Skador och vårdskador inom öppenvård

advertisement
Markörbaserad
journalgranskning
för psykiatri
Projektgrupp:
Carina Åenius
Charlotta Brunner
Hans Rutberg
Urban Nylén
Pia Ram
Varför
markörbaserad
journalgranskning?
Vi ser en hel del…
…men inte allt!
3
Vad är en skada?
Lidande, obehag, kroppsligt eller psykiskt
ogynnsam händelse eller sjukdom, samt
dödsfall som
uppstått vid kontakt med
hälso- och sjukvården
Vad är en vårdskada?
Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk
skada eller sjukdom, samt dödsfall som
hade kunnat undvikas om adekvata
åtgärder hade vidtagits vid kontakt med
hälso- och sjukvården
Patientsäkerhetslagen 2010:659
Princip för MJG
 Metod för att identifiera skador och
bedriva egenkontroll inom en
verksamhet.
 Retrospektiv analys av patientjournaler
 Systematiskt letande
 Markörer kan indikera avsteg från det
normala vårdförloppet
 Antal skador, allvarlighetsgrad,
undvikbarhet och typ antecknas
 Mätning över tid
Vad är en positiv markör?
 Uppfyller markördefinitionen
 Är indikation på att skada kan ha
förekommit
 Arbetsmaterial i granskningsarbetet
…men kan vara positiv utan att skada
inträffat!
Resultat från
genomförda
granskningar i
projektet
Resultaten bygger på…
 17 deltagande landsting
 471 granskade patienter
 Könsfördelning
 241 Kvinnor
 230 Män
… och lite data…
 4 674 granskade öppenvårdsbesök
 503 granskade slutenvårdstillfällen
 212 patienter Kombination öppenvård slutenvård
 Totalt 1 179 positiva öppenvårdsmarkörer
 Totalt 1 326 positiva slutenvårdsmarkörer
Köns- och åldersfördelning
180
160
159
143
140
120
100
Kvinnor
Män
80
63
60
48
40
29
23
20
5
0
18-49 år
50-64 år
65-84 år
1
85 år - äldre
Markörutfall
Utfall av vårdmarkörer
250
225
200
184
138
150
116
100
61
54
54
50
17
0
16
15
20
35
34
43
Utfall av beroendemarkörer
250
203
200
150
130
120
100
67
50
0
Y1 Avsaknad AUDIT
Y2 Avsaknad ASI
Y3 Avsaknad mätvärde Y4 Avsaknad urintoxalkoholhalt
kontroll
Utfall av markörer för tvångsvård
35
33
30
25
20
15
10
5
0
12
11
10
7
7
Utfall av läkemedelsmarkörer
90
79
80
70
60
50
44
40
30
30
27
24
20
10
0
6
11
10
0
Utfall av kontinuitets- och
övergångsmarkörer
120
106
102
100
80
75
73
60
40
32
21
21
20
0
R1 Oplanerat
R2
akutmottbesök Återinskrivning
inom 30 dagar
R3 Byte av
vårdenhet
R4 Oplanerad
utskrivning
R5 Akutbesök R6 Avsaknad
inom två dygn av läkarbesök
efter utskrivn. under <12 mån
R7 Fast
vårdkontakt
saknas
Skador och vårdskador
Skadeutfall för kvinnor
och män
100
92
90
80
70
58
60
50
43
Kvinnor
40
Män
28
30
20
10
0
Skada
Vårdskada
Fördelning av skador och
vårdskador inom öppenvård
Öppenvård
 61 skador hos 47 patienter
 25 vårdskador hos 21 patienter
 ca 10 % (47/471) av patienterna hade en eller
flera skador
 varav ca 4 % (21/471) av patienterna hade en
eller flera vårdskador
 ca 41 % (25/61) av skadorna bedömdes vara
undvikbara
Skador och vårdskador
inom öppenvård
14
12
12
10
8
12
9
8
7
7
6
4
4
2
0
5
1
3
1
0
4
3
1
1
4
2
0
2
Skada
Vårdskada
Fördelning av skador och
vårdskador slutenvård
Slutenvård
 89 skador hos 65 patienter
 46 vårdskador hos 33 patienter
 ca 14 % (65/471) av patienterna hade en eller
flera skador
 varav ca 7 % (33/471) av patienterna hade en
eller flera vårdskador
 ca 52 % (46/89) av skadorna bedömdes vara
undvikbara
Fördelning av skador och
vårdskador inom slutenvård
30
24
25
19
20
17
15
12
10
5
0
5
2
0
4
4
3
5
4
7
6
6
Skada
Vårdskada
3
0
7
11
1
2
1
1
Handboken
Principer för granskning
Granskningsperiod
 Både slutenvård och öppenvård
 Start minst 30 dagar tillbaka i tid
 Granskningsperiod 3 respektive 6
månader
 Hela vårdperioden granskas
Urval
 Slumpmässigt urval
 Specifikt urval
Granskningsperiod
Granskningsperiod*
Start av
granskning
Tid
30 dagar
Slutenvård
Öppenvård
All öppenvård
och
slutenvård
granskas
Granskning sker
av vård som
ligger minst 30
dagar bakåt i
tiden
*Granskningsperiod = 3 månader i vuxenpsykiatri och 6 månader i rättspsykiatri
Tid
1.
2. Markörsökning
Journalgranskning
Slutenvård och öppenvård
Minst 30 dagar sedan
Komplett journal
3 månader bakåt i tid
Negativ:
Inga markörer
2.
Positiv:
Markörer finns
3.
Inga skador
3. Fördjupad
granskning
Värdering av
markörfynd
4. Sammanställning
 Skador
 Markörer
En eller flera
skador
Kategorisering
4.
SAMMANSTÄLLNING
AV DATA*
Patientjournal
System
•
•
•
•
SKADA*
Välj patientjournaler
GRANSKNINGSPROCESS*
1. Patientjournal
URVAL AV
PATIENTJOURNALER*
Granskningsproceduren
Skadeområde
Skada som registreras
Psykisk skada
1. Lidande
2. Kränkning
Förlängt sjukdomsförlopp
3.Obehandlat sjukdomstillstånd
4. Otillräcklig behandlingseffekt
5. Avbruten behandling
6. Försämring av sjukdom
Avsiktligt självdestruktiv handling
7. Suicid
8. Suicidförsök
9. Avsiktligt självdestruktiv handling utan
suicidavsikt
Läkemedelsrelaterad skada
10.
11.
12.
13.
14.
Åtgärd utan laga stöd
15. Olaga frihetsberövad
16. Olaga tvångsåtgärd
Kroppslig skada
17.
18.
19.
20.
21.
Övrig skada
22. Övrig skada
Metabol påverkan
Extrapyramidala symptom
Allergisk reaktion
Läkemedelsberoende
Övrig läkemedelsrelaterad skada
Anestesirelaterad skada
Fallskada
Trycksår kategori 2-4
Kognitiv störning
Övrig kroppslig skada
Kvalitetsbrister syns också
 Markörer pekar på risker
 Följsamhet till riktlinjer och rutiner syns
 Kvalitetsbrister syns även om patienten
inte skadats
 Verktyg för systematisk egenkontroll
Vad händer nu?
MJG-utbildning för
psykiatrisk vuxenvård
hösten 2016
 28 september, Malmö fulltecknad
 10 oktober, Stockholm
 10 november, Stockholm
http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.html
Planering av nationell mätning
 Möte med företrädare för SKL:s nätverk
inom psykiatrisk vård
 Önskad samverkan mellan företrädare
för SKL:s nätverk inom psykiatrisk vård
och SKL:S kontaktpersoner för
patientsäkerhet
 Databasutveckling för psykiatrisk
vuxenvård, beräknas klart under nov
Förslag till nationell datainsamling
under 2017
 6 månaders mätning, 1 mars – 31 augusti
 Gemensamt slumpmässigt urval av
journaler
 Samlad ansats
…ger nationellt perspektiv på skador,
vårdskador och kvalitetsbrister = ny
kunskap!
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards