Grundläggande kommunikationsteori

advertisement
Grundläggande kommunikationsteori
Kommunikation är den process som möjliggör relationer mellan människor
och ger gruppen dess identitet. Det är omöjligt att inte kommunicera.
När två eller flera personer är medvetna om varandra kommer allt de gör
och inte gör att förmedla ett budskap. Kommunikation kan vara både
medveten och omedveten för såväl sändare som mottagare.
En kommunikationsakt kan beskrivas i olika steg:
 En upplevelse komprimeras och omkodas till ett budskap. Utöver
upplevelsens innehåll och innebörd kommer budskapet dessutom att
färgas av hur jag ser på mig själv, på relationen till den andra och
vilka reaktioner jag förväntar mig.
 Budskapet förmedlas. För att ett budskap skall bli tydligt krävs
kongruens mellan de olika kommunikationsformerna. Om
upplevelserna är motstridiga blir kommunikationen inkongruent.
Man talar om dubbla budskap.
Kongruens= Orden överensstämmer med tonfall och kroppsspråk.
Min upplevelse och det jag vill förmedla stämmer överens.
Inkongruens= Uppstår när ord och kroppsspråk inte harmonierar.
Mottagaren får problem med tolkningen.
 Via selektiv perception styrd av erfarenheter och förväntningar når
budskapet mottagaren.
 Mottagaren skapar en inre bild av budskapet. Denna bild formas
utöver budskapets innehåll och innebörd av mottagarens
erfarenheter och fantasier, mottagarens syn på sig själv, på relationen
till sändaren, samt av mottagarens föreställning om sändarens avsikt.
Vi tolkar inte den andres budskap, utan vad vi upplever att den andra
förmedlat.
Kommunikation= All kontakt människor emellan.
Kommunikationsprocessen:
Sändare >
Budskap >
Verbalt
Icke-verbalt
Mottagare
Brus
Återkoppling
Sändaren ger mottagaren ett budskap. Budskapet förmedlas både genom
verbala och icke-verbala kanaler.
Brus= All den störande information som når mottagaren, men som inte
tillhör själva budskapet.
Återkoppling= Mottagarens reaktion på det sända budskapet.
Envägskommunikation= Sändaren får inget gensvar på sitt budskap
Ex. massmedia, musik
Tvåvägskommunikation= Mottagaren ger sändaren feed-back på vad som
förmedlas.
Falsk tvåvägskommunikation= Uppstår bara när det ser ut som om
sändaren får gensvar. Där den ena parten inte kan, vågar eller får ge ett
gensvar.
Allmänt:
 Att det är omöjligt att inte kommunicera. Även när vi tror att vi inte
förmedlar något, t.ex. vid tystnad så är detta ett budskap.
 Att den verbala kommunikationen bara är en liten del av ett
budskap.
 Att vi har en övertro på kommunikationen. I teorin kan vi förstå att
det är komplicerat men spontant föreställer vi oss ofta att
kommunikation är en enkel förmedling av tankar och känslor.
 Att vi aldrig tolkar den andres budskap utan enbart den bild vi
skapat oss av budskapet.
Text från en stencil: Kommuntikationsprocessen
Sändaren
Upplevelse
Tanke & känslobrus
Urval
Medvetet & omedvetet
Vad är betydelsefullt för mig?
Vad är meningsfullt för andra?
Kompromiss
Försök att sammanfoga olika delar av budskapet till en meningsfullhet helhet
Budskap
Verbalt – icke verbalt (kroppsspråk)
Medvetet – omedvetet
I budskapet ingår dessutom:
Hur ser jag på mig själv, sinnestillstånd och självbild
Hur jag ser relationen till den eller de andra, kompletterande eller symmetrisk
Vilka reaktioner jag förväntar mig
Mottagaren:
Perceptionsfilter
Selektiv perception
Urval
Skydd & behovstillfredsställelse, vi uppfattar det vi behöver och befarar
Inre bild utifrån
Budskapets innehåll
Mottagarens syn på sig själv, på relationen
Föreställning om sändarens avsikt
Tolkning
Av den egna bilden utifrån egna erfarenheter syften och behov
Vi tolkar inte den andres budskap utan vår upplevelse av budskapet
Download