Shannon och Weawers kommunikationsmodell.

advertisement
Shannon och Weawers
kommunikationsmodell.
Info
Källa
Sändare: Mottagen MotSignal
Signal
tagare
Brus
Källa
Feedback
Destinati
on
NIVÅ A
Hur exakt kan kommunikationssymbolerna överföras ?
(Tekniska problem)
NIVÅ B
Hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna den önskade betydelsen?
(Semantiska problem)
NIVÅ C
(Effektivitetsproblem)
Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen beteendet på önskat sätt?
Källan
Den som beslutar vilket medelande som skall sändas !
Sändaren
Gör meddelandet till en signal!
Signal !
Kanal !
Brus
Mottagaren !
Redundans ?
Förutsägbarhet i ett medelande . Det konventionella - vanliga.
Entropi
?
Låg förutsägbarhet . Det okonventionella- oväntade.
Phatisk kommunikation ?
(Empatisk ! Konvention ( vana ) Konventionell (vedertagen,populär) ,
Konvenans,(artigt beteende)
Kanal , Medium , Kod
Böcker
Tidningar
Radio
Likhet mellan grannmedier !
Film
TV
Kanal ?
Det fysiska mediet !
Medium ?
Framställande medier ! Presentation (Röst, ansikte, kropp )
Återgivande medier ! Representation ( böcker, målningar, fotografier)
Mekaniska medier ! (Telefoner, radio, TV, Telefax m.m.)
KOD !
Regler och konventioner för koderna i kulturen !
Feedback !
(Överföring av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren!)
(Hjälper sändaren anpassa medelandet efter mottagaren!)
GERBNERS MODELL ?
Händelsen H
händelsen SH
Uppfattningen av händelsen H 1
Uttalandet om
Mottagarens uppfattning om uttalandet.
1: I OCH MED ATT KOMMUNIKATION ALLTID ÄR ETT URVAL AV SÅ ÄR DET VIKTIGT
ATT VETA VEM SOM GÖR URVALET OCH I VILKET SYFTE DET GÖRS !
2: TILLGÅNG TILL MEDIER ÄR ETT MEDEL ATT UTÖVA MAKT OCH KONTROLL.
3:OBS Frågan om likheten mellan demokrati och tillgång till massmedier, samt mellan mänskliga
relationer och tillgång till personliga kommunikationskanaler, kan vara stimulerande att studera vidare.
Lasswells modell !
Vem
Säger vad
Genom vilken kanal
Till vem
Med vilken effekt
Jakobsons modell
Avsändare
Emotiv
Sammanhang
Meddelande
---------------------kontakt
Kod
Referentiell
Poetisk
Phatisk
Metalingvistisk
I LIKE IKE
Mottagare
Konnativ
Download