11. MRB - antibiotikaresistenta bakterier

Antibiotikaresistenta bakterier
Utbildning hygienombud
2015
Smittskydd och Vårdhygien
Multiresistenta bakterier
(MRB)
• MRSA – MeticillinResistent
Staphylococcus Aureus
• ESBL – Extended Spectrum BetaLactamase (enzym hos tarmbakterier)
• ESBLcarba – även resistent mot
carbapenemer
• VRE – Vancomycinresistent enterokock
Smittskydd och Vårdhygien
Multiresistenta bakterier
• Största hotet mot modern sjukvård
• Kan omöjliggöra protesoperationer,
transplantationer, behandling mot
cancer och leukemi, modern behandling
mot reumatiska sjukdomar
• 25 000 dödsfall i Europa per år redan
nu
Smittskydd och Vårdhygien
Multiresistenta bakterier
i Sverige
9000
8000
7000
6000
ESBL
5000
ESBLcarb
MRSA
4000
VRE
3000
2000
1000
0
2005
2006
Smittskydd och Vårdhygien
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Multiresistenta bakterier
på Gotland
30
25
20
ESBL
ESBLcarb
15
MRSA
VRE
10
5
0
2005
2006
Smittskydd och Vårdhygien
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Hur kan vi kämpa mot utvecklingen
av antibiotikaresistens?
• Bra vårdhygieniska rutiner
• Minska totala antibiotikaanvändningen
• Förbättra kvalitén på antibiotikabehandling - välja rätt preparat
Strama – arbetar med dessa frågor
Smittskydd och Vårdhygien
Staphylococcus aureus
gula stafylokocker
 Hudbakterie
 Sårinfektioner, bölder,
infekterade eksem
 Infektion i skelett, leder,
hjärtklaffar
 80% tillfällig bärare (näsa)
 20% bärare (näsa)
MRSA i Europa
Smittskydd och vårdhygien
Meticillinresistent Staphylococcus
aureus (MRSA)
•
•
•
•
•
•
•
•
Bryter ned penicilliner
Ger svårbehandlade infektioner
Sprids från händer, kläder, föremål
Sår/eksem - ökad smittrisk
Utlandssmitta
Vårdsmitta – ovanlig i Sverige
Hund, gris, häst – kan vara bärare
Bärarskap – journalmärkning,
rutin för avskrivning
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
 Tarmbakterier – ingår i
normalfloran
 Urinvägsinfektion
 Blodförgiftning
 Bukinfektioner utgående
från gallvägar och tarm
Klebsiella med ESBL i Europa
Smittskydd och Vårdhygien
Klebsiella med ESBLcarba i Europa
Smittskydd och Vårdhygien
ESBL och ESBLcarba
 Enzym bildas av bakterien, bryter ned
antibiotika
 Anlag att bilda enzym kan ”smitta” mellan
bakterier
 E. coli och Klebsiella kan bilda enzymet
 Svårbehandlade infektioner men oftast inga
symptom hos bärare!
 Sprids från händer, föremål och livsmedel
 Utlands- och vårdsmitta
 Bärarskap – journalmärkning, ingen avskrivning
Enterokocker
 Streptokock som ingår i tarmens normalflora
 Urinvägsinfektion, sepsis, endokardit
 God överlevnad i miljön - intorkning, 60°C
VRE i Europa
Smittskydd och Vårdhygien
Vancomycinresistenta enterokocker
(VRE)
• Svårbehandlade infektioner
 Sprids genom kontakt med avföring, dålig
handhygien, intag av livsmedel
 Utlandssmitta men också inhemsk
 Utbrott inom vården – senast Gävleborg
 Bärarskap - journalmärkning, ingen avskrivning
VRE – ökad risk
• Nedsatt immunsystem
• Lång vårdtid
• Antibiotika – stör tarmfloran
Bakterier lever länge i miljön
Kramer et al, BMC Infectious Disease, 2006
Förhindra smittspridning av MRB i
äldrevården




Basala hygienrutiner
Städning, rengöring, desinfektion
Patientens handhygien
Inhämta kunskap
Vårdtagare med resistenta bakterier
 har lika stor rätt till vård och omsorg
 ska prioriteras på samma sätt
Även en vårdtagare med multiresistenta bakterier
har rätt till en vård med värdighet…