Representant med egen erfarenhet vid GPS möten 2017

advertisement
GPS uppdrag enligt handlingsplan 2017
GPS beslut 2016-12-01
Representant med egen erfarenhet vid GPS möten 2017
Delmål
Det ska ingå
en till två
personer med
egen
erfarenhet
som
adjungerad i
GPS
Hur
Pröva med en till två personer
med ett uppdrag på ettårsbasis med syfte:
-deltaga som ”GPS har tänkt”
-med tanke på vad som
behövs av ”förkunskaper” och
upplägg av arbetsformer rusta
för permanentande av
funktionen.
När
Delta i GPS möten:
2017-02-09
2017-05-17
2017-09-13
2017-11-29
Beslut
minnesanteckningar:
GPS 2017-12-01
Planerad
återrapportering:
GPS 2017-11-29
Utsedda personer:


Vakant , PEER1
GPS ger Thomas Teike och Ulf Rogberg i uppdrag att rekrytera och följa upp resultat med underlag
till beslut inför 2018
Uppdragsbeskrivning:
Då formen för denna samverkan är oprövad, omfattar uppdraget de inplanerade GPS mötena
under 2017. Därefter ska en utvärdering ske utifrån inhämtad erfarenhet, där fokus är behov av
kunskap/information och för och nackdelar med nuvarandearbetsformer. Om deltagande vid
möten inte ryms inom nuvarande anställning, utgår ersättning efter ansökan utifrån beslutat
arvode för fritidspolitiker i Jönköpings kommun. Rollen inom uppdraget vid GPS möten är
adjungerad representant, ej formellt beslutsmässig.
1

Delta i samtliga inplanerade GPS möten under 2017.

Notera erfarenheter utifrån GPS gruppens arbetsmodell, struktur och innehåll.

Skatta upplevd nivå och grad av inflytande, samt notera möjlig nivå och grad.

Notera behov av kunskap/information för person med egen erfarenhet som saknar ingående
kunskap om huvudmännens organisationer och arbetsmodell.

Notera vilken ytterligare kunskap/information som kan behövas utifrån rollen som
representant med egen erfarenhet i GPS.

Enklare dokumenterad sammanställning av uppdraget och reflektioner utifrån erfarenheter
under året presenteras vid GPS möte 2017-11-29
PEER = Person Egen Erfarenhet (eng. peer support)
Download