Ansökan landsbygdsstöd - Regionförbundet i Kalmar län

advertisement
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
Ansökan
Investeringsstöd till skärgårdsföretag
Datum
Ansökan med bilagor lämnas till
Regionförbundet i Kalmar län
Box 762
391 27 KALMAR
1. SÖKANDE
Bifoga registreringsbevis (så snart bolaget
är registrerat)
Företag/Namn
Orgnr/personr
E-post
Arbetsställenummer
Utdelningsadress
Telefonnummer
Ortsadress
Postgiro/Bankgiro
Investeringsort
2. SÄRSKILDA
BILAGOR
Observera att investeringen inte får påbörjas
innan ansökan om stöd har prövats av
Regionförbundet. Dispens kan sökas för att få
påbörja investeringen före beslut.



Församling
Kommun
Affärsplan
Hållbar tillväxt
Registreringsbevis (enskild firma)
3. START AV
FÖRETAGET
År
4. ANSTÄLLDA VID
ANSÖKAN
Antal årsarbetskrafter vid ansökningstillfället
(årsarbetskraft= 1 650 timmar/år)
Månad
Män
5.SYSSELSÄTTNINGSÖKNING
..
Kvinnor
Beräknad sysselsättningsökning (årsarbetskrafter)
efter investeringen. OBS! endast ökningen!
Män
Kvinnor
Tidpunkt (år, halvår)
REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: [email protected], www.kalmar.regionforbund.se
6. INVESTERINGSOCH FINANSIERINGSPLANER
Specificera de olika typerna av investeringar i ansökningsbilagorna
INVESTERINGSPLAN
(Alla belopp i tkr exkl moms)
Byggnader
(Ny-, om- eller tillbyggnad)
Maskiner och inventarier
Produktutveckling
Marknadsföring
Summa investeringar
Tkr
Tkr
Tkr
Tkr
0 Tkr
FINANSIERINGSPLAN
Egen kontantinsats
Tkr
Bidrag från Regionförbundet
Tkr
Bankkredit
Tkr
Annan finansiering
Tkr
SUMMA FINANSIERING
(= summa investeringar)
7.
Ininvest
TIDSPLAN
Investeringen skall påbörjas:
Investeringen beräknas vara avslutad:
Tillstånd önskas för att få påbörja investeringen före beslut fattats.
0 Tkr
8. BANKFÖRBINDELSE OCH REVISOR
Bankens namn:
Kontaktperson:
Tel.nr:
Anlitad revisor/
Revisionsbyrå:
Kontaktperson:
Tel.nr:
9. Har företaget sökt starta-eget bidrag?
Om Ja. Bifoga kopia på beslut om bidraget
ÖVRIGA
UPPLYSNINGAR
(t ex hur påverkar
investeringen tillväxten
i Kalmar län)
SÖKANDENS
UNDERSKRIFT
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan
samt i bilagorna är riktiga, samt att investeringen ej är påbörjad.
Sökandens namnteckning
Namnförtydligande
Upplysningar
För mer information, rekvirering av informationsbroschyr m.m. kontakta
Mats Persson, tfn 0480-44 83 70 [email protected]
Åsa Petersson, tfn. 0480-44 83 61 [email protected]
Bruno Karlström, tfn 0480-44 83 51 [email protected]
Bilaga till
ansökan om
Företagsstöd
Projektplan för mjuka investeringar
Marknadsföring
Produktutveckling
Patenter, licenser m m
OBS! endast ett utgiftsslag redovisas på varje blankett
Utbildning
Se anvisningar på baksidan, samt nedan
Projektnamn
Projektets mål/syfte
Tidplan, när investeringen påbörjas resp avslutas
Specifikation av utgifterna i projektets olika faser
Summa totalt
Av regionförbundet
godkänt underlag
Summa
0
..........................................................................
Underskrift av beslutande myndighet
Landsbygdsstöd kan lämnas till utgifter för investeringar i form av patent, licenser, marknadsföring,
produktutveckling, utbildning eller liknande. Bidrag lämnas inte till utgifter för företagets normala
drift.
I kostnaderna skall mervärdeskatt normalt ej ingå. Endast om mervärdeskatten ej kan återvinnas
kan den ingå i stödunderlaget. Om skatten inräknats i kostnaderna skall detta klart anges.
Vid investeringar i produktutveckling
 nuvarande produkter och marknad
 bakgrund till projektet
 projektledare och dennes kompetens
 beskrivning av projektets innehåll
 genomförandeplan med tidsangivelser för olika utvecklingssteg och etappmål
 utgiftsbudget specificerad på kostnadsslag och fördelad på externa och interna kostnader
(lämnas på denna blankett)
 marknadsförutsättningar
 krav på investeringar till följd av projektet
 resultatprognos
Vid investeringar i marknadsföring
 beskrivning av nuvarande marknadsorganisation
 specifikation av marknadsföringskostnader de två senaste räkenskapsåren
 beskrivning av nuvarande marknad och marknadsandelar för produkter som omfattas av
projektet
 projektplan
 projektledare och dennes kompetens
 utgiftsbudget specificerad på kostnadsslag och fördelad på externa och interna kostnader
(lämnas på denna blankett)
 beskrivning av förväntad effekt och resultatprognos
Vid köp av licenser
 från vem licensen förvärvas
 beskrivning av produkt och marknad
 behov av följdinvesteringar
 resultatprognos
Vid köp av patent alt patentansökan av egen produkt
 från vem patentet förvärvas
 vid patentansökan av egenutvecklad produkt skall lämnas redogörelse för redan genomfört
utvecklingsarbete och kostnader för detta
 redogörelse för följdinvesteringar i form av maskiner, lokaler, marknadsföring etc
 resultatprognos
OBS! Bidrag lämnas inte till förvärv av licenser och patent inom koncern eller från närstående.
