MRB

advertisement
MRB – multiresistenta
bakterier
Smittskydd Värmland
MRB
•
•
•
•
•
MRSA
ESBL
ESBLcarba
VRE
Övriga gramnegativa multiresistenta
bakterier
Smittskydd Värmland
MRSA
methicillinresistent stafylococcus aureus
En hudbakterie
Orsakar:
- Bölder
- Hudinfektioner
- Sepsis
- Infekterade implantat inkl hjärtklaffar
Smittskydd Värmland
Risk för MRSA-smittspridning
Riskyrken
Hälso- och sjukvård och omsorg
Livsmedel
(Förskola)
Smittvägar
Kontaktsmitta
Droppsmitta (ÖLI)
MRSA
Riskfaktorer
Sår
Hudsjukdomar (eksem, psoriasis)
Pågående ÖLI
Slangar (KAD, CVK mm)
Smittskydd Värmland
Övriga riskgrupper
Anhörig till MRSA-positiv som
arbetar inom riskyrke
(Förskolebarn?)
MRSA
Skilj på bärarskap och infektion
• Bärarskap kan utvecklas till infektion
Viktigt att informera vårdgivare för sin
egen och andras skull
• Bärarskap(koloniserad)
har eller har haft symtomgivande
infektion orsakad av MRSA
har eller har haft en pos. MRSA odling
vid mer än ett tillfälle, oavsett lokal.
Smittskydd Värmland
Staphylococcus aureus: andel
resistenta mot meticillin(MRSA) 2013
Smittskydd Värmland
MRSA
Antal nya fall av MRSA i Värmland
180
166
160
140
120
100
80
79
66
60
48
40
33
32
20
0
5
2002
11
2003
22
18
9
2004
-20
-40
Smittskydd Värmland
2005
42
28
13
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
MRSA-teamet
Bedömning av patienten:
• Riskfaktorer?
• Riskyrke? – diskussion med Smittskydd
• Smittspårning i familjen?
• Kontrollodlingar och bärarkort
• Eradikeringsbehandling?
• Friskrivning? ”Smittfriförklaring”? 3 neg odlingar inom ett år (1
år från nr 1 till nr 3). Ej ab-beh 2 veckor innan odl tas. Inga riskfaktorer!
Smittskydd Värmland
VRE
VancomycinResistent Enterococcus faecium / faecalis
• Enterokocker – tarmbakterier. Normalflora!
• VRE =resistent mot flera antibiotika
inklusive vancomycin
• Bärarskap kan kvarstå i månader – år
• Riskpatienter: immunsupprimerade
• Bakterien kan finnas kvar även om odling är negativ och dyka upp
vid antibiotikabehandling
• Mycket svår att få bort ur sjukvårdsmiljö
Smittskydd Värmland
9
VRE
VancomycinResistent Enterococcus faecium / faecalis
• Enterokocker – tarmbakterier. Normalflora!
• VRE =resistent mot flera antibiotika
inklusive vancomycin
• Bärarskap kan kvarstå i månader – år
• Riskpatienter: immunsupprimerade
• Bakterien kan finnas kvar även om odling är negativ och dyka upp
vid antibiotikabehandling
• Mycket svår att få bort ur sjukvårdsmiljö
Smittskydd Värmland
10
ESBL
extended spectrum betalactamase
• Tarmbakterier (t. ex e.coli och klebsiella) som producerar ett
enzym, betalaktamas - bryter ned betalaktam-antibiotika
• Drivs av hög antibiotikaanvändning
• Plasmidöverfört – förs lätt över till andra bakterier i tarmen
• Virulens och spridningsbenägenhet skiljer sig inte från övriga
tarmbakterier.
Smittskydd Värmland
11
ESBL
• Regelbundna kontrollodlingar behövs inte
(kan kvarstå i månader-år)
• Odling kan vara negativ för ESBL men när
antibiotika sätts in, börjar de växa
Riskfaktorer:
• Diarré
• KAD
• Sår
Smittskydd Värmland
ESBL och ESBLcarba
extended spectrum betalaktamases
(+karbapenemases = carba)
ESBL
ESBLcarba
• resistens mot de vanligaste
betalaktamantibiotika
inkl.cefalosporiner
• Anmälningspliktig
• Bruk av cefalosporiner driver
ESBL-utvecklingen
• resistens mot de vanligaste
betalaktamantibiotika +
karbapenemer (meropenem,
imipenem)
• Anmälningspliktig
• Smittspårningspliktig
• Kontakta Smittskydd!
Smittskydd Värmland
ESBL, ESBLcarba och VRE
(tarmsmitta)
Smittväg:
Fekal-oral smitta
•
•
Livsmedel (kött, sallad mm)
Kontaktsmitta indirekt och direkt
Riskfaktorer för smittspridning
I vården:
• överbeläggningar (trängsel, tillgång till toalett, personaltäthet mm)
• dåligt rengjord utrustning
• dålig följsamhet till BHK
• komplexa riskfaktorer
I samhället:
• dålig livsmedelshygien
• utlandsvistelse
Smittskydd Värmland
Behandlingsprinciper alla MRB
• Reducera riskfaktorer
- läka sår
- ta bort KAD och slangar
- Antibiotikabehandling enbart vid infektion.
• Rinnande kroppsvätskor.
• Vätskande sår.
Ju mer vätska det rinner ur patienten, desto mer
smittsam!
Smittskydd Värmland
Vad kan vi förvänta oss i framtiden?
• Allt fler bakterier blir
resistenta mot fler antibiotika.
• Utveckling av nya antibiotika
går fortsatt långsamt.
• Ökande antal infektioner
kommer inte att kunna
antibiotikabehandlas
• Viktigt att förebygga
Smittskydd Värmland
16
16
Vad krävs av oss?
• Att alla tillämpar basala hygienrutiner!
OCH
• Ett ansvarsfullt och sparsamt utnyttjande av
antibiotika
Smittskydd Värmland
17
Kontrollodlingar MRB (patient)
http://www.liv.se/For-vardgivare-ochsamarbeten1/SmittskyddVarmland/Smittskydd/MultiresistentaB
akterierMRB/MRB---patient/
Smittskydd Värmland
Kontrollodlingar MRB (personal)
• http://www.liv.se/For-vardgivare-ochsamarbeten1/SmittskyddVarmland/Smittskydd/MultiresistentaBa
kterierMRB/MRB---personal/
Smittskydd Värmland
Smittskydd Värmland
Download
Random flashcards
Create flashcards