap, vigsel, lagar kring detta
Sambo
Skilsmässa
Vårdnad av barn
Vårdnad av barn
Stöd och hjälp för barnfamiljer
MVC, BVC, förskola, fritidshem
Ekonomisk hjälp.
Utbildning för barn och ungdomar
Grundskola, skolplikt.
Gymnasium.
Föräldrarollen
Barnuppfostran i Sverige
Anti-agalagen.
Förklara vad socialtjänsten gör.
REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: [email protected], www.rfkl.se
Del 6 Att påverka i Sverige
Demokrati i Sverige
Bakgrund, hur har demokratin utvecklats i Sverige
Folkstyre vad menas med detta.
Tryck- och yttrandefrihet vad innebär detta.
Föreningsfrihet vad innebär detta.
Religionsfrihet vad innebär detta.
Rättsäkerhet vad innebär detta.
Det demokratiska systemet i Sverige
Hur fungerar det demokratiska systemet. Hur går valet till, rösträtt etc
EU
Information om EU och Sveriges roll i EU
Politik i Sverige
Information om politiska partier och hur man engagerar sig, gå kort igenom de
största partierna både regionalt och lokalt.
Rättsväsendet
Polisen i Sverige hur fungerar denna, om man behandlas fel hur gör man.
Domstolar hur fungerar detta.
Sekretess, vad innebär detta.
Mutor hur ser vi på detta i Sverige.
REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: [email protected], www.rfkl.se
 Del 7 Att vårda sin hälsa i Sverige
Vad är hälsa?
Gå igenom vad hälsa är och hur vi ser på detta i Sverige.
Friskvård vad innebär detta.
Hälso- och sjukvård
Hur fungerar sjukvården i Sverige och i ditt Landsting.
Apotek, vad gäller.
Smittskyddslagen vad innebär detta.
Tandvård hur fungerar den.
REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: [email protected], www.rfkl.se
 Del 8 Att åldras i Sverige
Pensioner
Hur fungerar pensionssystemet i Sverige.
Hjälp till äldre
Vad finns för stöd och hjälp till äldre.
Begravning
Hur fungerar en begravning, boupptäckning, arv, testamente
REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: [email protected], www.rfkl.se
Download