Fornminnesguide

advertisement
Fornminnesguide
En historisk resa längs Vikingaledens
fornminnen och legender
Välkommen!
Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen
fornvandring, lära dig mer om vår forntid och få en trevlig utflykt. Guiden
är indelad i tre resor och man kan enkelt välja i vilken utsträckning man vill
genomföra sin fornvandring. På många av fornminnesplatserna finns informationstavlor som på ett bra sätt kompletterar denna guide. Observera att det i
första hand är R-symbolerna och inte siffrorna på kartorna som visar den exakta
platsen för de olika fornlämningarna.
Hoppas du ska få en trevlig resa!
Lycka till!
Resa 1: Gillberga och Nysäter
1. Nysätershögen
Följ väg 175 norrut från Säffle och åk ca 2,5 mil. När du kommer in i Nysäter
svänger du höger in på Petter väg. Högen var troligen väl synlig från älven under
vikingatiden och tros ha ingått i ett stort, nu förstört gravfält. Marknadsbodarna
intill högen vittnar också om att platsen där byälven och landsvägen mellan Oslo
och Karlstad möttes har varit en viktig och naturlig handelsplats.
GPS: N 59 ° 16.954’ E 12 ° 46.708’
2. Gravfältet vid Gillberga kyrka
Fortsätt väg 175 mot Gillberga och följ skyltning mot Gillberga kyrka. Gravfältet
bakom kyrkan är ett av de större i bygden och är från yngre järnåldern (400-1050
e.Kr). Ingen grav är undersökt men fynd finns av brända ben och en järnyxa. Enligt
vissa källor ska delar av gravfältet grävts bort vid anläggandet av kyrkogården.
GPS: N 59 ° 19.283’ E 12 ° 46.667’
3. Högsätershögen
Åk vidare norrut mot Arvika. Vid den skarpa vänsterkurvan i Högsäter tar
du till höger och hittar gravhögen på höger sida. Vid Högsätershögen under­
söktes delar av den husgrundsterrass som ligger söder om högen. Där har
det funnits minst en byggnad omkring 300-400 e.Kr, möjligen ett stort
långhus, ca 40 meter långt. Troligtvis är högen samtida.
GPS: N 59 ° 20.964’ E 12 ° 48.423’
3
2
1
1
2
3
4
Resa 2: Säffle och Duse udde
1. Olof Trätäljas hög
I centrala Säffle, på Kungsgatan vid det gamla vattentornet, ligger den imponerande
järnåldershög som fått namnet efter sägnen om Olof Trätälja. Högen dateras till
yngre järnåldern, troligen till senare delen av denna period (600 – 1050 e.Kr.) I
gamla kartor benämnes högen Knutsbacken eller Knutsedsbacken och sägs vara
en gammal marknadsplats där värmlänningar och dalslänningar möttes.
GPS: N 59 ° 07.864’ E 12 ° 55.313’
2. Gravfältet vid Säffle hembygdsgård
Kör Olof Trätäljagatan söderut. Strax norr om hembygdsgården, utbreder sig ett
gravfält med ett 30-tal gravar, varav många är svåra att urskilja. Gravfältet är daterat till yngre järnåldern (400 – 1050 e.Kr.). Vi rekommenderar även ett besök på
den närliggande hembygdsgården.
GPS: N 59 ° 07.517’ E 12 ° 55.118’
3. Hällkistan ”Tempelgraven”
Fortsätt Olof Trätäljagatan, sväng höger vid Hantverkargatan, vänster vid Fabriksgatan, höger vid Säterivägen och därefter vänster på Industrigatan mot Duse
udde. Efter Krokstad herrgård följer du skyltning mot Tempelgraven och Torstens­
torp. Efter 1 km svänger du till höger vid Fornminnesvägen. Åk till P-plats på
vänster sida och följ sedan skylt mot fornlämningen. Detta sägs vara Värmlands
största hällkista, daterad till 2000 – 1500 f.Kr, omgiven av en s k stensättning.
Hällkistorna var kollektivgravar, vilket betyder att man begravde flera personer i
samma grav.
