Kunskapskrav, grammatik, årskurs 7

advertisement
Grundläggande kunskapskrav, grammatik
Övergripande kunskap
1. Att ordklasser är ett sätt att dela upp språket i sina orddelar, där varje ord får en
ordklasstillhörighet som bestäms av hur ordet används och böjs.
2. Att läran om ordklasser heter morfologi
3. Att vissa ordklasser består av innehållsrika och betydelsebärande ord; vi brukar tala om
innehållsord (som framförallt verb, substantiv, adjektiv och delvis adverb) och att andra
ordklasser består av ord som har formella funktioner i språket; vi brukar kalla dem formord
(som framförallt prepositioner, konjunktioner, subjunktioner samt vissa pronomen och
adverb). Formordens betydelse är vag eller osynlig men de har en viktig roll, jämför t.ex.
substantivet köksstol med konjunktionen eller.
4. Att skillnaden mellan en vuxen modersmålstalare och en person som lär sig ett nytt språk i
vuxen ålder är att modersmålstalaren har en mer välutvecklad känsla för vilken ordklass ett
ord tillhör. Den förståelsen är en del av det som kallas språköra eller inre grammatik.
Grammatiskt begrepp
Verb
Substantiv
Räkneord
Adjektiv
Förstå
Att det är de ord som
fungerar som språkets
tidsmaskiner, att
verben beskriver
förfluten tid, nutid och
framtid.
Att det är ord som
betecknar (visar,
beskriver) saker,
tillstånd, känslor.
Att substantiv kan vara
konkreta, som hund
och abstrakta, som
kärlek.
Att det är ord som vi
använder för att räkna
och sortera, med det är
inte siffrorna
Att de är bestämningar
till andra ord, t.ex.
substantiv och
pronomen, en glad
flicka, en underlig man
Känna till
Att tempus betyder tid
Vad en verbform är
Att olika verb har olika
böjningsmönster, t.ex.
svaga och starka verb
Att vissa verb har
böjningsmönster som
inte kan förutsägas,
oregelbundna verb
Att det finns verb som
fungerar som och beter
sig som adjektiv
(participen)
Skillnaden mellan
huvudverb och
hjälpverb
Att substantiv känns
igen på att de har:
1. Genus (n/t)
2. Bestämdhet
(en/den)
3. Numerus,
singular och
plural
Att vi skiljer på grundtal
och ordningstal
Att grundtal kan göras
om till substantiv, fyran
Att adjektiv
kongruensböjs
Att vi kan komparera
adjektiv för att göra
jämförelser
Kunna använda
Kunna bestämma och
argumentera för att ett
ord tillhör ordklassen
verb
För att göra det
behöver du känna till
de olika verbformerna,
framförallt
tempusformerna
(infinitiv, presens,
preteritum, supinum
med perfekt och
pluskvamperfekt)
Kunna bestämma och
argumentera för att ett
ord tillhör ordklassen
substantiv
Kunna bestämma att
ett ord tillhör
ordklassen räkneord
Kunna bestämma och
argumentera för att ett
ord tillhör ordklassen
adjektiv
Grammatiskt begrepp
Adverb
Pronomen
Prepositioner
Interjektioner
Konjunktioner
Subjunktioner
Förstå
Att de är bestämningar
till andra ord som verb
bilen kör fort eller
adjektiv det är mycket
vackert
Att det är ord som bl.a.
kan ersätta och fungera
på samma sätt som
substantiv, t.ex. kan
hon ersätta flickan. Att
det är ord som visar att
språket är ekonomiskt
– att ett ord som t.ex.
varandra kan ersätta
en lång och krånglig
beskrivning.
Att det är ord som vi
använder för att
förklara hur olika saker
förhåller sig till
varandra, t.ex. läge och
tid, lampan är på
bordet mamman kom
hem före sonen.
Att det är ord som vi
använder för att
uttrycka starka
reaktioner.
Att det är ord som inte
har någon egen
betydelse. Att det är
ord som fungerar som
”klister”, dvs. vi
använder dem för att
sätta ihop korta fraser
eller meningar till
längre fraser eller
meningar.
Att det är ord som inte
har någon egen
betydelse. Att det är
ord som fungerar som
”klister”, dvs. vi
använder dem för att
sätta ihop korta fraser
eller meningar till
längre fraser eller
meningar.
Känna till
Att många adverb inte
kongruensböjs
Att adverb kan beskriva
tid, sätt och rum, dvs.
när, hur och var
Att det finns flera
sorters pronomen.
Personliga och
possessiva pronomen är
de sorter som är bra att
känna till när man läser
andra språk.
Skillnaden mellan
personliga pronomen i
subjekts- respektive
objektsform, jag-mig.
Att svenskan är ett
språk som i stor
utsträckning
förhållanden med
prepositioner, något
som inte gäller för alla
språk.
Kunna använda
Kunna bestämma att
ett ord tillhör
ordklassen adverb
Kunna bestämma att
ett ord tillhör
ordklassen pronomen.
Kunna skilja på de och
dem i skrift.
Kunna exempel på
prepositioner.
Att många svordomar
inte är interjektioner.
Att många interjektioner
är ljudhärmande.
Vad en huvudsats är och
att konjunktioner
används för att sätta
ihop två huvudsatser till
en sammanhängande
mening.
Kunna bestämma att
ett ord tillhör
ordklassen interjektion.
Vad en bisats är och att
subjunktioner används
för att sätta ihop en
huvudsats och en bisats
till en sammanhängande
mening.
Kunna sätta in
passande subjunktioner
i luckövningar.
Kunna göra om två
självständiga
huvudsatser till en
sammanhängande
mening med hjälp av
en konjunktion.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards