måldokument genetik vt13, matris, centralt innehåll

advertisement
Måldokument: Genetik, Evolution
Lärarens namn: Ola Green
Ämne/ämnen: biologi
Åk: 9
Termin: Vt 2013
SYFTE


Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
Källor:
 Att


läsa Bi-bok sid 316-373,
Stenciler: ordlista, ärvda egenskaper, reflektionsupgift (välja gener till sina barn?), ärftliga sjukdomar, färgseende
Internet tex www.forskning.se
Film: avmedia ”den skräddarsydda människan
Laborationer:

Ärvda egenskaper, ”sy ihop en teori utifrån hittade ledtrådar” koppling till evolutionsteorin som uppkommit allt eftersom vi hittat olika pusselbitarfossil,DNA osv.
INNEHÅLL
Centralt innehåll:
Natur och samhälle

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling
(tex GMO)
 Aktuella samhällsfrågor som rör biologi
 Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald tex i samband med GMO,
genmodifiering
Kropp och hälsa
 Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människa och andra
organismer.
 Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förbyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och
resistenta bakterier(koppling-mutationer)
 Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor
som tekniken väcker
Biologin och världsbilden
 Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och
naturvetenskapen.
 Aktuella forskningsområden inom biologi tex. bioteknik.
 Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin
 De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
Biologins metoder och arbetssätt
 Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling
 Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
GENETIK, EVOLUTION åk 9
Att läsa: sid316-373(utvalda sidor) 316-337+ 340-352+ 354-373 (tre delområden)
Stenciler: ärftliga egenskaper(tungrullning), orden Anteckningar
Utifrån det centrala innehållet kommer vi att ta upp följande i undervisningen
Du ska kunna/ känna till följande:

























hur en cell är uppbyggd, rita upp och sätta upp några organeller.
vad det är som bestämmer hur vi ser ut och fungerar, vad är genetiskt och socialt arv?
orden på den stencil ni fått
koppla följande ord till varandra; organism, organ, vävnad, cell, organell, kromosom, DNA och gen
redogöra för den genetiska koden
konstruera och läsa av ett korsningsschema, tex ögonfärg.
Veta ungefär hur många gener en människa har
hur en cell delar sig och sitt DNA på vanligt sätt(mitos)
hur könscellerna delar på sig och sitt DNA(meios)
vad det är för skillnad på en-, och tvåäggstvillingar och hur de uppkommer
vad en mutation är och vilka följder det kan leda till.
några vanliga ärftliga sjukdomar och hur de kan uppstå.
redogöra för vad cancer är för något och vad som kan vara orsaken, hur den sprider sig, -bot?
hur en ärftlig sjukdom plötsligt kan drabba frisk familj
förklara skillnaden mellan sexuell(könlig fortplantning) och andra sätt att fortplanta sig, fördelar-nackdelar
förklara och ge exempel på könsbundna arv, tex. färgseende.
hur ögonfärg ärvs vidare mellan generationerna
hur bildas kroppens proteiner av vårt dna
utmärkande för stamceller, hur kan vi komma att utnyttja dessa
vad innebär GMO, fördelar-nackdelar
hur det kan komma att bildas nya arter på vår planet.
hur vi kan se släktskap mellan olika arter av levande organismer.
hur naturligt urval fungerar.
Lite förenklat så krävs det följande för de olika betygsnivåerna:
E: Grundläggande fakta. I stort känna olika begrepp och fakta. Visar viss förståelse genom enkla resonemang
Tex kan beskriva vad DNA är och hur den genetiska koden fungerar på ett enkelt sätt
C: Visar att du behärskar de olika begrepp och fakta vi gått igenom. Visar på förståelse genom att i dina svar, muntligt/skriftligt resonera mha att använda det vi lärt oss på rätt
sätt i rätt sammanhang.
Tex Noga beskriva hur det DNA´s uppbyggnad ser ut och fungerar genom avläsning av den genetiska koden och resonera något om hur det påverkar/bygger upp
kroppen/personen.
A: Du har full koll på alla fakta. Visar på stor förståelse och insikt genom att föra generella resonemang om hur allt hänger ihop och hur mycket av det vi behandlat i sin tur
skulle kunna påverka annat i både mindre och större sammanhang.
T.ex. Reflektera runt ett givet exempel från vardagen som rör frågeställningar baserat på fakta i avsnittet om genetik och evolution, lägg in fördelar, nackdelar, svårigheter, vilka
följder får det för mig som person, för mig som art ( varför fungerar vi så här?, finns det en logiskt förklaring eller är det en slump?) min omgivning, samhället osv.
Tex. Hur hänger evolutionen ihop med vår kunskap runt genetiken? Vilken betydelse/inverkan har vårt DNA på hur vi utvecklas som arten människa.
Hur kan vi påverka det naturliga urvalet genom vår kunskap runt genetik och genteknik?
Kunskapskrav och bedömning i biologi .
Du bedöms efter hur;
 du kan samtala och diskutera frågor som rör hälsa(Bi: 1)
 du kan ställa frågor och möta åsikter (bi:2)
 du kan söka naturvetenskaplig information och föra underbyggda resonemang runt informationen och källornas trovärdighet (Bi:3)
 du kan använda fakta och information i diskussioner eller texter (bi:4)
 du har grundläggande kunskaper i ämnesområdet (bi:10)
 du kan föra underbyggda resonemang runt ämnesområdet kopplat till hälsa, sjukdom och ärftlighet (bi:11)
 du kan föra resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på åtgärder som bidrar till ekologiskt hållbar utveckling (Bi:13)
 du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människor levnadsvillkor.
Kunskapskrav
E
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa,
naturbruk och ekologiskhållbarhet och skiljer då fakta från
värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla
motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
C
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa,
naturbruk och ekologiskhållbarhet och skiljer då fakta från
värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade
motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter
åsikter och argument på ett sätt som till viss del för
diskussionerna framåt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder
då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda
resonemang om informationens och källornas trovärdighet
och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak
fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter
och andra framställningar med viss anpassning till syfte och
målgrupp.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och
bemöter åsikter och argument på ett sätt som för
diskussionerna framåt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och
använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl
fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade
texter och andra framställningar med relativt god anpassning
till syfte och målgrupp.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och
andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge
exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins
begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra
biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och
visa på samband inom dessa med relativt god användning av
biologins begrepp, modeller och teorier.
11
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda
resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och
visar då på enkelt identifierbara samband som rör
människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda
resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och
visar då på förhållandevis komplexa samband som rör
människokroppens byggnad och funktion.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och
andra biologiska sammanhang och visar det genom att
förklara och visa på samband inom dessa och något
generellt drag med god användning av biologins begrepp,
modeller och teorier.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på
komplexa samband som rör människokroppens byggnad och
funktion.
13
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda
resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar
på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar
utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda
resonemang kring hur människan påverkarnaturen och visar
på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till
en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda
resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar
ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några
åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
14
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala
naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för
människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några
centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala
naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för
människors levnadsvillkor.
1
2
3
4
10
A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa,
naturbruk och ekologiskhållbarhet och skiljer då fakta från
värderingar och formulerar ställningstaganden med
välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara
konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och
bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna
framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder
då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda
resonemang om informationens och källornas trovärdighet
och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt
i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och
andra framställningar med god anpassning till syfte och
målgrupp.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards