Divisionsmål: Kariesfri förskoletid

advertisement
Hitta rätt i framtiden, Folktandvårdens GPS
Gemensamt PlaneringsSystem
Hur hade vi det ?
 Stora rekryteringsproblem
 För många enheter/klinikchefer
 Svårt komma från beslut till genomförande
 Dåligt IT-stöd,
– Pappersjournal
– Alla kliniker inte anslutna till landstingsnätet
– Mer information än kommunikation
 Svag ekonomi
Vad ville vi ha?






Effektivare arbetssätt
Ny organisation
Kompetenscentrum
Intensifierad rekrytering
Datorisering
Delaktighet i planeringen






Teamtandvård, abo
VC, EC, större områden
Samlad specialistvård
Rekryteringsgrupp
Projekt Tvist
GPS
Förväntningar på GPS
 Helhetsgrepp över planering och uppföljning
 Engagera alla medarbetare
 Bättre koppling mellan planeringsnivåerna
 Verktyg för verksamhetsplanering
 Förbättra rapporteringen
 Underlag för prioriteringar
 Kontroll på ekonomin
En röd tråd orsak - verkan
Vad cheferna ansåg krävdes för att
lyckas när vi startade:










Enkelhet
Konkret
Delaktighet
Anpassningar
Uthållighet
Ledningsgruppens engagemang
Utbildning och stöd
Uppföljning
Snabba resultat
Fördelarna måste var tydliga
Hur gjorde vi ?
Införandet av GPS 2003
 Start
– Ledningsgruppen juni
Presentation av balanserade styrkort (konsult)
– Projektgrupp bildas, representation alla yrkeskategorier
 Vision och verksamhetsidé
– 2 dagar internat för ledningsgruppen aug
SWOT: Omvärldsanalys, framtidsspaning
– Förslag till vision och verksamhetsidé utarbetas
– Förslaget går ut på remiss till all personal och fack
 Mål
– 2 dagar internat för ledningsgruppen okt
Förslag till divisionsmål utarbetas
– Vision, verksamhetsidé och mål fastställs i divisionsplan 2004
Införandet av GPS 2004
 Mått och aktiviteter
– 2 dagar internat för ledningsgruppen i mars
Förslag till mått och aktiviteter utarbetas
 GPS på basenhetsnivå
– Alla kliniker besöks under mars till juni
All personal involveras två dagar, SWOT-analys och
aktivitetsplan. Stöd från stabspersonal.
– Basenhetsplanen anpassas till GPS
 GPS på individnivå
– Personlig plan utvecklas som underlag till basenhetsplan
– Utvecklingssamtal med medarbetarna under hösten
– Medarbetarenkät utarbetas och genomförs
 GPS på divisionsnivå
– Dialog om basenhetsplanerna med varje klinikchef i okt
– Divisionsplan 2005 anpassas till GPS
Utveckling av GPS 2005 - 06
 Stöd till klinikerna 2005
–
–
–
–
–
–
–
Chefsenkät. Analys av behov av stöd i processen
Personalenkät, frågor om delaktighet och ledning
Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM anpassas
Upptaktsmöten i planering för enhetschefer
Nätbaserad ekonomiuppföljning i dialog varje månad
Uppföljning av övriga mål redovisas i ledningsgruppen
Jämställdhetsplan och miljöplan bilaga till divisionsplanen
 Vidareutveckling 2006
–
–
–
–
–
–
Internat för ledningsgruppen april 2006
Upprepar medarbetar- och chefsenkäter
Inarbetande av ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
Fortsatt planeringsstöd (videoupptakt + budgetstöd)
Nätbaserad verksamhetsuppföljning i dialog varje månad
Dialogen med staben om verksamhetsområdesplaner
GPS 2007-2008
 GPS införd i hela organisationen
 Uppgradering, start 2008
– Nya mål och mått inarbetas i divisionsplan för 2010
– Utveckling av den personliga planen
”Nog finns det mål och mening i
vår strävan, men det är vägen
dit som är mödan värd.”
Karin Boye
Grupparbeten, grupparbeten,
grupparbeten….
Vad har vi nu
Folktandvårdens Vision
Folktandvårdens verksamhetsidé
 Folktandvården arbetar för norrbottningarnas
munhälsa.
 Folktandvården finns i alla kommuner i länet och
samarbetar med andra hälso- och samhällsaktörer.
 Folktandvården är en sammanhållen organisation
med bred kompetens.
2008
Stark ekonomi
Stark ekonomi
Från barntandvård
till
Frisktandvård
Kariesfri
förskoletid
God hälsa
God vård
Rätt
profylax till
riskpatienter
Lärande
organisation
Engagerade
medarbetare
En frisk mun i alla åldrar
Välinformerade
patienter
Alla ska bli
kallade i rätt tid
Effektivare
arbetssätt
Delaktiga
medarbetare
Tryggad
personalförsörjning
Tydligt och
engagerat
ledarskap
Divisionsmål:
God hälsa
(MoP)
Kariesfri förskoletid
 Beskrivning:
– Skapa förutsättningar för en kariesfri förskoletid genom att
samverka med föräldrar och andra som har kontakt med barnen
 Framgångsfaktorer, underlag för aktiviteter:
– Identifiera riskbarn tidigt
– Samverkan med MVC, BVC, förskola, dagis, föräldrar mm
– Orsaksinriktad vård:
 Det viktigaste är att skapa förståelse för varför karies uppstått och
att förhindra fortsatt sjukdomsutveckling
 Munksundsmodellen
– Vi ska vara aktiva i samhälle och debatt
– Påverka attityder
God hälsa
Divisionsmål:
Kariesfri förskoletid (forts)
 Beskrivning:
– Skapa förutsättningar för en kariesfri förskoletid genom att
samverka med föräldrar och andra som kommer i kontakt med
barn.
 Mått:
– Andel kariesfria förskolebarn (Målvärde: > 90% 4-åringar 2010)
– Andel riskvärderade 1- och 4-åringar (Målvärde: >95%)
– Andel i olika riskgrupper (Målvärde 60-30-10)
– Utåtriktad verksamhet barn och ungdom (Målvärde: Förekomst)
– Deltagande i samverkansgrupper (Mål: Folkhälsoråd, BVC,
MVC)
Andel riskbedömda 4-åringar
Enhetliga planer, regelbunden uppföljning
Vision
Mål
Revisionsrapport
”Inom processerna Verksamhetsplanering,
Verksamhetsuppföljning samt Styrning och
uppföljning av ekonomin tillämpas divisionens
planerings- och uppföljningssystem GPS på ett
systematiskt och framgångsrikt sätt på all nivåer
i organisationen. GPS ger ett klart intryck av att
vara ett effektivt verktyg som bör vara intressant
även för andra divisioner att ta del av.”
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Tack för oss!
Download