Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik
Biomedicinprogrammet (kandidat)
Medicinsk biokemi
2014
Projektarbete: Insulin
Insulin - ett livsnödvändigt protein
Diabetes har på senare år
haft en mycket snabb ökning i många länder världen över och i Sverige är närmare fyra
procent av befolkningen drabbade. Det är en komplex och inte enhetlig sjukdom som hänger
samman med faktorer i vår miljö och livsstil. Typ 1-diabetes (insulinberoende, IDDM) och
typ 2-diabetes (icke-insulinberoende, NIDDM) är två skilda sjukdomar med olika bakgrund
där det enda gemensamma är att de ger förhöjda blodsockernivåer.
Diabetes beskrivs ibland som en epidemi.
Diabetes är nu så vanligt och ökar så mycket att det liknar en epidemi. För ca tio år sedan
fanns ca 15 miljoner människor i Europa med diabetes. Nu beräknas ca 20 miljoner
européer vara drabbade. För den drabbade individen och samhället blir konsekvenserna
mycket stora. För att inte diabetes skall utvecklas måste insulin-nivåerna i kroppen vara de
rätta och insulin-signalen måste tas emot korrekt av cellen. Idag vet vi att systemet är mycket
mer komplext än så. Förutom korrekta insulin-nivåer måste hela signaltransduktionen fungera
på ett acceptabelt sätt.
ER UPPGIFT:
Redogör för styr- och reglermekanismer för korrekt glukosnivå i cellen respektive hela
kroppen, dvs insulins funktion i metabolismen. Här ingår att redogöra för de intracellulära
stegen som styr glukosupptaget. Ni måste också särskilja på lever- och icke leverceller. Gå
igenom och beskriv de olika stegen för att cellen och kroppen i stort skall erhålla en optimal
glukosnivå under olika betingelser. Vilka system påverkas av diabetes, både vid typ 1 och
typ 2? Vilka mekanismer på biokemisk och molekylär nivå känner vi idag till som fallerar
vid diabetes? Diskutera även hur man kan förebygga och motverka konsekvenserna av
diabetes med fokus på typ 2 diabetes (idag har åtskilliga av de stora läkemedelsbolagen
projekt inom området).
Ni redovisar projektarbetet både skriftligt och muntligt. För den muntliga redovisningen
måndagen den 3/2 har ni ca 40 min till förfogande och varje grupp redovisar för en lärare
(alla i gruppen ska vara aktiva under redovisningen). Den skriftliga redovisningen skall bestå
av max 5 A4-sidor inklusive bilder (exklusive försättsblad där ni anger gruppnummer och era
namn). Den skriftliga delen sänder ni senast torsdagen den 30/1 kl 17:00 till Christine Jansson
([email protected]).