John Mälstam - Skador i vården en utmaning för oss alla

advertisement
Skador i vården en utmaning
för oss alla
John Mälstam
chefläkare
Patientsäkerhet
• ’Mycket av det som gjorts, och görs, i syfte att höja säkerheten måste
tyvärr ännu betraktas som enskilda öar av arbete och resultat’
Pelle Gustafsson, chefläkare LÖF
• Mest angelägna utvecklingsområden
1. Personalkontinuitet och kompetensförsörjning
2. Samverkan vård- och omsorgskedjan
a) Bristande kommunikation mellan aktörer
b) oklara ansvarsförhållanden
’… samma brister som är känt sedan tidigare och att bristerna inte åtgärdas..’
IVO – Tillsynsrapport 2014
Hälso och sjukvården är en
högriskverksamhet
HRO – High Reliability Organisations
Ex kärnkraft, flyg, sjukvård
Låg samsyn
Sjukvård
Kärnkraft
Flyg
Industri
Hög samsyn
Hög förutsägbart
Låg förutsägbart
Säkerhetskultur
The way things are done around here….when no one is looking!
När beteendet blir en patientsäkerhetsrisk
• Öppet aggressivt beteende
• Förödmjukande och nedsättande beteende
gentemot medlemmar i arbetslag och
studerande
• Passivt aggressivt beteende
• Passivt respektlöst beteende
• Respektlöst beteende gentemot patienter
• Organisatorisk respektlöshet
Hippokrates ed
• Aldrig skada
• Om möjligt bota
• Ofta lindra
• Alltid trösta
Kvalitet - definition
- en produkts eller tjänsts förmåga att
tillfredställa kundens behov och förväntningar,
och helst överträffa dem
Omfattar externa och interna kunder
(Bergman och Klefsjö, 2001)
SOCIALSTYRELSEN
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot
vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller
psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i
kontakten med hälso- och sjukvården.
Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att
patienten avlider av skadan till att patienten får
bestående eller till att patienten blir helt bra.
Patienter som har många kontakter med vården löper
högre risk att drabbas av skador. Dit hör till exempel
multisjuka äldre, kroniskt sjuka och patienter inom
psykiatrin.
O-visionen
• Människoliv och hälsa är högst prioriterat
• Aktörernas ansvar för systemets säkerhet
• Design och funktionalitet tar hänsyn till
människans benägenhet att begå misstag
• Drivkrafter till förändring
Lagar och förordningar
• 2011 Patientsäkerhetslag SFS 2010:659
• 2012 Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9
• 2015 Patientlagen SFS 2014:821
• 2017! Allvarliga vårdskador SOSFS 2015/12
• 2017? Klagomålsutredningen
Viktigaste säkerhetsfaktorer
(NASA)
- Standardiserade procedurer
- Checklistor
- Standardiserad terminologi
- Upprepade övningar
SKL
Vad innebär det för
patient och
närstående
Vad innebär det för
hälso och
sjukvårdspersonal?
Vad innebär det för
verksamhets-nära
ledning?
Vad innebär det för
den högsta
ledningen?
Patientfokuserat
Kunskapsbaserat
Organiserat
Nationellt ramverk för
patientsäkerhetsarbete (SKL)
PATIENTFOKUSERAT
KUNSKAPSBASERAT
ORGANISERAT
4 nivåer
Vad innebär det för patient och närstående?
Vad innebär det för hälso-/sjukvårdspersonalen?
Vad innebär det för verksamhetsnära ledning?
Vad innebär det för den högsta ledningen
Åtgärdspaket SKL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vårdrelaterade UVI
Postoperativa sårinfektioner
Infektioner vid centrala venösa infarter
Trycksår
Undernäring
Läkemedelsrelaterade problem
Läkemedel i vårdens övergångar
Fallskador
Munvård
Sammanfattning
Utmaningar
•
•
•
•
•
•
Kultur
mindshift
Plattform
Implementering på golvet
Samverkan
SVF
Sköra multisjuka patienten
Övergripande slutsatser
• Svensk sjukvård levererar bra resultat
(outcome).
• Svensk sjukvård är dålig på koordination,
integration och kontinuitet.
• Framtiden innebär mer öppen vård –
mer avancerad vård utanför sjukhusen
• Sveriges sjukhustunga system behöver
förändras för att bättre möta framtidens
behov.
• Ingen generell resursbrist.
Effektiv vård (2015)
Bra arbetsmiljö - Dålig arbetsmiljö
Säker vård - Osäker vård
7 Artiklar om Patientsäkerhet Läkartidningen 2015
•
•
•
•
•
•
•
Patientsäkerhetsarbetet i Sverige har gett resultat
Rutberg, Grunewald, Spencer
Den föränderliga sjukvården en utmaning för patientsäkerheten
Amalberti, Ahlberg
Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete
Härenstam, Gaffney
När beteendet blir en patientsäkerhetsrisk
Lindh, Ahlberg, Andreen
Säker vård även i hemmet en framtida utmaning
Ekstedt, Dahlgren
Patientsäkerhet kräver regler och rutiner som följs men också bryts
Ros, Gustafsson
Säkrare svensk sjukvård kräver sammanhållet och uthålligt arbete
Gustafsson, Ahlberg, Ekstedt, Lindh, Härenstam, Rutberg
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards