25. cirkulär innovationsmiljö i skåne

advertisement
CIRKULÄR
INNOVATIONSMILJÖ
I SKÅNE
UTMANINGAR OCH INNOVATION
VERKSAMHETER BAKOM SLUTNA VÄGGAR EXKLUDERING AV KUNSKAP OCH EN BEGRÄNSNING AV
SAMARBETSMÖJLIGHETER
TRANSFORMATION FRÅN
INDUSTRISAMHÄLLE TILL
KUNSKAPSSAMHÄLLE
SKER UNDER SLUTNA
FÖRHÅLLANDEN
TRANSFORMATION TILL
INNOVATIONSSAMHÄLLE
MED ÖPPNA
FÖRHÅLLANDEN
En ny inkluderande innovationsmiljö
som förankras i delningsekonomi kan
bli svaret på nuvarande exkludering i
kunskapssamhället.
Men våra handlingsmönster är inte
justerade för den förändringen.
Gränser och klyftor i växer, och
kunskapsproduktionen – det som ska
driva samhället framåt – sker under
slutna förhållanden.
…till ett sektoriellt innovationssystem…
Under senare år har en systemisk syn ersatt den
linjära modellen. Innovationssystemet inkluderar
interaktion mellan ekonomiska, sociala, politiska,
organisatoriska, institutionella och andra faktorer.
Det påverkar i sin tur utvecklingen, spridningen
och användningen av innovationer (Edquist, 2014).
I Skånes innovationsstrategi för 2020 beskrivs
innovationssystemet som just ett sektoriellt delande
mellan företag.
NUVARANDE STADSMILJÖ
Kunskapsstaden upprätthålls, men inom Västra
hamnens innovationskluster bidrar stadsmiljön
för tillfället inte till gemensam problemlösning.
AKTÖRER I INNOVATIONSKLUSTRET
Även i detta mer kollaborativa system sker dock
utvecklingen i slutna rum, om än med fler dörrar.
Det utesluter de samarbetsmöjligheter och den
interaktion som uppstår i gemensamma miljöer, och
bjuder inte in nya perspektiv. Innovationssystemet
är därmed inte optimerat för att hantera samhällets
komplexa utmaningar.
INNOVATIONSSYSTEMET - SEKTORIELLT DELANDE
Genom att vidga innovationsbegreppet till att
inrymma inte bara teknisk utveckling, utan även social
innovation, kreativa möten och delningsekonomi,
blir det tydligt varför Malmö och Skåne har potential
att leda också den samhälleliga utvecklingen. Här
finns kunskap, kompetens och livserfarenhet som
tillsammans kan lägga grund för inkluderande
holistiska lösningar på de utmaningar samhället står
inför. Då måste vi också ge plats för möten mellan
olika aktörer och perspektiv.
Kulturell mångfald och platser som möjliggör
utvecklande möten mellan personer är en drivkraft
för innovation och ekonomisk utveckling i städer och
regioner, men också ett sätt att locka och behålla
kreativa personer i företag och städer (Florida, 2005).
En inkludering av tidigare utestängda grupper kan
dessutom vidga synen på sociala utmaningar och
innovation. Miljöer och fysiska platser för nya nätverk
måste därför ta form, där olika slags kunskap, behov
och intressen kan komplettera varandra.
Skåne befinner sig i transformation
från industrisamhälle till
kunskapsekonomi.
Från linjär innovation…
Traditionellt har innovation beskrivits i en så kallad
linjär modell. Den innebär att innovationsprocessen
utvecklas från forskning till företag, och landar i
produkter och tjänster. Den linjära innovationen
fokuserar ofta på teknisk utveckling, och sker i
universitetens och företagens slutna rum.
Utveckling genom innovation
När tidningen Forbes 2013 utsåg världens mest
innovativa städer kom Malmö på fjärde plats, och
Skåne är en av de mest innovativa regionerna
i Europa. Världsledande utveckling av teknik,
energi, produkter, digitala informationssystem
och stadsbyggande med stort fokus på miljö
kännetecknar regionen. Universitet, högskolor och
innovativa verksamhetskluster samsas med urbana
och tillåtande stadsmiljöer, och lockar kompetens
och kreativitet till Skåne.
Samtidigt växer sociala klyftor, och endast vissa
perspektiv och privilegierade grupper släpps in i
innovationens centra.
SVAR:
CIRKULÄRT INNOVATIONSSYSTEM I
DEN FYSISKA MILJÖN
Komplexa utmaningar kräver kollaborativa lösningar
Skånes fem strategiska mål täcker in ett spektrum
av samhälleliga utmaningar, kännetecknade av hög
komplexitet och interdisciplinärt beroende. En god
framtid för människor och region kräver gemensam
förståelse, men också gemensam handling
för förändring. Bara genom ett långsiktigt och
holistiskt gemensamt agerande kan hög resiliens i
samhällssystemet uppnås.
För strategisk utveckling av samhället är arenor för
ökat samarbete en nödvändighet. Skåne måste
stärka de positiva trender som finns, men också
inkludera fler perspektiv för att demokratisera
framtiden.
UTMANING:
…och vidare mot cirkulär och öppen innovation
Genom att luckra upp de fysiska och institutionella
gränserna för innovation och samarbete, kan en
mer gemensam handling och resilient utveckling
möjliggöras. Manifestationer av innovation i den
offentliga miljön, och platser där möten kan ske på
jämlika grunder, delar kunskap och erfarenheter på
ett enklare sätt.
Förslaget om ett cirkulärt innovationssystem
utvecklar innovationssystemsmodellen. Den cirkulära
innovationen ser aktörer som kugghjul beroende av
varandra och den fysiska miljön representerar en
mekanism som underlättar deras interaktion. För en
innovationsmiljö där verksamheter ska fungera som
öppna källor till innovation måste man därmed skapa
incitament för delande i den fysiska miljön.
EN CIRKULÄR INNOVATIONSMILJÖ - INTERAKTION I DEN
FYSISKA MILJÖN GENERERAR INNOVATION
Testmiljö och replikerbarhet
Skånes innovationsutveckling lämnar potential för
en testmiljö som kan återskapas och föra samman
andra innovationssamarbeten i Skåne.
EXKLUDERANDE
PROBLEMLÖSNING
CA 90 % AV DEN OFFENTLIGA MILJÖN INOM
INNOVATIONSKLUSTRET ÄR GATOR OCH
PARKERINGSPLATSER
INKLUDERANDE
PROBLEMLÖSNING
INNOVATION SOM SLUTEN INTERAKTION INOM VERKSAMHETER
INNOVATION SOM ÖPPEN INTERAKTION I DEN FYSISKA MILJÖN
CIRKULÄR INNOVATIONSMILJÖ I SKÅNE
INDUSTRISTAD
I industristaden var verksamheter närvarande i en
fysiska miljön.
Historiskt har verksamheter här varit en stor del av
stadsstukturen, vilket har kunnat gynna en kollektiv
förståelse av verksamheters aktivitet.
Innovation i stadsrummet genom interaktiva
mötesplatser
Den fysiska miljön har stor betydelse för kreativitet
och idéskapande. För att uppmuntra till innovation
och kreativa möten är det viktigt att skapa
förutsättningar för medskapande och dynamisk
utveckling. Innovation kan då i sin tur berika den
fysiska miljön.
Strategin The Power of 10, utvecklad av Project
for Public Spaces, menar att människor dras till
platser där det finns en mängd olika anledningar att
vistas. Dessutom dras människor till varandra när
de upptäcker något som får dem att stanna upp i
ett gemensamt utrymme, som rörelse och aktivitet.
Kreativitet stimuleras om platsen ger utrymme för
flexibilitet och föränderlighet, särskilt i utemiljön. Om
man kan sudda ut gränsen mellan inomhus- och
utomhusmiljön och kombinera detta med flexibla
arbetsplatser uppnås kugghjulseffekten i det cirkulära
innovationsystemet.
INNOVATIONSSTAD
Gemensam problemlösning är kärnan för kunskapsstaden, men går nu förlorad i på grund av att den
inte manifesteras i den fysiska miljön.
Systemet har potential att utveckla stadsstrukturen
ytterligare ett steg, i riktning mot en
innovationsstad.
Kunskapsstadens slutna verksamheter skapar
därmed en risk att tappa greppet om utemiljön.
En innovationsstad kopplar åter samman
verksamheters aktivitet och den fysiska miljön.
Den geografiska närheten mellan verksamheter längs
innovationsklustret i Västra Hamnen erbjuder en stor
utvecklingspotential för delat kunskapsbyggande.
Västra Hamnen i Malmö representerar ett bryt med
den industriella stadsbyggnadsstrukturen.
PLATSER FÖR KREATIVITET OCH
INTERAKTION
KUNSKAPSSTAD
Det cirkulära innovationssystemet kan
implementeras i den fysiska miljön runt Västra
Hamnens verksamheter.
PLATS ATT DELA
Innovationsklustrets fysiska miljö består
huvudsakligen av ytor med brist på interaktion, men
har potential att omformas till kreativa mötesplatser.
SAKTA NER GATUFLÖDET GENOM ATT FÅ
MÄNNISKOR ATT STANNA UPP
SKAPA MULTIPLA ANVÄNDNINGSFORMER PÅ
GATOR OCH PARKERINGSPLATSER
TA UT VERKSAMHETER I STADSMILJÖN OCH
STADSMILJÖN IN I FÖRETAGEN
Genom att skapa interaktiva mötesplatser i
stadsbyggnadsstrukturen kan bättre samhällslösningar utvecklas och göra delande till ett sätt att
förstå ökad komplexitet.
THE POWER
OF 10
ANDRA
MÄNNISKOR
RÖRELSE, LEK,
SPEL
MALMÖ SOM TESTMILJÖ...
UTEMILJÖ
FLEXIBILITET
... OCH VIDARE UT I SKÅNE.
KREATIVA PLATSER I ETT CIRKULÄRT
INNOVATIONSSYSTEM
Genom att skapa förutsättningar för delningsekonomi
att aktivera den offentliga miljön kan en inkluderande
area för innovation tydliggöras.
POPUP EVENTS OCH WORKSHOPS
FLEXIBLA UTEMILJÖER MED
ALTERNATIVA KONTOR OCH
MÖTESRUM
GATUFESTIVAL
GATUBIBLIOTEK
UTLÅNING AV LOKALER, VERKSTÄDER,
KOMPETENS
RÖRELSESTRÅK OCH AKTIVITETSYTOR
CIRKULÄR INNOVATIONSMILJÖ I SKÅNE
Download