Patientsäkerhetslagen

advertisement
Patientsäkerhetslagen
SFS 2010:659
Texten är framtagen och reviderad (2015-04-17) av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor
tillsammans med Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård, Högskolan Dalarna.
Patientsäkerhetslagen
Lagen trädde i kraft den 1 januari 2011. I samband med
detta upphörde lagen om yrkesverksamhet på sjukvårdens område (LYHS), SFS 1998:531
Patientsäkerhetsförordningen SFS 2010:1369 trädde i
kraft den 1 januari 2011. Den ersatte förordningen om
yrkesverksamhet på sjukvårdens område (1998:1513)
Syfte
Patientsäkerhetslagen ska främja hög patientsäkerhet
inom hälso- och sjukvård genom att minska antalet
vårdskador, oavsett om bristerna beror på systemfel eller
på att vårdpersonalen begått misstag
Definitioner
Med Vårdgivare avses statlig myndighet, landsting eller
kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som
myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för
Hälso- och sjukvårdspersonal omfattar legitimerad
personal samt omvårdnadspersonal som har delegering
Patientsäkerhet
Skydd mot vårdskada (se nästa sida)
Definitioner (forts)
Vårdskada
Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt
dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder
hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och
sjukvården
Allvarlig vårdskada
Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller som lett
till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller
avlidit
Vårdgivarens skyldighet att bedriva
systematiskt patientsäkerhetsarbete
Planera, leda och kontrollera verksamheten så att god vård
upprätthålls
1.Förebygga vårdskador
Identifiera och analysera risker för vårdskador i verksamheten
Undanröja eller, om det är möjligt, begränsa risker
2.Utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra
en vårdskada
Klargöra händelseförloppet och påverkande faktorer
Ge underlag för förbättringsåtgärder
Vårdgivarens skyldighet att bedriva
systematiskt patientsäkerhetsarbete
3. Anmälningar enligt Lex Maria
 Anmäla händelser som medfört eller hade kunnat
med-föra allvarlig vårdskada
 Engagera patienter och närstående i patientsäkerhetsarbetet
Skyldighet att informera patienter





Inträffade händelser / ev vårdskador
Viktiga åtgärder som ska vidtas
Möjlighet att anmäla klagomål till Socialstyrelsen
Möjlighet till ersättning
Patientnämndernas verksamhet
Dokumentationsskyldighet
Skyldighet för vårdgivaren att dokumentera hur det
organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är
fördelat.
Patientsäkerhetsberättelse (upprättas senast den 1
mars varje år (start 2012))
 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
 Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
 Vilka resultat som har uppnåtts
Skyldigheter för hälso- och
sjukvårdspersonal m fl
 Risker för vårdskador och inträffade händelser som
medfört eller hade kunnat medföra vårdskador anmäls
till vårdgivaren
 Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får delegera
arbetsuppgift till annan person endast när det är
förenligt med kravet på en god och säker vård.
Socialstyrelsens tillsyn
 Tillsynen ska främst inriktas på att vårdgivaren fullgör
sina skyldigheter för systematiskt patientsäkerhetsarbete
 Sanktionsbestämmelser (föreläggande och förbud)
skärps och kopplas till ovanstående skyldigheter
Socialstyrelsens hantering av klagomål
mot hälso- och sjukvården
Vem som helst kan anmäla klagomål / händelse
- mot personal eller mot vårdgivaren
Reformerat ansvarssystem
Diciplinpåföljderna ’varning’ och ’erinran’ tas bort i lagen
och ersätts av en utökad klagomålshantering hos Socialstyrelsen samt påföljderna ’prövotid’ och ’återkallande
av legitimation’
Download