Patientsäkerhet lönar sig

advertisement
Patientsäkerhet lönar sig
Kostnadsberäkning av vårdskador inom
somatisk slutenvård
1. Vården och samhällsekonomin
2. Hälsoekonomi
3. Vad är patientsäkerhet och vad vet vi om förekomsten av
vårdskador
4. Kostnader för förlängd vårdtid
5. Samhällsekonomiska kostnader för vårdskador
Hälso och sjukvårdens utgifter som andel av BNP (OECD 2011)
20
18
17,9
16
14
12
10
9,4
8
6
4
2
0
6,0
Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad 2013
24 500 kr
24 000 kr 23 873 kr
23 500 kr
23 000 kr
22 500 kr
22 456 kr
22 286 kr
22 000 kr
21 500 kr
21 135 kr
21 000 kr
20 500 kr
20 000 kr
19 500 kr
0,70
0,65
Kalmar
Östergötland
Jönköping
Halland
Vägt totalindex
0,60
Blekinge
Kronoberg
Jämtland
Gotland
V. Götaland
0,55
Västerbotten
Norrbotten
Skåne
Västmanland
Värmland
Sörmland
0,50
Stockholm
Uppsala
Dalarna
Gävleborg
Örebro
Västernorrland
0,45
0,40
20 500 kr
21 500 kr
22 500 kr
Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad
23 500 kr
Hälsoekonomi
• Jämförelser
• Kostnad och effekt
• Hur mäter man effekten?
• Sjukdomsspecifika mått och vunna
levnadsår
• Qualy (Vägverket 650 000 kr per år)
• Betalningsvilja (effektiv?)
• Samhällsekonomisk kostnad
• Direkta och indirekta kostnader (indirekta
kostnader har beräknats utgöra 61 procent av
kostnaderna för sjuklighet)
• Etik och nytta?
Vad är patientsäkerhet
• Patientsäkerhet: skydd mot vårdskada
• Vårdskada: lidande, kroppslig eller psykisk skada eller
sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt
med hälso- och sjukvården
10%
8,9%
9%
8%
6,8%
7%
Vårdskador 9,3 %
6%
5,8%
5%
4%
3,1%
3%
2,1%
2%
1,7%
1,6%
1,2%
1%
0,8%
0,1%
0,5%
0%
Jouranlgranskning, skador
Jouranlgranskning, vårdskador
PPM
Hur beräkna kostnader för
vårdskador?
•
•
•
•
Effekt
Kostnad?
Tillgänglig data
Kostnad för förlängd vårdtid
Vårddagar per åldersgrupp för vårdtillfällen med
respektive
utan skada
16
14
14,4
14,0
13,9
12,7
12
10
7,9
8
7,1
7,6
6,5
6
5,4
4,4
4
2
0
18-49
50-64
65-74
Ingen skada
En eller flera skador
75-84
85 år eller äldre
6000
5000
Miljoner kronor
4000
3000
2000
1000
0
Kostnad för vårdtillfällen med vårdskador
Kostnad för vårdtillfällen med skador utan vårdskador
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Andel med skador totalt
Andel med undvikbara skador
25 000 kr
450000
400000
20 000 kr
350000
300000
15 000 kr
250000
200000
10 000 kr
150000
100000
5 000 kr
50000
- kr
0
Kostnad vårddag
Totalt antal vårdtillfällen
Andel av alla vårddagar eller vårdplatser
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Andel vårddagar förknippad med vårdskada
Andel vårddagar förknippad med skada
Faktorer som leder till en
underskattning av kostnaderna för
skador
 Skador noteras inte alltid i
journalen.

I vissa fall beror hela vårdtiden på
en skada.

Universitetssjukhus är
underrepresenterade i materialet
vilket leder till en underskattning
av andelen skador.

Merkostnaden avser endast det
sjukhusvårdtillfälle då patienten
skadas.
Faktorer som leder till att
kostnaderna för skador
överskattas
 Det är svårt att särskilja
kostnader för skadan från
kostnader för den underliggande
sjukdomen.

Journalgranskning överskattar
troligen hur många
vårdrelaterade infektioner som är
undvikbara.
Jämförelse med andra beräkningar
Tidigare studier:
Patientsäkerhet lönar Andra
sig
beräkningar
Förlängning av vårdtid, socialstyrelsens
vårdskadestudie
7,5
6
Kostnadsberäkning av socialstyrelsens
vårdskadestudie
8 410 423 878 kr
6 000 000 000 kr
Slutenvårdskostnader per skada, år ett,
Allvarliga skador (IHE)
59 546 kr
69 523 kr
Kostnad för allvarliga skador (IHE)
År 1; Slutenvård;
69 523 kr
År 2-8; Slutenvård;
56 606 kr
År 1; Öppenvård;
8 752 kr
År 2-8; Öppenvård;
124 624 kr
År 1; Läkemedel; 682 kr
År 2-8; Läkemedel;
4 235 kr
År 1; Vård i hemmet;
6 423 kr
År 2-8; Vård i hemmet;
121 424 kr
År 1;
Produktionsbortfall;
41 973 kr
År 2-8;
Produktionsbortfall;
170 102 kr
Frågor
• Vanliga vårdskador i kommunerna?
• Kostnader i kommunerna för vanliga vårdskador?
• Vad kostar det att förebygga vårdskador?
• Vad kostar vanliga vårdskador över tid, totalt?
• Vilka kostnader är meningsfulla att beräkna?
Tack för att ni lyssnade!
Einar Sjölund
Avdelningen för vård och omsorg
_______________________________
Sveriges Kommuner och Landsting
08-452 7950
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards