Lagstiftning: Hälso- och sjukvård och Socialtjänst

advertisement
Flik 0.2.
MAS
Februari 2012
Lagstiftning: Hälso- och sjukvård och Socialtjänst
Under denna rubrik hittas ett sammandrag av olika lagar och författningar som styr
socialtjänsten och hälso- och sjukvård. Ytterligare information kan hämtas via
Socialstyrelsens hemsida.
HSL - Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.
Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Krav på hälso- och sjukvården är
att:
♦ vara av god kvalitet
♦ tillgodose behov av trygghet och tillgänglig
♦ ge respekt för självbestämmande och integritet
♦ främja goda kontakter.
Vård och behandling ska så långt som det är möjligt utformas och genomföras i samråd med
den enskilda människan. Om information inte kan lämnas till den som är berörd så kan istället
närstående få information.
När en person har dött, skall hälso- och sjukvårdens uppgifter fullgöras med respekt för den
döda människan. Efterlevande närstående ska också visas hänsyn och omtanke.
Vid flera behandlingsalternativ, som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet, ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon
föredrar. Om det med hänsyn till aktuell sjukdom eller skada och till kostnad för behandling
framstår som befogat ska Landstinget ge patienten den valda behandlingen.
Landstinget ska erbjuda personer som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna
och stadigvarande vistas där:
♦ habilitering och rehabilitering
♦ hjälpmedel för funktionshindrade
♦ tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och
hörselskadade
Landstinget ska erbjuda förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller
tarminkontinens för personer som är bosatta inom landstinget och som på grund av allvarlig
sjukdom eller efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov därav.
Förbrukningsartiklar som här avses får förskrivas av läkare samt av annan hälso- och
sjukvårdspersonal som Socialstyrelsen förklarat behörig.
Primärvården ska som en del av den öppna vården, utan avgränsning vad det gäller
sjukdomar, ålder eller patientgrupper, svara för befolkningens behov av grundläggande
medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering, som inte kräver
sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.
I planering och utveckling av hälso- och sjukvård ska landstinget samverka med
samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare.
1
Forskning
Landsting och kommun skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av
kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt
forskningsarbete. Landsting och kommun skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs,
samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor.
Patientansvarig läkare
Om det behövs med hänsyn till patientsäkerheten, skall det utses en patientansvarig
legitimerad läkare.
Kvalitetssäkring
Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras.
Kommunernas hälso- och sjukvård
Varje kommun ska erbjuda åt person som bor i en sådan boendeform eller bostad som efter
beslut av kommunen är en särskild boendeform:
♦ en god hälso- och sjukvård
♦ habilitering och rehabilitering
♦ hjälpmedel för funktionshindrade
♦ dagverksamhet
Kommunens ansvar och befogenhet omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av
läkare. En kommun får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som
kommunen ansvarar för enligt denna lag.
När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet ska kommunen ge person som omfattas av sådan hälso- och sjukvård
möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Kommunen skall erbjuda den
valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till
kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. Den enskilde har inte rätt till behandling
utanför kommun där han eller hon är bosatt, om kommunen kan erbjuda en behandling som
står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Kommunen ska planera hälso- och sjukvård med utgångspunkt från befolkningens behov av
vård och omsorg. Planeringen ska avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata
och/eller andra vårdgivare.
I planering och utveckling av hälso- och sjukvård skall kommunen samverka med
samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare. Ledningen av kommunens hälso- och
sjukvård utövas av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.
Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en medicinskt
ansvarig sjuksköterska, MAS. Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering
får en sjukgymnast eller en arbetsterapeut fullgöra uppgiften.
