OPM Omega NAV-kurs: 136,9194 Avkastning: 0,79

advertisement
OPM
Optimized
Portfolio
Management
30 juni 2017
Preliminär resultatrapport juni
OPM Omega
NAV-kurs: 135,3419
Avkastning: -1,00%
Månadskommentar
I specialfonden OPM Omega hade 40% av fonderna positiv utveckling under månaden. Bäst avkastande strategi var Equity Market Neutral (-0,2%)
där vi såg blandade resultat mellan de underliggande fonderna. Bästa fond var den systematiska aktieneutrala fonden OM ARBEA (+1,3%) som
tjänade när värdefaktorer återigen började generera avkastning och fondens modeller lyckades skapa alfa på både den långa och korta sidan med
starkast bidrag från positioner inom emerging markets. Sämst avkastande strategi var Managed Futures (-5,0%) där båda fonderna var negativa.
Sämsta fond under månaden var Graham Proprietary Matrix (-4,7%) som tappade inom de flesta tillgångar, framförallt bidrog positionerna inom
aktier och långa räntor negativt.
Bland lågbeta-strategier (HFRX) tappade man under månaden (snitt -0,4%) men det var återigen blandade resultat. Till skillnad från föregående
månad hade dock Macro och CTAs negativa resultat medan Equity Market Neutral var positivt. Aktiefokuserade strategier hade överlag en bättre
månad då värdefaktorer fick genomslag medan Macro och CTAs som var positionerade för fallande långräntor i Europa och en starkare US-dollar
hade det svårt. Hedgefonder överlag hade något bättre resultat (HFRX +0,2%) med långa aktiefokuserade strategier och Emerging markets som
de starkast positivt drivande strategierna. Många fonder har fortsatt problem med den mycket låga volatiliteten, även om vi under månaden såg
den komma upp något. Skulle volatiliteten fortsätta stiga kommer många förvaltare få större möjligheter vilket kan verka positivt framöver ifall
den trenden skulle hålla i sig.
Månatliga avkastningar
Jan
Feb
2017
0,55%
0,23%
2016
-0,66%
-2,96%
2015
2,01%
0,66%
2014
-0,10%
0,65%
2013
0,61%
0,39%
2012
1,55%
0,83%
Mar
0,35%
-0,76%
0,85%
-1,35%
0,26%
-0,92%
Avkastning och risk (beta) sedan start
Apr
0,15%
-0,62%
-1,08%
-1,05%
1,31%
-0,30%
Maj
0,64%
0,73%
1,49%
0,68%
-0,64%
0,99%
Jun
-1,00%
-1,00%
-0,68%
0,51%
-2,23%
-1,47%
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
0,56%
1,35%
0,24%
0,19%
1,15%
-0,13%
-1,15%
1,24%
-0,81%
0,39%
0,06%
0,29%
1,81%
0,42%
-0,07%
0,07%
-1,02%
-0,85%
1,81%
-1,76%
-0,96%
1,01%
2,10%
1,29%
0,18%
-0,12%
0,40%
0,24%
1,22%
1,40%
Totalt
0,91%
-5,67%
4,14%
4,13%
3,81%
1,92%
Kumulativ avkastning sedan start
20%
3%
Avkastning
15%
2%
10%
5%
1%
0%
0%
-5%
0,0
0,1
0,2
0,3
Risk (beta mot MSCI World)
-10%
12/11
OPM Omega
06/12
HFRX Global HF Index
Nyckeltal - Nuvarande hedgefondportfölj
Antal innehav
11
Avkastning (12m)
4,1%
Standardavvikelse (12m)
2,2%
Beta v.s. MSCI World (12m)
0,26
Avkastning (36m)
4,8%
Standardavvikelse (36m)
3,2%
Beta v.s. MSCI World (36m)
-0,01
Exponering, Topp 5
ABCA OPPORTUNITIES
BLACKROCK EUROPEAN
OM ARBEA
ADG SYSTEMATIC MACRO
NEKTAR
12,6%
11,7%
11,0%
9,6%
9,0%
12/12
06/13
OPM Omega
Strategiallokering
12/13
06/14
12/14
06/15
12/15
06/16
12/16
06/17
HFRX Low Beta Strategies**
Månadens resultatbidrag per strategi
Fundamental Equity
CTA Trend Fundamental
17%
Equity
Systematic
32%
Macro
11%
DiscretionarySystematic
Macro
Equity
14%
26%
Systematic Equity
Discretionary Macro
Systematic Macro
CTA Trend
-0,8%
-0,4%
0,0%
0,4%
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att
bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att
ingå eller utföra några andra transaktioner. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.optimized.se/investera. *Avkastning under 2012 för
investerare som var investerade med OPM Alfa (fusionerades in i OPM Omega i slutet av oktober 2012). **HFRX - 1/3 Managed Futures, 1/3 Global
Maco, 1/3 Equity Market Neutral.
Optimized Portfolio Management Stockholm AB, Kungsgatan 4 A, 111 43 Stockholm, Sverige.
Telefon: +46 8 524 636 60, Fax: +46 8 524 636 61, Mail: [email protected], Web: www.optimized.se
1
OPM
Optimized
Portfolio
Management
30 juni 2017
Preliminär resultatrapport juni
OPM Omega
Nyckeltal
Genomsnittlig årsavkastning
Avkastning (12m)
Standardavvikelse
Standardavvikelse (12m)
Beta mot MSCI World
Beta mot MSCI World (12m)
Korrelation MSCI World
Korrelation MSCI World (12m)
Andel positiva månader
Sharpekvot
NAV-kurs: 135,3419
Avkastning: -1,00%
1,6%
0,4%
3,6%
1,9%
0,05
0,13
0,15
0,38
61,2%
0,38
Beta mot MSCI World
Avkastningsfördelning
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
30%
25%
20%
15%
10%
5%
1
OPM Omega
0%
-5,0%
-2,5%
0,0%
2,5%
5,0%
HFRX Global HF Index
MSCI World
OPM Omega
Normalfördelning
Om fonden
Specialfonden OPM Omega är en fondandelsfond som investerar i en portfölj av internationella hedgefonder. Fonden fokuserar på hedgefonder
som förväntas uppvisa låg långsiktig korrelation mot aktier. Sådana fonder hittas främst inom strategierna Global Macro, Equity Market Neutral och
Managed Futures. Fonden är konstruerad för att vara en optimal komponent i traditionella pensionsportföljer och ett tydligt substitut för
räntebärande placeringar. Den historiska risken har varit nära korta statsobligationer (Beta risk).
Förvaltningen sköts av team som leds av Martin Alm. De ingående fonderna väljs efter en ansats där vi söker ledande aktörer relativt andra fonder
inom samma strategi.
Om OPM
Optimized Portfolio Management Stockholm AB (OPM) är ett svenskt fondbolag grundat 2003 som erbjuder fonder inom Hedgefonder, Private
Equity och Kvalitetsbolag. Alla fonder förvaltas aktivt för att skapa mervärde genom avkastningsökning, risksänkning och förbättrat
korrelationsmönster. Bolagets ägs till 75% av Caram AB och använder PWC för revision och oberoende granskning.
Ansvarsfulla investeringar
Socialt ansvar innebär respekt för människorna i vår omvärld och omtanke om framtida generationer. OPM bedömer att det finns ett generellt
positivt samband mellan målet om god riskjusterad avkastning för fonderna och god etik och ansvarstagande hos de företag som fonderna direkt
eller indirekt investerar i. OPM arbetar i enlighet med det globala initiativet för investerare PRI – Principles for Responsible Investments , och har
även åtagit sig detta formellt genom att signera ett åtagande att följa principerna. OPM genomför även tillsammans med ISS-Ethix löpande en
systematisk granskning av såväl innehaven i fonderna som innehav i de underliggande hedgefonder OPM investerar i.
Fondfakta
Inriktning
Globala Hedgefonder
Förvaltningsarvode
0,80%
Administrationsarvode
0,20%
Rörligt arvode
10%
High water mark
Ja
Kursnotering
Månadsvis
Inlösen
Månadsvis
Valuta
SEK
Fondstruktur
Svensk specialfond
Domicil
Sverige
Startdatum
Januari, 2012
Administratör
ISEC Services
Revisor
PwC
Minsta initiala investering 1 000 000 SEK
Bloomberg-kod
OPOMEGA SS EQUITY
ISIN-kod
SE0004356962
Hur investerar jag i Fonden?
Teckingssedlar och blanketter för tilläggsinvesteringar finns tillgängliga på bolagets hemsida
under www.optimized.se/investera. På respektive fonds teckningsanmälan finner ni
information om hur och när fonden handlas. Bifoga teckningsanmälan, kundkännedomsformulär samt kopia på legitimation. Företag skickar även kopia på registreringsbevis. Sätt in
det tecknade beloppet på fondens kontonummer (Betalningsinstruktioner finns på
teckningsanmälan). Om du har en investeringsrådgivare så ta kontakt med honom/henne för
hjälp med teckning.
Kontakt
Martin Alm - Ansvarig förvaltare
[email protected]
+46 8 524 636 60
Alternativt:
[email protected]
+46 8 524 636 60
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att
bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att
ingå eller utföra några andra transaktioner. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.optimized.se/investera. *Avkastning under 2012 för
investerare som var investerade med OPM Alfa (fusionerades in i OPM Omega i slutet av oktober 2012). **HFRX - 1/3 Managed Futures, 1/3 Global
Maco, 1/3 Equity Market Neutral.
Optimized Portfolio Management Stockholm AB, Kungsgatan 4 A, 111 43 Stockholm, Sverige.
Telefon: +46 8 524 636 60, Fax: +46 8 524 636 61, Mail: [email protected], Web: www.optimized.se
2
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards