relationer

advertisement
Våld i nära relationer
Karin Segnestam
Eskilstuna Zonta-klubb
November 2012
Vad är våld?
• WHO´s def.:
”att uppsåtligt bruka eller hota att bruka makt eller fysisk
styrka …. med följd … att någon dör eller att det uppstår
kroppsskada, psykisk skada, skador i den
känslomässiga utvecklingen eller funktionshinder”
• BO´s def.:
”alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller
övergrepp, vanvård eller försumlig behandling,
misshandel eller utnyttjande inkl. sexuella övergrepp”
Vad är våld i nära relationer ?
• Våldet kännetecknas av att den utsatte är
mer eller mindre beroende av eller känslomässigt
knuten till förövaren.
• Våldet är ofta upprepat och ingår i den utsattes
vardag.
• Våldet sker ofta inomhus (i bostaden)
utan utomstående vittnen.
Våldet kan ta olika utryck
• Fysiskt våld
• Sexuellt våld
• Psykiskt våld
• Försummelse
• Ekonomiskt förtryck
Vi påminns om våld varje dag…
Historik
(Sverige)
• Familjen var länge ett rättstomt rum. Lagen skiljde då mellan
privat och offentligt våld.
• 1920 all husaga förbjuds (husbondens rätt att aga tjänstefolket)
• 1958 aga i skolan förbjuds
• 1965 våldtäkt inom äktenskapet olagligt
• 1979 lag mot barnaga
• 1982 misshandel i hemmet lyder under allmänt åtal
• 1984 våldtäkt lyder under allmänt åtal
• 1998 lag mot grov kvinnofridskränkning
Fakta Sörmland
•
•
703 polisanmälda misshandelsbrott mot kvinnor, känd gärningsman (2009)
531 polisanmälda misshandelsbrott mot barn, känd gärningsman
•
460 polisanmälda våldtäkter, motsvarar 8-9 /vecka (2011)
•
20-25 % av våldsbrott mot kvinnor/barn polisanmäls !? (enl BRÅ)
•
15 % av alla elever rapporterade att de blivit slagna av förälder/omsorgsperson,
varav 42 % blivit utsatta för upprepat våld
(enl LoHUng-enkäten)
•
Ett starkt samband mellan att ha varit utsatt för våld och ohälsa hos ungdomarna…
•
Ökande antal polisanmälda misshandelsbrott kvinnor/barn 2010 och 2011
Lite mer fakta…
• 10% av alla barn upplever varje år för våld i hemmet !!
• Det betyder minst 2000 barn i Sörmland !
• 46% av alla kvinnor uppger att någon gång utsatts för våld av en man
• 5-10% av alla kvinnor utsätts i den aktuella relationen
• Det betyder ca.2000-3000 kvinnor i Sörmland !
• Varje år dör 5 barn i Sverige pga. våld i nära relation !
• Varje år dör 17 kvinnor i Sverige pga. våld i nära relation !
• I Europa är våld i nära relation den vanligaste dödsorsaken bland
kvinnor i åldern 16 – 44 år !
Våld i nära relationer
• är ett samhällsproblem med ett stort
mörkertal
• är ett allvarligt folkhälsoproblem !
• medför djupgående konsekvenser :
 Hälsomässiga
 Psykiska
 Sociala
 Ekonomiska
Våldets kostnader varje år
(enl Socialstyrelsen)
• Sjukvård, rättsväsen, socialtjänst: 3
miljarder kronor
• Frånvaro från arbetet: 760 miljoner kronor
• Sjukpeng mm: 690 miljoner kronor
Våga fråga !
…och lyssna på svaret !!
STOPP erbjuder kvinnor och män som har blivit
utsatta för någon form av våld av en partner i nära
relation, stöd genom samtal för att kunna förändra
sin situation och bearbeta tidigare upplevelser.
STOPP är en samverkan mellan socialtjänsten i
Eskilstuna och Strängnäs, Polisen, Åklagarkammaren,
Kriminal-vården, och Landstinget. STOPP har också
ett nära samarbete med Kvinnojouren MOA.
Vem som helst kan ta kontakt. Fallet behöver inte
vara polisanmält.
Information och vårdprogram:
www.landstingetsormland.se/vald
Zonta
”16 days…”
25 nov – 10 dec 2012
Download