Vid investeringar i utbildning
 utbildningsplan med uppgift om målsättning och vilka som skall genomgå utbildningen
 kostnadsspecifikation fördelad på kostnadsslag och externa och interna kostnader
(lämnas på denna blankett)
Bilaga till
ansökan om
Företagsstöd
Kostnadssammanställning maskiner
Beräknade kostnader skall uppdelas i följande grupper:
O Inventarier/verkstadsutrustning
P Produktionsmaskiner
R Maskinmontage/Ledningsinstallationer
Se anvisningar på baksidan
P
Antal
Benämning, fabrikat, typ, dimension etc
O
Offert/
kalkyl/
bilaga nr
Beräknad
kostnad
Godkänt
underlag
S
Summa
..........................................................................
Underskrift av beslutande myndighet
0
ANVISNINGAR FÖR KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING
Till godkända utgifter för maskiner inräknas – utöver kostnaderna för produktionsmaskiner –
kostnader för
 inventarier
 övrig verkstadsutrustning
 maskinmontage/ledningsinstallationer
I kostnaderna skall mervärdeskatt normalt ej ingå. Endast om mervärdeskatten ej kan återvinnas
kan den ingå i stödunderlaget.
Om installationsarbeten eller dylikt utförs i sökandeföretagets egen regi skall dessa kostnader
redovisas separat specificerande direkt lön och sociala kostnader samt eget material till självkostnad.
Bilaga till
ansökan om
Företagsstöd
Kostnadssammanställning byggnader
Se anvisningar på baksidan
Byggnadsarbetena avses utföras
Fastighetsbeteckning
på entreprenad
i egen regi
Sammandrag
Ägare
Delobjekt
OBJEKT
MÄNGD
BERÄKNAD KOSTNAD
..............
GODKÄNT UNDERLAG
2
Byggnadsvolym
.......... m
Byggnadsyta våningsyta
.......... m2
A
MARKARBETEN
A
B
GRUNDARBETEN
B
C
STOMME OCH STOMKOMPLETTERINGSARBETE
Stomme
Stomkomplettering
0 C
D
MÅLNINGSARBETEN
D
E
VVS-ARBETEN (för byggn allm funktion)
Ventilation
Värme
Sanitet (vatten och avlopp)
F
0 E
ELARBETEN (för byggn allm funktion)
F
G/H PERSONHISSAR OCH ÖVRIGA
G
BYGGNADSARBETEN
H
I
PROJEKTERING
I
J
BYGGNADSKONTROLL OCH TEKNISK
RÅDGIVNING
J
K
OFÖRUTSETT
K
L
INDEX
L
för tiden:
M
-
ÖVRIGT
M ..............................
(utgår ej stödunderlag)
Byggherrens administrationskostnader
Ränte- och kreditivkostnader
Investeringar utanför den egna tomtgränsen
0 Preliminärt godkänt
stödunderlag
Markförvärv
Total kostn
0
Byggnader skall uppföras i överensstämmelse med nedan angivna ritningar och byggnadsbeskrivningar
Ritningsnummer
Ritningsbenämning
Datum
.......................................................................................
Underskrift av beslutande myndighet
senaste rev datum
ANVISNINGAR FÖR KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING
A
MARKARBETEN
Omfattar alla markarbeten inom tomten som ej direkt är hänförbara till byggnadsgrunden
såsom terrassering, beläggning, matjord, sådd samt utanför byggnaden belägna kulvertar,
vatten-, avlopps- och värmeledningar.
B
GRUNDARBETEN
Omfattar schakt och återfyllning för byggnader, grundläggning till schaktbotten samt
erforderliga arbeten till underkant, platta, ledningsgravar och kulvertar inom byggnaden samt
stomme från underkant källargolv till överkant översta källarbjälklaget.
C
STOMME OCH STOMKOMPLETTERINGSARBETEN
Omfattar alla stomdelar över källarbjälklaget inklusive tak och ytterväggar. Stomkomplettering
omfattar all fast komplettering till färdigställande.
Följande kostnader skall påföras kostnadssammanställningen för maskiner.
 Traversbalkar, maskinfundament, stängsel, bilvärmeuttag, reklamskyltar, hyllinredningar,
klädskåp m m
 Ledningar för vatten, avlopp, värme, elektrisk ström, ventilation, gas , luft och ånga avsedda för
den maskinella driften.
 Projekterings- och kontrollkostnader för dessa objekt.
I kostnaderna skall mervärdeskatt normalt ej ingå. Endast om mervärdeskatten ej kan återvinnas
kan den ingå i bidrags- och låneunderlaget. Om skatten inräknas i kostnaderna skall detta klart
anges.
Om flera byggnader skall uppföras eller flera tillbyggnads- och ändringsarbeten skall göras
redovisas beräknade kostnader dels på varje objekt för sig, dels i ett sammandrag. För
ombyggnadsarbeten skall alltid särskild kostnadsberäkning upprättas.
Download