Symtomlindring i livets slutskede

advertisement
Symtomlindring
i livets slutskede
Marit Karlsson
Med dr, överläkare, LAH
Linköping
2013-06-14
Symtom i livets absoluta
slutskede



Sista två veckorna i livet
Översiktsstudie baserad på 12 studier innehållande
totalt 2412 patienter
Blandade diagnoser + vårdformer
Symtom
Andel
Smärta
52,4 %
Dyspné
56,7 %
Förvirring
50,1 %
Rosslig andning
51,4 %
Kehl, K. A. & Kowalkowski, J. A. (2012). A Systematic Review of the Prevalence of
Signs of Impending Death and Symptoms in the Last 2 Weeks of Life. The American
Karlsson
journal of hospice & palliative care. 2012 Dec 24. [Epub ahead of print]
2013-06-14
Förvirring i livets slutskede
 Förvirringstillstånd

tidigare i livet
Demenssjukdom ex.
 Förvirring i livets slutskede
 Mer akut insättande (timmar/dagar)
 Kan reverseras (Gagnon 2012 ca 50% av alla)
 Terminal oro/förvirring
 I samband med döendet (sista dagarna)
Karlsson
2013-06-14
Förvirring i livets slutskede


Cerebral dysfunktion som uppkommer i livets
slutskede
Karakteriseras av (ofta fluktuerande) störning
av vakenhet, kognition och perception
1.
2.
3.

Hypoaktiv – sänkt vakenhet, passivitet
Hyperaktiv – agitation, hallucinationer,
motorisk oro
Blandform
Underdiagnosticerat

Misstolkas som depression
Karlsson
2013-06-14
Lidande?
 En
av de vanligaste orsakerna till behov
av slutenvård i livets slutskede (Cobb 2000)
 Sänker patientens livskvalitet (Ganzini 2008)
 Ökad mortalitet (Legrand 2012)
Karlsson
2013-06-14
Anledning
 Komplex
och multifaktoriellt
 CNS-sjukdom
 Kemiska och metabola rubbningar
 Infektion
 Läkemedelsbiverkan – opioider, antikolinerga
 Organsvikt
 Anemi
 Eller flera av ovanstående i kombination
Karlsson
2013-06-14
Handläggning

Icke-farmakologisk behandling



Trygg lugn miljö, dygnsrytm, mat, dryck
Gott bemötande, multiprofessionellt team
Tidigare i sjukdomsförlopp


Utreda genes
Behandla specifik genes
Ex hyperkalcemi, CNS-metastaser
 Granska läkemedelslistan!


Terminalt skede

Behandla symtomatiskt
Karlsson
2013-06-14
Symtomatisk behandling

Neuroleptika
Haloperidol (Haldol) visat bäst effekt enligt
Cochrane-översikt
 1-3 mg/dygn
 Andra mindre studier visat likvärdig effekt av
atypiska neuroleptika (men dyrare)


Benzodiazepiner rekommenderas ej
Candy, B., Jackson, K. C., Jones, L., Leurent, B., Tookman, A. & King, M. (2012). Drug therapy
for delirium in terminally ill adult patients. Cochrane database of systematic reviews
(Online), 11, CD004770.
Karlsson
2013-06-14
Rosslig andning (terminalt
rossel)
 Drabbar
många i livets slutskede (25-92 %)
 Rosslig andning (death rattle) innebär en
ljudlig rosslande andning som drabbar
människor i livets slutskede som har sänkt
vakenhet och som är för svaga för att
hosta
Karlsson
2013-06-14
Anledning
 Slem
i luftvägar som inte längre hostas
upp av den döende
 Ljudet beror på sekretets oscillerande
rörelse i de övre luftvägarna i samband
med in- och utandning
 Beror inte på vätska i lungorna


Men glöm inte hjärtsvikt och lungödem
Auskultera?
Karlsson
2013-06-14
Lidande?
 Besvärligt
för anhöriga/personal att lyssna
på
 Ej säkert besvärligt för den döende


Inte vaken längre
Inte uppfattas kopplat till oro/obehag
Karlsson
2013-06-14
Farmakologisk behandling
Läkemedel
1 timme
24 timmar
 AntikolinergaBuscopan
läkemedel:
Hyoscinbutylbro
mid
42 %
60 %
Scopolamin
37 %
68 %
Glycopyrrolat


Robinul
Morfinscopolamin
Cochrane-översikt: ingen evidens för att någon
behandling är bättre än annan
Rekommenderar kritisk uppföljning av effekt då
prep. kan ge biverkningar (oro, muntorrhet)
Wee, B. & Hillier, R. (2012). Interventions for noisy breathing in patients near to
death. Cochrane database of systematic reviews (Online), (1), CD005177.
Karlsson
2013-06-14
Icke-farmakologisk behandling
 Sidoläge
– ändra läge
 Försiktig sugning i munhåla
 Samtal med anhöriga om symtom
Karlsson
2013-06-14
Anhörigas upplevelse
Intervjuer med 25 anhöriga som hade vakat hos döende
Rosslig andning
Antal 17/25 personer
Obehagligt
10 st
Tolkar som
drunkning, kvävning
Ej obehagligt
7 st
Tolkar som att
döden närmar sig
Föreslår samtal med anhöriga kring tolkning av rosslig
andning och förklara vad som händer
Wee, B., Coleman, P. G., Hillier, R. & Holgate, S. H. (2006). The sound of death rattle II:
how do relatives interpret the sound? Palliative Medicine, 20(3), 177–181.
Karlsson
2013-06-14
Tack!
Karlsson
Download