F-gasernas struktur och egenskaper

advertisement
17.9.2013
Förstasidan > Klimat och luft > Utsläppen av växthusgaser – uppföljning och rapportering > Finlands inventeringssystem
för utsläpp av växthusgaser > Fluorerade växthusgaser
F-gasernas struktur och egenskaper
Fluorerade växthusgaser eller F-gaser är fluorkolväten (HFC-föreningar), perfluorkolväten (PFCföreningar) och svavelhexafluorid. Svavelhexafluorid (SF6) är en molekyl som består av en central
svavelatom omgiven av sex fluoratomer. Strukturen för HFC- och PFC-föreningarna varierar från en
förening till en annan. Gemensamt för HFC- och PFC-föreningarna är en stomme som består av en
eller flera kolatomer till vilken väte- och fluoratomer (HFC-föreningarna) eller endast fluoratomer
(PFC-föreningar) är fästa.
Den mest betydelsefulla egenskapen hos F-gaser med avseende på miljön är uppvärmningen av
atmosfären genom växthusgaseffekt. GWP-index (Global Warming Potential) är den globala
uppvärmningspotentialen och anges i förhållande till koldioxid. GWP-indexen för F-gaserna som
används i Finland varierar mellan 120 och 22 200. Detta betyder att F-gaserna är hundratals eller till
och med tiotusentals gånger starkare växthusgaser än koldioxid.
De vanligaste F-gaserna som används i Finland, deras GWP-index och användningsområden finns
uppräknade i tabell 1.
Tabell 1. De vanligaste F-gaserna som används i Finland.
Föreningens namn
(strukturformel)
HFC-23 (CHF3)
1
GWP-index
Användningsändamål
12 000
kylmedium vid låga temperaturer; processgas
vid framställning av halvledare
HFC-32 (CH2F2)
550
komponent i kylmedelsblandningar
HFC-125 (CHF2CF3)
3 400
komponent i kylmedelsblandningar och
släckmedel
HFC-134a (CH2FCF3)
1 300
kylmedium; komponent i
kylmedelsblandningar och släckmedel;
drivgas i aerosoler och vid
framställningsprocessen av cellplaster
HFC-143a (CF3CH3)
4 300
komponent i kylmedelsblandningar
HFC-152a (CH3CHF2)
120
komponent i kylmedelsblandningar; drivgas i
aerosoler
Tetrafluorimetaani (CF4)
5 700
processgas vid tillverkningen av halvledare
Heksafluorietaani (C2F6)
11 900
processgas vid tillverkningen av halvledare
Perfluoripropaani
8 600
komponent i kylmedelsblandningar;
(C3F8)
processgas vid tillverkningen av halvledare
Rikkiheksafluoridi (SF6)
22 200
isoleringsgas i eldistributionsapparater;
processgas vid tillverkningen av halvledare
1
IPCC Third Assessment Report, Climate Change 2001: The Scientific Basis , tabell 6.7, s. 388.
F-gaser används även mycket som komponenter i blandningar. De vanligaste blandningarna samt
deras GWP-index och användningsområden finns uppräknade i tabell 2.
Tommi Forsberg/Enheten för miljöeffektivitet
Finlands miljöcentral SYKE
1
Taulukko 2. De vanligaste blandningarna av F-gaser.
2
Blandning
Sammansättning
GWP-index
Användningsändamål
R-404A
44% HFC-125, 4%
HFC-134a, 52 % HFC143a
3 922
kyl- och
luftkonditioneringsanläggningar
R-407A
20% HFC-32, 40%
HFC-125, 40% HFC134a
10% HFC-32, 70%
HFC-125, 20% HFC134a
23% HFC-32, 25%
HFC-125, 52% HFC134a
50% HFC-32, 50%
HFC-125
2 107
kyl- och
luftkonditioneringsanläggningar
2 804
kyl- och
luftkonditioneringsanläggningar
1 774
kyl- och
luftkonditioneringsanläggningar
2 087
kyl- och
luftkonditioneringsanläggningar;
wärmepumpar
45% HFC-32, 55%
HFC-125
2 229
kyl- och
luftkonditioneringsanläggningar
R-407B
R-407C
R-410A
R-410B
2
IPCC:n Fourth Assessment Report, Climate Change 2007: The Physical Science Basis, tabell 2.14,
ss. 212-213.
Tommi Forsberg/Enheten för miljöeffektivitet
Finlands miljöcentral SYKE
2
Download