GPS: N 59 ° 05.900’ E 12 ° 52.347’
4. Bronsåldersrösen vid Duse udde
Åk tillbaka och fortsätt vägen mot Duse udde. Ta till höger mot klippbadet och
fyren och parkera vid badets parkering. Följ stigarna ned till höger mot sjön, men
inte mot klippbadet utan mot västra sidan av udden. Här ligger fyra bronsålders­
rösen i typiska terränglägen. Två av dem är intakta och ganska karaktäristiska vad
gäller läge och storlek, ca 10 m i diameter. Dateringen ligger mellan 1500 – 500
f.Kr. Rösena var från början gravplats för en person, men vanligtvis gravlades
senare flera personer i samma röse.
GPS: N 59 ° 04.832’ E 12 ° 52.820’ - Parkering
GPS: N 59 ° 04.805’ E 12 ° 52.571’ - Fornlämning
Resa 3: Värmlandsnäs
1. Gravfält i Skane
Följ skyltningen från Säffle centrum mot Ekenäs. Vi passerar By kyrka och fortsätter ca 1,7 km, där vi finner ett gravfält på vänster sida. Gravfältet är från yngre
järnåldern och består av ca 50 gravar. Gravfältets storlek antyder att platsen varit
gravplats under lång tid. Troligen härrör sig gravarna från en gård vars döda begravts nära själva boningshuset.
GPS: N 59 ° 05.911’ E 12 ° 56.543’
2. Skålgropar i Hargene
Färden går vidare 2,4 km utmed Ekenäsvägen. Efter Nolby flygfält kommer en
kurva och strax därpå en avtagsväg mot höger, skyltad Arvsbyskogen och Jakobs­
berg. Åk in 600 m här, kör förbi några hus och håll till vänster. Ett tiotal meter
före M-skylten innan vägen delar ligger skålgroparna. På höger sida, i berget alldeles vid vägkanten finns de små skål­groparna. Det rör sig om ett 60-tal skålgropar (även kallade älvkvarnar), som knackats in i berget. De brukar dateras
kring brons­åldern (1500 – 500 f.Kr). Troligen an­vän­des skålgropar till någon
form av riter eller i offersammanhang till gudarna.
GPS: N 59 ° 04.530’ E 12 ° 57.348’
3. Gravfält och stensättning i Botilsäter
Kör vidare mot Ekenäs. Strax före Botilsäter ser du en skylt om ett gravfält på vänster sida. Ca 100 m in från vägen finner du ett gravfält från järnåldern bestående
av 8 gravhögar. Om du går igenom gravfältet ser du en skylt mot stensätt­ningen,
som ligger ytterligare ca 100 m fram. Stensättningar var också ett vanligt begravningssätt under järnåldern och denna runda stensättning är ca 13 meter i
diameter.
GPS: N 59 ° 03.224’ E 13 ° 03.964’
1
2
3
4
5
6
4. Villkorsberget
Vi gör en avstickare mot Villkorsberget som är en perfekt plats för fika med sin
milsvida utsikt över Vänern. Åk tillbaka till Ekenäsvägen och fortsätt ut mot Ekenäs. Efter ca 12 km delar sig vägen. Kör rakt fram mot Ölserud men sväng
vänster mot Värmlandsbro vid kyrkan. Efter ca 1 km följer du skyltningen mot
höger till Villkorsberget (5 km). Räkna med 5-10 minuters gångväg från parkeringen. Denna fornborg, invid Vänerstranden var möjligen en slags befäst gård.
Innanför borgens vallar påträffades brända rester efter palissader och uppbyggda
terrasser där det sannolikt funnits byggnader. Fornborgen, som ligger på östra
sidan av Värmlandsnäs, delundersöktes 1992-1995. Borgen brändes ned under
500-600-talet e.Kr.
GPS: N 59 ° 02.504’ E 13 ° 13.155’ - Parkering
GPS: N 59 ° 02.646’ E 13 ° 13.607’ - Fornlämning
5. Domarring i Hälleshult
Åk tillbaka till Ölserud och sväng vänster vid Ölseruds kyrka. Omkring 2,6 km
längre fram svänger du in på en avtagsväg på höger sida mot Götterstad. Följ
vägen 2 km förbi gården Hälleshult. Efter gården finns öppen åkermark och där
åkern på höger sida tar slut ligger domarringen, i skogen ca 125 m från vägen.
Följ skogsvägen på höger sida så hittar ni lätt. Denna domarring undersöktes
arkeologiskt på 1930-40-talet och har blivit restaurerad. Domarringen och några
in­tilliggande gravar grävdes ut vid detta tillfälle. På platsen har även funnits ett
gravfält från äldre järnåldern (500 f.Kr – 400 e.Kr), men har till stor del förstörts
av en grustäkt. Medan gravarna i klumpstensgravfältet daterades till romersk
järnålder (0-400 e.Kr), daterades själva domarringen till romersk järnålder/folkvandringstid (0-550 e.Kr).
GPS: N 58 ° 59.908’ E 13 ° 08.930’
6. Röse, stensättningar och långröse i Götterstad
Vägen går vidare mot Götterstad. Kör förbi gården och ytterligare 1 km. På vänster sida finns en M-skylt och på höger sida ligger ett stort röse, tre mindre stensättningar och ett 65 m långt långröse. Röset är troligen från äldre bronsåldern
och i röset kan man se rester av en stenkista. Stensättningarna kan vara svårare
att upptäcka genom att de är överväxta av mossa, men de ligger i anslutning till
röset. Stensättningar av detta slag brukar dateras till yngre järnåldern (1000 – 500
f.Kr). Parallellt med vägen ligger det överväxta långröset. Det är 65 m långt, ca 7
m brett, men bara 0,5 m högt och dateras till bronsåldern.
GPS: N 58 ° 59.056’ E 13 ° 08.070’
7. Gravfält vid Millesviks kyrka
Fortsätt fram till Ekenäsvägen och ta till vänster. Sväng höger efter 1,6 km till
Millesviks kyrka. På höjden väster om kyrkan utbreder sig ett gravfält från yngre
järnåldern. Gravfältet består av ett 50-tal gravar, som utgörs av högar och över­
tovade stensättningar. Gravfältet är ett av de största i Säffle kommun. Det är
vanligt att yngre järnåldersgravar ligger i anslutning till medeltida kyrkor, vilket
visar att bygdens centralpunkt legat här i århundraden.
GPS: N 58 ° 58.213 E0 13 ° 06.694
8. Hällkista i Stegelsrud
Åk vidare mot Ekenäs. Vid avtagsvägen mot Stegelsrud ser du skylten till hällkistan
som ligger på vänster sida om vägen. Hällkistan, som fungerat som gravkammare
för flera personer, är troligen från yngre stenåldern, men kan även använts under
bronsåldern som begravningsplats.
GPS: N 58 ° 57.375’ E 13 ° 07.776’
9. Hällristningar i Rosenborg
Fortsätt vägen ut mot Eskilsäter och Ekenäs. Passera kyrkan i Eskilsäter och kör
4 km och förbi Rosenborgs säteri. På raksträckan efter gården finns skyltning att
följa mot Ulvudden och hällristningarna. Vid gläntan och parkeringen hittar du
hällristningen på höger sida, väl skyltat. Hällristningen, som är en av få kända i
Värmland, består av tre skepp och ett 60-tal skålgropar. Två av skeppen ligger
intill varandra och det tredje ligger 2-3 m ovanför. Hällristningen dateras till
bronsåldern.
GPS: N 58 ° 54.743’ E 13 ° 13.228’
Denna fornminnesguide innehåller endast ett fåtal av alla intressanta historiska
platser längs vikingaleden. Vi rekommenderar Säffle turistbyrå eller Säffle hembygdsgård om du vill få information om fler sevärdheter i Säffle kommun.
Fornminnesguiden ingår i filmprojektet Mysteriet Trätälja som producerats med
stöd från Värmlands museum, Film i Värmland och Säffle kommun.
Bakom projektet står Filmföreningen Rörliga bilder, Webitek Media Production
och Ljudbildstudion.se.
Framsidesillustration av Nicholas Cloister - www.cloister.com
Texter av Hans Olsson och Anders Olsson-Lenz.
Ur Terrängkartan © Lantmäteriet, Gävle 2008.
Medgivande MEDGIV-2008-17395
7
8
9
Vad är en fornlämning?
Enligt kulturminneslagens andra kapitel är fasta fornlämningar;
läm­ningar efter människors verksamhet under forna tider, som ska ha till­
kommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna.
Tillsammans kan vi bevara våra fornlämningar
Det är enligt kulturminneslagen förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på
något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en forn­lämning.
För en lyckad fornvandring behövs följande:
- En stor fikakorg + filt
- Vattentåliga skor + kläder efter väderlek
- Trevligt resesällskap + gott om tid
- Välfungerande och tankat fordon (ev. med extra bilatlas och GPS)
/Lycka till!
Kontaktinformation:
Filmföreningen Rörliga bilder
Anders Olsson-Lenz (Projektledare)
[email protected]
Download