tema politisk filosofi 2009

advertisement
TEMA 4: POLITISK FILOSOFI
Ända sedan de första byarna bildades har man varit oense vem och hur samhället skall
styras. Och redan under antiken började man formulera avancerade teorier om det goda
statsskicket: Aristoteles med sin bok Politiea, Platon med sin skrift Staten och så vidare.
Under denna delkurs kommer vi utforska, värdera och kritisera de tankar om samhället som
funnits från antiken fram till vår tid.
Mål att uppnå efter genomgången kurs
 Ha grundläggande kunskap om olika filosofers teorier i ämnet
 Kunna se för- och nackdelar med olika politiska system
 Förstå kopplingen mellan människa och samhälle
 Få idéhistoriskt perspektiv på ideologiernas framväxt och ursprung
 Ha förståelse för hur viktiga tankar levt kvar fram till våra dagar
 Utveckla en förmåga att diskutera politisk-filosofiska teorier
 Reflektera över hur ett utopiskt samhälle bör vara och styras
 Kunna analysera idéhistoriska källtexter
Preliminär planering
Vecka 16
Introduktion
Vecka 17
Aristoteles
Platon
s. 26-31
s. 42-44
fråga 1-11
Vecka 18
Envåldshärskare
Upplysningen
s. 111-113
s. 112-113
+ stencil
fråga 12-18
Vecka 19
Klassamhällen
Ideologierna
Uppsamling inför provet
s. 151-153
s. 150-161
fråga 19-23
Vecka 20
Skriftligt prov tisdag 12/5
Obligatorisk kursmaterial
Följande är obligatoriskt att läsa in inför provet: läroboken s. 26-31, 42-44, 111-113, 151-153
150-161, samt stenciler, övningar och lektionsanteckningar.
Frivillig läsning
Inte tvunget, men fördjupar kunskaperna och ökar därmed chansen till högre betyg. Se
exempelvis s. 64-65, 71-72, 135, 220-223, 264-267 och sök gärna egen kompletterande fakta!
Tips
Titta gärna på diskussionsfrågorna som finns i kompendiet! Viktigt inför provet är kunna
jämföra olika teorier och se gemensamma nämnare, röda trådar; det vill säga att kunna
generalisera utifrån fakta. Att kunna härleda ursprungliga tänkare bakåt i tiden – vilka
tänkare som inspirerat varandra – är också viktigt att kunna.
Betygskriterier i kortformat
G: Du behärskar grundläggande fakta, samt har en del egna åsikter i ämnet.
VG: Du för en diskussion och ser för- och nackdelar med olika samhällssystem. Du drar
dessutom vissa slutsatser från fakta och kan jämföra olika teorier.
MVG: Du argumenterar för egna åsikter med stöd från filosofiska teorier om människan och
samhället, och kan dessutom koppla dessa tankar om politisk filosofi till teorier om livets
mening och olika etiska system. Du har därtill synnerligen goda kunskaper i ämnet.
Tabell 1. Frimansberömda generalisering av olika tänkares politiska teorier
Kommunism
Platon
Marx
Demokrati
Aristoteles
Rousseau
J. S. Mill
Locke
Envåldshärskare
Machiavelli
Hobbes
Fascism
Nazism
Voltaire¹
Aquino²
Klassamhälle
Burke
Hegel
Aquino
Platon
Montesquieu
Upplysningstänkare³
Locke
Rousseau
Voltaire
Montesquieu
J. S. Mill
Smith
Hume
Bentham
¹ Voltaire propagerade för upplyst despotism dvs. en för folket faderlig kung som styr förnuftigt enligt upplysningsidéer. ² Thomas av Aquino önskade visserligen
monarki där furstens lagar sammanfaller med den s.k. Naturliga lagen (Guds plan). ³ Dessa tänkare har ingen gemensam syn på samhället, men alla underströk vikten av
ett förnuftsstyrt och frihetssträvande statsskick reglerat av lagar.
Instuderingsfrågor tema Politisk filosofi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Vilka tre klasser finns i Platons idealstat och vilka roller har de?
Hur anser Platon att medborgarna skall ordnas in i rätt plats i samhället?
