PX1100-160402-Biologisk psy

advertisement
KOD:
TENTA
Kurskod:
Kursnamn:
Provmoment:
Ansvarig lärare:
Tentamensdatum:
Tillåtna hjälpmedel:
PX1100
Psykologi: Grundkurs
Biologisk psykologi
Uta Sailer
2016-04-02
Inga
Max poäng:
Väl godkänd:
Godkänd:
24 p
19 p (80%)
14 p (60%)
OBS! Vi har nya rutiner.
Detta är en anonym tenta. Skriv ditt namn och personnummer på avsedd plats nedan. Detta
försättsblad kommer att tas bort före rättning. Koden ersätter dina personuppgifter på
tentamen. Kontrollera att din tentamen är komplett och att samma kodnummer står på
tentamen som på detta försättsblad. Notera koden även på din talong nedan.
Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.
Tentamensresultaten anslås med hjälp av kodnummer.
Studentens namn:_______________________________________________
Studentens personnummer:________________________________________
Kom ihåg att notera din kod på talongen nedan, riv av och ta med den
innan du lämnar in tentamen. Om du tappar bort eller glömmer koden så
kan vi inte ge ut den, utan du måste vänta tills betyget är inlagt i Ladok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
Kod: _____________
Kurs:______________________________________
KOD:
OMTENTA
Kurskod:
Kursnamn:
Provmoment:
Ansvarig lärare:
Tentamensdatum:
Tillåtna hjälpmedel:
PX1100
Psykologi: Grundkurs
Biologisk psykologi
Uta Sailer
2016-04-02
Inga
Max poäng:
Väl godkänd:
Godkänd:
24 p
19 p
14 p
2
DEL I: HJÄRNAN OCH CNS
(TS)
1. Namnge de följande strukturerna:
(3p)
3
1 ____________________________________
3 ____________________________________
6 ____________________________________
7 ____________________________________
8 ____________________________________
9 ____________________________________
3
(TS)
2. Fyll i de saknande orden.
(4 p)
______________________________________ är en klar och färglös vätska
som produceras i ____________________________________ och omspolar
CNS. _____________________ ml produceras varje dygn. På en patient tar man
enklast prov av denna vätska i patientens ___________________________.
3. I vilken del av hjärnan anser man att centrum för vakenhet ligger, dvs de
nervceller som skickar signaler och ”väcker” storhjärnan?
(1p)
4
(MF)
(2 p)
4. Ett påstående är rätt. Markera det rätta påståendet.
För aktionspotentialen gäller följande:
a.) För att en aktionspotential ska uppstå i en nervcell måste cellen stimuleras så
kraftigt att tröskelvärdet uppnås. Vid tröskelvärdet öppnas spänningsstyrda Na+
-kanaler och cellen depolariseras. Därefter stängs de spänningsstyrda Na+ kanalerna och spänningsstyrda K+ -kanaler öppnas. K+ diffunderar då ut och
cellen repolariseras.
b.) För att en aktionspotential ska uppstå i en nervcell måste cellen stimuleras så
kraftigt att tröskelvärdet uppnås. Vid tröskelvärdet öppnas spänningsstyrda K+ kanaler och cellen depolariseras. Därefter stängs de spänningsstyrda Na+ kanalerna och spänningsstyrda Na+ -kanaler öppnas. K+ diffunderar då ut och
cellen repolariseras.
c.) För att en aktionspotential ska uppstå i en nervcell måste cellen stimuleras så
kraftigt att tröskelvärdet uppnås. Vid tröskelvärdet öppnas spänningsstyrda Na+
-kanaler och cellen repolariseras. Därefter stängs de spänningsstyrda Na+ kanalerna och spänningsstyrda K+ - kanaler öppnas. K+ diffunderar då ut och
cellen depolariseras.
d.) För att en aktionspotential ska uppstå i en nervcell måste cellen stimuleras så
kraftigt att tröskelvärdet uppnås. Vid tröskelvärdet stängs spänningsstyrda Na+ kanaler och cellen depolariseras. Därefter öppnas både spänningsstyrda Na+ kanalerna och spänningsstyrda K+ -kanaler. K+ diffunderar då ut och cellen
repolariseras.
e.) För att en aktionspotential ska uppstå i en nervcell måste cellen stimuleras så
kraftigt att tröskelvärdet uppnås. Vid tröskelvärdet öppnas receptorstyrda Na+ kanaler och cellen depolariseras. Därefter stängs de receptorstyrda Na+ kanalerna och spänningsstyrda K+ -kanaler öppnas. K+ diffunderar då ut och
cellen repolariseras.
5
(MF)
(2 p)
5 a) Nämn en excitatorisk transmittorsubstans.
b) Nämn en inhibitatorisk transmittorsubstans.
6
(US)
Endast ett alternativ är rätt. Markera det rätta alternativet.
6. För känselsinnet gäller
(2p)
a. Information om icke-smärtsam beröring samlas in med hjälp av nociceptorer
i huden. Aktionspotentialer leds till somatosensoriska cortex via thalamus.
b. Information om icke-smärtsam beröring samlas in med hjälp av nakna
nervändslut i huden. Aktionspotentialer leds till somatosensoriska cortex via
thalamus.
c. Information om icke-smärtsam beröring samlas in med hjälp av
mekanoreceptorer i huden. Aktionspotentialer leds till olfaktoriska cortex via
A-delta-fibrer.
d. Information om icke-smärtsam beröring samlas in med hjälp av
mekanoreceptorer i huden. Aktionspotentialer leds till somatosensoriska
cortex via thalamus.
e. Information om icke-smärtsam beröring samlas in med hjälp av
mekanoreceptorer i huden. Aktionspotentialer leds till somatosensoriska
cortex via A-delta-fibrer.
7
(US)
7. Beskriv fenomenet (sensorisk) adaptation. Varför är det viktigt att
sinnescellerna har en förmåga att adaptera?
(2p)
8
(UK)
(4 p)
8. Beskriv, med hjälp av stress-vulnerabilitetsmodellen, interaktionen mellan
gener och miljön när det gäller uppkomsten av psykisk ohälsa.
9
(UK)
(2 p)
9. Vad innebär stigmatisering för personer med psykisk ohälsa och för deras
omgivning?
10
(UK)
(2 p)
10. Beskriv, gärna med en skiss, vad som händer i HPA-axeln vid stress.
11
Download