MARKÖRBASERAD JOURNALGRANSKNING

advertisement
MARKÖRBASERAD
JOURNALGRANSKNING
(MJG)
2013-2014
VÅRDEN ÄR SÄKRARE ÄN VI TROTT
Antalet patienter som avlider
eller får bestående men av vårdskador
är avsevärt lägre än vid tidigare
beräkningar
SoS´ vårdskadestudie 2003-04
Socialstyrelsens studie omfattade 1 967 granskade slutenvårdstillfällen
från perioden 2003-4.
Studien visade att 8,6 procent av patienterna fått vårdskador
(undvikbara skador).
När studiens resultat räknades om till att gälla samtliga 1,2 miljoner
vårdtillfällen under studieperioden beräknade SoS att cirka 10 000
patienter kunde ha fått bestående men av varierande
allvarlighetsgrad.
I cirka 3 000 fall kunde vårdskador ha varit en bidragande orsak till
att patienten avled.
SKL:s vårdskadestudie 2013-14
Sveriges Kommuner och Landstings studie omfattar 29 860 granskade
slutenvårdstillfällen från perioden 2013-14. SKL beräknar att 9,1 procent av
patienterna fick vårdskador (undvikbara skador).
I SKL:s studie ingår fyra nya skadetyper.
Om studiens resultat räknas om till att gälla samtliga 1,35 miljoner
vårdtillfällen under studieperioden beräknar SKL att drygt 3000
patienter* kan ha fått bestående men av varierande allvarlighetsgrad.
I 1400-1800 fall kan vårdskador ha varit en bidragande orsak till att
patienten avled.
* I SoS´studie var uppföljningstiden längre än i SKL-studien.
Andel vårdtillfällen med skador respektive vårdskador
Resultat granskade journaler
VTF med skador
Jan-mars 2012 GTT
(Antal VTF 3 901)
Jan-juni 2013
MJG*
(Antal VTF 10 004)
Juli-dec 2013
MJG*
(Antal VTF 9 923)
Jan-juni 2014
MJG*
(Antal VTF 9 933)
Omräknat till nationell nivå
VTF med vårdskador VTF med skador
VTF med vårdskador
12,4
6,8
13,8
7,1
13,5
9,0
15,0
9,9
12,8
8,3
13,9
9,2
11,8
7,8
13,0
8,4
*Fyra nya skadeområden inkluderade i
MJG som inte var med i GTT. C:a 10%
mer skador i dessa grupper
Andel undvikbara skador
Jan-mars 2012
52,0
Jan-juni 2013
63,1
Juli-dec 2013
61,3
Jan-juni 2014
62,9
Andel vårdtillfällen med skada respektive
vårdskada per sjukhustyp 2013-2014
Ej undvikbara skador
Undvikbar skador
20
18
16,2
16
14,1
14
Andel (%)
12
11,4
9,4
10
9,1
8
6
6,4
4
2
3,5
5,0
4,8
Länssjukhus
n=12 581
Universitetssjukhus
n=5 043
0
Länsdelssjukhus
n=12 236
Andel vårdtillfällen med skada respektive vårdskada
per åldersgrupp 2013-2014
Ej undvikbara skador
Undvikbar skador
20
18
16
14
Andel (%)
12
8,4
10
9,6
8
6
5,9
10,9
6,8
4
2
3,7
4,0
4,6
4,6
4,7
18-49 år n=5587
50-64 år n=5025
65-74 år n=6658
75-84 år n=7200
85 år eller äldre
n=5390
0
Skadornas allvarlighetsgrad 2013-2014
H. Krävde livsuppehållande
åtgärder
0,6%
I. Bidrog till patientens
död
2,0%
G. Bidrog till eller
orsakade permanent skada
2,6%
F. Bidrog/resulterade i
temporär skada som
krävde vård
44,3%
E. Bidrog/resulterade i
temporär skada som
krävde åtgärd
50,5%
Skadornas fördelning 2013-2014
Fallskada
5,1%
Svikt i vitala parametrar
2,8%
Neurologisk skada
0,6%
Trycksår kategori 2-4
6,9%
Vårdrelaterade
infektioner
33,5%
Läkemedelsrelaterad
skada
9,4%
Blåsöverfyllnad
9,5%
Kirurgiska skador
12,9%
Annat
19,4%
Undvikbara skador
Fördelning på ålder och skadetyp 2013-2014
18-64 år
65 år eller äldre
100
90
80
70
Andel (%)
60
50
92 92
40
30
20
10
0
88 87
61 63
62
43
59 57
47
55
49 52
33
41
43
31
Vårdrelaterade infektioner 2013-2014
CVK-relaterad infektion
2,5%
UVI
28,0%
Infektion övrig
23,4%
Ventilator-associerad
pneumoni
1,9%
Clostridium difficileinfektion
1,9%
Pneumoni
11,5%
Sepsis
9,1%
Postoperativ
sårinfektion
21,7%
Vårdrelaterade infektioner.
Bedömning av undvikbarhet
Undvikbar skada
100
90
80
Andel (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
83
76
74
63
58
55
54
52
Antal skador som bidrog till patientens död
Jan-mars 2012
Jan-juni 2013
Juli-dec 2013
Jan-juni 2014
Anestesirelaterad skada
Blödning, inte i samband med
operation
0
1
0
0
1
2
1
0
Medicintekniskt orsakad skada
0
0
1
0
Trombos/emboli
2
1
0
1
Övriga skador
1
1
3
2
1
2
1
1
Annan kirurgisk komplikation
0
2
1
2
Organskada
1
2
0
3
Postoperativ blödning/hematom
0
1
0
0
Reoperation
1
1
0
0
Läkemedelsrelaterad skada
1
4
3
0
Neurologisk skada
0
0
1
0
Svikt i vitala parametrar
0
6
3
5
VRI
CVK-relaterad infektion
0
0
1
0
Infektion övrig
5
1
1
1
Pneumoni
0
6
4
5
Postoperativ sårinfektion
1
3
3
0
Sepsis
3
9
4
4
UVI
0
0
1
0
Ventilator-associerad pneumoni
1
1
0
0
18
43
28
24
Annat
Fallskada
Kirurgiska skador
Totalt
Pågående MJG aktiviteter
 Rapport sjukhusövergripande granskning
2012-14
 Specialitetsvisa rapporter(ortopedi, kirurgi)
 Rapport klinikvis granskning 2013-14
 Handbok barnsjukvård
 Handbok för psykiatrisk vård
 Vetenskapliga artiklar
Önskvärd fortsättning 2015-16
 Fortsatt granskning på sjukhusnivå (halverat
antal journaler/sjukhus)
 Fortsatt användning av MJG på kliniknivå
 Databasutveckling och förvaltning
 Nationellt nätverk
 Lansering och utbildning inom psykiatrisk vård
och barnsjukvård
Skäl för fortsatt granskning på sjukhusnivå
 En begränsad insats per sjukhus (5-15 timmar/månad)
möjliggör att följa utvecklingen av vårdskador över tid
på nationell nivå men även inom olika specialiteter.
 Resultaten av granskning som sker på sjuhusnivå kan
brytas ner till kliniknivå när ett tillräckligt antal
journaler är granskade.
Download
Random flashcards
Create flashcards