Socialstyrelsens allmänna råd om medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i
kommunal hälso- och sjukvård
MAS utgör tillsammans med verksamhetschef ledningen av den kommunala hälso- och
sjukvården. MAS uppgift är att till personer i särskilda boendeformer och daglig verksamhet
tillhandahålla en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård samt biträda och stödja med
2
medicinsk kompetens för att säkerställa hälso- och sjukvård med god kvalitet utifrån följande
ansvar:
♦ upprätta rutiner för läkemedels- och avvikelsehantering, dokumentation, delegering av
hälso- och sjukvårdsuppgifter samt att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och
sjukvårdspersonal när en boendes tillstånd fodrar det
♦ utarbeta ändamålsenliga riktlinjer inom området hälso- och sjukvård
♦ aktivt medverka till utveckling och uppföljning av kvalitetssystem
♦ bistå med medicinska råd vid biståndsbedömning
♦ ge råd/information/utbildning inom hälso- och sjukvård
♦ initiera och medverka i extern samverkan med bl.a. primärvård, slutenvård, apotek
♦ initiera och medverka i interna samverkansfrågor
♦ skyldighet att anmäla enligt Lex Maria
PATIENTSÄKERHETSLAGEN (2010:653)
Den nya patientsäkerhetslagen innebär bland annat följande:
•
Vårdgivare får ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och
arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivarna får också en skyldighet
att utreda händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada.
•
Ansvaret för att pröva klagomål från patienter flyttas från Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd (HSAN) till Socialstyrelsen. Disciplinpåföljderna varning och erinran
ersätts bland annat av en utökad möjlighet att rikta kritik och vidta åtgärder mot såväl
vårdgivare som hälso- och sjukvårdspersonal.
•
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för
patientsäkerheten ska av vårdgivaren rapporteras till Socialstyrelsen.
•
Möjligheterna att föreskriva prövotid och återkalla legitimation utvidgas. Vid beslut
om treårig prövotid ska det fastställas en prövotidsplan för den legitimerade.
•
Patienter och närstående ska på olika sätt uppmuntras till att involvera sig i
patientsäkerhetsarbetet.
•
Om apotekspersonal har skäl att anta att en läkares eller tandläkares förskrivning av
exempelvis narkotiska läkemedel står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet
ska detta anmälas till Socialstyrelsen.
Lex Maria
Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig
vårdskada till Socialstyrelsen. Denna regel kallas lex Maria.
Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska
•
hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som
har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
•
vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört
eller hade kunnat medföra en vårdskada
3
•
vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen.
Lex Sarah
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) ska
•
personalen genast rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten
•
den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade
missförhållandet utan dröjsmål
•
den som bedriver verksamheten om det visar sig att missförhållandet är
allvarligt, snarast anmäla det till Socialstyrelsen.
Socialtjänstlag (2001:453)
Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin egen och andras
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten ska bygga på respekt för människan självbestämmande och integritet.
Socialnämnden ska verka för att:
♦ barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden
♦ äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och
ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra
♦ människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin
livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra
Socialnämnden ska göra sig förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen för äldre, fysiskt
och psykiskt funktionshindrade människor och genom uppsökande verksamhet upplysa om
socialtjänstens verksamhet. Kommunen ska inrätta särskilda boende former för service och
omvårdnad för äldre människor med behov av stöd. Mer information om Socialtjänstlagen när
det gäller handläggning av ärenden, rutiner, dokumentation, olika insatser, godeman och
förvaltare, beslut och överklagande av beslut hittar du på socialtjänstens intranät.
LSS - Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (1993:387)
Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för
personer med begåvningshandikapp under 65 år. Insatser som görs är bl.a. biträde av
personlig assistent (LASS 1993:389), bostad med särskild service och daglig verksamhet. När
det gäller gränsen mellan sjukvårdande uppgifter och personliga assistentens ansvar regleras
detta av Socialstyrelsens allmänna råd och det finns ett förtydligande om detta i ett PM 2002
från Kommunförbundet och Landstingsförbundet om "Egenvård alternativt sjukvård vid
personlig assistans" som ger handfasta råd om vad som gäller i hemmet och vid
sjukhusvistelse.
Mer information
Mer information om både HSL och SOL, när det gäller innehåll, tolkning och förtydligande
av lagtext finns på Socialstyrelsen hemsida www.socialstyrelsen.se
4
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards