Patientsäkerhetslagen

advertisement
Patientsäkerhet
Lag 2010
Patientlag 2015 Delaktighet
Syfte
• Patientsäkerhetslagen ska främja hög
patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård
genom att minska antalet vårdskador,
oavsett om bristerna beror på systemfel
eller på att vårdpersonalen begått misstag
Definitioner
Med Vårdgivare avses statlig myndighet, landsting eller
kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som
myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för
Hälso- och sjukvårdspersonal omfattar legitimerad personal
samt omvårdnadspersonal som har delegering
Patientsäkerhet
Skydd mot vårdskada
Vårdskada
Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller
sjukdom samt dödsfall som hade kunnat
undvikas om adekvata åtgärder hade
vidtagits vid patientens kontakt med hälsooch sjukvården
Allvarlig vårdskada
Vårdskada som är bestående och inte ringa,
eller som lett till att patienten fått ett
väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit
Vårdgivarens skyldighet att bedriva systematiskt
patientsäkerhetsarbete
Planera, leda och kontrollera verksamheten så att god vård
upprätthålls
1.Förebygga vårdskador
Identifiera och analysera risker för vårdskador i verksamheten
Undanröja eller, om det är möjligt, begränsa risker
2.Utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra en
vårdskada
Klargöra händelseförloppet och påverkande faktorer
Ge underlag för förbättringsåtgärder
3. Anmälningar enligt Lex Maria
 Anmäla händelser som medfört eller hade kunnat med- föra allvarlig
vårdskada
 Engagera patienter och närstående i patientsäkerhets- arbetet
Skyldighet att informera patienter
Inträffade händelser / ev vårdskador
Viktiga åtgärder som ska vidtas
Möjlighet att anmäla klagomål till
Socialstyrelsen
Möjlighet till ersättning
Patientnämndernas verksamhet
Vem som helst kan anmäla klagomål /
händelse
- mot personal eller mot vårdgivaren
Öppna jämförelser
(frivilligt)
Stödja, vägleda, ska bidra till bättre kvalité öppenhet och insyn
•
•
•
•
Åtgärder mot fall
Åtgärder mot trycksår
Åtgärder mot nedsatt munhälsa
Åtgärder mot undernäring
Förebygga
Ohälsa, Smärta, Förlorade förmågor
Dokumentation
• Skyldighet för vårdgivaren att dokumentera
hur det organisatoriska ansvaret för
patientsäkerhetsarbetet är fördelat.
• Möjligheter till dokumentation (IT system)
Som inte hänger ihop
(Vem gör vad och varför)
Social dokumentation /
Sjukvårdsdokumentation
Allt hänger ihop
Skyldigheter för hälso- och
sjukvårdspersonal m fl
• Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
får delegera arbetsuppgift till annan person
endast när det är förenligt med kravet på
en god och säker vård.
Medborgare
brukare/elev/kund/patient
Inflytande delaktighet
• Patientfokuserad, kunskapsbaserad och
organiserad för att skapa förutsättningar
för en säker vård
• Trygg och kunnig personal skapar en
utvecklande verksamhet
Delaktighet
• Samordning för den enskilda
fast vårdkontakt i hälso- och sjukvårdslagens
andemening.
• Vilka, vad samordnas
• Teambaserat arbetssätt
• Vem och när är brukare/patient…..
Download