Öppna Jämförelser – Säker vård 2016

advertisement
Öppna Jämförelser 2016
– Säker vård
FoU-delegationen 2017-01-24
Lars Good
Öppna jämförelser av säker vård
- Innehåll
•
•
Ett urval om 52 indikatorer presenteras på landstingsnivå
Publiceras 24 januari.
•
•
1. Vårdskador– Markörbaserad journalgranskning (MJG)
2. Etablerade, tvärprofessionella indikatorer på skador och
strukturer som förebygger skador
3. Skador, oönskade händelser för specifika vårdområden
4. Processindikatorer för skadeförebyggande insatser
•
•
– Bedömning om processen förhindrar:
förtida död, komplikationer, förvärrad sjuklighet, dålig
prognos, osv
– Mäter ”försummelse att ge säker vård”
•
Cancervården omfattas inte
2016-11-2
3 Lars Good och Lena Hagman
Generella indikatorer - 6 st
•
•
•
•
•
•
•
Utlokaliseringar
Överbeläggningar
BHK
Responstid ambulans
Vårdskador enligt MJG
Vårdrelaterade infektioner
Trycksår
Kommentar: Generellt mycket bra resultat för landstinget. Vårdskador
presenteras i rapporten som förbättring från föregående år, då Landstinget i
Kalmar län redan hade ett mycket bra resultat. Indikatorerna följs i Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens egenkontroll inom ramen för det aktiva
patientsäkerhetsarbetet.
Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, Ltkalmar.se
Hälso- och sjukvård till äldre personer - 4 st
•
•
•
•
Förebyggande åtgärder (Senior alert)
Tio eller fler läkemedel bland äldre
Äldre personer med läkemedel som bör undvikas
Användning av antipsykotiska medel hos äldre
Kommentar: Stark avdelning för landstinget förutom den första indikatorn, där vi
ilandstinget medvetet har pausat rapporteringen till Senior Alertregistret.
Förebyggande åtgärder sätts in och dokumenteras i Cosmic i mycket hög grad.
Enligt egenkontroll i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har Länssjukhuset ca 60
%, Oskarshamns sjukhus och Västerviks sjukhus nästan 100 % insatta
förebyggande åtgärder. Detta att jämföra med straxt under 50 % i denna
rapport som bygger på rapportering till Senior alert registret.
Kvinnosjukvård - 2 st
•
•
Oönskade händelser efter borttagande av livmoder
Adnexoperationer med laparosopisk teknik
Kommentar: Bra resultat beträffande komplikationer efter livmodersoperation
men sämre beträffande laparaskopisk teknik vid adnexnaoperationer. Det finns
i dagsläget en relativ brist på utbildade operatörer i titthålsteknik, varför öppen
kirurgi används för att säkra kvaliteten vid dessa operativa ingrepp.
Förlossningsvård - 6 st
•
•
•
•
•
•
Bristningar vid förlossning bland förstföderskor
Låg Apgar-poäng hos nyfödda
Vårdrelaterade infektioner i neonatalvård
Akut återinskrivning efter förlossning
Skador hos nyfödda barn
Livshotande hjärtsjukdomar upptäckta på BB
Kommentar: mycket bra resultat beträffande neonatala infektioner, men
andelen bristningar och skador hos nyfödda barn indikerar behov av
förbättringsåtgärder. Resultatet är känt sedan tidigare och återfört vid
kraftsamlingar.
Diabetes - 6 st
•
•
•
•
•
•
Dödlighet i hjärt-kärlsjukdom vid diabetes
Ögonbottenunders. vid diabetes typ 2
Ögonbottenunders. vid diabetes typ 1
Ögonbottenunders. vid diabetes typ 1 barn
Risk för hjärt-kärlsjukdomar vid diabetes typ 2
Risk för hjärt-kärlsjukdomar vid diabetes typ 1
Kommentar: Diabetesvården i landstinget kan förbättras och ett aktivt
förbättringsarbete pågår. Män har högre risk och drabbas hårdare inte bara i
vårt län utan i hela riket.
Stroke - 5 st
•
•
•
•
•
Dödlighet efter sjukhusvårdad förstagångsstroke
Test av sväljförmåga vid akut stroke
Reperfusionsbehandling vid hjärninfarkt
Tid till trombolys
Direktintag på strokeenhet
Kommentar: Strokevården är generellt mycket bra i Landstinget i Kalmar län.
Förbättringsområden har identifierats vad gäller andelen döda efter
förstagångsstroke och andelen reperfusionsbehandling vid hjärninfarkt.
Hjärtsjukdom - 7 st
•
•
•
•
•
•
•
Död inom 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt
Skador efter ny- eller utbytesinsättning av pacemaker
– Statistik från 2014!
Antikoagulantia vid förmaksflimmer och riskfaktor
Basbehandling vid hjärtsvikt
PCI inom utsatt tid (90 min) vid ST-höjningsinfarkt
– bättre för kvinnor, skillnader inom länet
Tid till angio vid icke ST-höjningsinfarkt
Koronarangio och PCI via handled
Kommentar: Pacemakerskadorna minskade avsevärt i Landstinget i Kalmar län
under 2015. Förbättringspotential finns avseende följsamhet till profylaktisk
antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer.
Rörelseorganens sjukdomar - 7 st
•
•
•
•
•
•
•
Återfrakturer efter fragilitetsfraktur
Omoperationer efter total höftprotesoperation
Oönskade händelser efter knäprotesoperation
Oönskade händelser efter höftprotesoperation
Behandling med benspecifika läkemedel efter fragilitetsfraktur
Behandling med biologiska läkemedel vid RA
Höftfrakturoperation inom 24 timmar
Kommentar: Landstinget har goda resultat med den högsta behandlingsfrekvensen i landet vad gäller benspecifika läkemedel efter fragilitetsfraktur,
medan incidensen av återfrakturer efter fragilitetsfraktur är relativt hög.
Bipolär sjukdom, depression och schizofreni - 6 st
•
•
•
•
•
•
Överdödlighet för vuxna patienter med bipolär sjukdom
Återfallsförebyggande behandling bipolär sjukdom
Överdödlighet för vuxna patienter med schizofreni
Läkemedelsbehandling för vuxna pat. med schizofreni
ECT vid slutenvårdad svår depression
Depressionsskattning efter ECT
Kommentar: Resultaten för Landstinget i Kalmar län är i nivå med riket eller
bättre. Vissa könsskillnader till kvinnors nackdel kan ses beträffande
behandling med och uppföljning efter ECT.
Kärlkirurgi vid benartärsjukdom - 2 st
•
•
4,0
Sekundärpreventiv läkemedelsterapi efter kärlkirurgiskt ingrepp
Allvarlig hjärt-kärlhändelse eller död till följd av hjärt-kärlsjukdom efter
kärlkirurgiskt ingrepp
Kommentar: Landstinget i Kalmar län har goda resultat inom området.
Download