Enligt Aristoteles finns det goda och äkta samhällsskick som urartar till sämre former.
Redogör för dessa!
Vilken är statens uppgift, enligt Aristoteles?
Vilka fördelar med majoritetsstyre ser Aristoteles?
Jämför Platons och Aristoteles syn på staten och samhället. Likheter/skillnader?
Redogör för de olika klasserna i Platons idealstat, deras uppgifter och deras
Hur vill Platon ordna in individerna på rätt plats i samhället?
Vilket statsskick ser Aristoteles som det mest genomförbara och varför anser han det?
Vilken betydelse har samhället för människan? Varför lever i samhällen, enligt
Aristoteles?
Redogör för de tre goda statsskick och tre motsvarande urartade former som
Aristoteles talar om.
Nämn en viktig uppgift som staten har, enligt Thomas av Aquino.
Berätta om Hobbe syn på samhället.
Vem bör leda staten och hur bör den ledas, enligt Hobbes?
Jämför Hobbes och Lockes syn på naturtillståndet och samhällsfördraget.
Vad menar Locke med den s.k. naturrätten?
Varför bör Lockes idéer om människan och staten anses som viktiga än idag?
Berätta om upplysningstänkarnas syn på samhället och hur staten bör styras.
- Voltaire
- Rousseau
- John Locke
- Montesquieu
- Adam Smith
Redogör kort för de tre olika ideologiernas syn på hur samhället bör vara och styras:
- liberalism
- konservatism
- socialism
Vad karaktäriserar konservatismens syn på samhället?
Hur bör samhället vara indelat enligt konservatismen?
Hur tycker J. S. Mill att en stat bör styras?
Berätta om Marx och hans teorier om samhällets utveckling från slavekonomi till det
kommunistiska stadiet!
Vilka tänkare och teorier om samhället kan man spåra hos totalitära ideologier som
fascism och nazism? Motivera och förklara ditt svar!
Diskussionsfrågor
Samhället
Varför lever vi samhällen?
Vilka funktioner och instanser måste finnas i ett samhälle?
Vilka skyldigheter har en stat?
Staten och dess funktioner
Hur bör en stat vara organiserad så att den kan förverkliga dess medborgare?
Demokrati
Ska alla få rösta? Är det bra eller dåligt?
För- och nackdelar med allmän rösträtt?
Rousseaus tanke om allmänna viljan: rätt eller fel?
Ska man rösta efter egenintresse eller vad som är bäst för majoriteten?
Är omoraliskt att rösta efter egenintresse?
Envåldshärskare
Finns det fördelar med diktatoriska statsskick? Vilka nackdelar finns det med demokrati?
Kommunism
Är det rätt att införa proletariatets diktatur – där många går under för att massan skall få det
bättre - för att nå det kommuniska samhället?
Fördelning, rättvis och jämlikhet
Hur skall fördelningen ske i samhället? Efter prestation, behov eller delas jämlikt? Vad är
rättvist? Hur maximeras lyckan hos massan?
Frihet
Hur mycket skall styra över medborgarna? Var går gränsen för individens frihet kontra det
allmännas intressen?
Konservatism
Är det bra med skiktningar i ett samhälle i form av olika samhällsklasser?
Går det att undvika skiktningar i ett samhälle? Är det önskvärt?
Civil olydnad
Är det rätt att bryta mot lagar som man tycker är omoraliska?
När är det okej med civil olydnad? Riskerna med civil olydnad?
Exemplet dödshjälp: att ge någon gift – helt i enlighet med personens önskan och att denne
är vid sina sinnens full bruk – betraktas ändå som mord…
Mord
Att trycka på avtryckaren eller att dra ut en sladd, båda handlingarna leder till att en person
avsiktligt dör. Men vilket är mest omoraliskt? Vilken av handlingarna bör dömas hårdast?
Jämförelse mellan olika filosofers syn på statsskick
FILOSOF
IDEALSAMHÄLLE?
VEM SKA STYRA?
Jämförelse mellan olika filosofers syn på statsskick
FILOSOF
IDEALSAMHÄLLE?
VEM SKA STYRA?
Download