Phonak tinnitusbalans

advertisement
Livet är nu
Phonaks tinnitusbalans app
Metoder att behandla tinnitus som stöds
Progressive Tinnitus Management (PTM) 4) progressiv
tinnitusbehandling, är ett patientinriktat tillvägagångssätt för
att behandla tinnitus, som har utvecklats genom behandling
av tinnituspatienter vid US Veterans Administration. I likhet
med andra metoder används både ljudterapi och rådgivning,
men behandlingen är flexibel vad gäller vilka typer av ljud
som kan användas. Patienterna utvecklar sin egen ljudplan
som består av tre ljudtyper som väljs ut med tanke på deras
specifika emotionella effekt på respektive patient.
•Lugnande ljud skapar en omedelbar känsla av lättnad från
den stress som tinnitus skapar
•Bakgrundsljud hjälper till att minska kontrasten mellan
tinnitusljudet och den akustiska bakgrundsmiljön
•Intressanta ljud fångar patientens uppmärksamhet och
avleder den från tinnitusljudet
Phonaks tinnitusbalans app ger patienten ett sätt att hantera
sin PTM-ljudplan. Patienterna väljer ut ljud som har en
specifik emotionell effekt på dem, vilket i sin tur hjälper dem
att hantera sin tinnitus. Ljuden kan väljas från
musikbiblioteket i patientens egen smartphone, eller från en
lista med standardljud som medföljer appen. Patienten kan
betygsätta hur effektivt varje ljud är för att uppnå den
önskade emotionella effekten, och de sammanlagda
bedömningarna kan sedan granskas tillsammans med
audionomen för att optimera ljudplanen. Ett timeralternativ
finns för användning vid insomning.
Phonak tinnitusbalans
Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra
kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins
gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper
människor att höra, förstå och uppleva mer av livets rika
ljudlandskap.
Produktinformation
Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende.
Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.
www.phonakpro.se
Lugnande och intressanta ljud är avsedda att aktivt bibehålla
patientens uppmärksamhet. Ett tillbehör för streaming, till
exempel Phonak ComPilot, är praktiskt för dessa ljudtyper.
Appen ska användas som en del av ett
tinnitusbehandlingsprogram som tillhandahållits av
kvalificerad hörselvårdspersonal som är bekant med diagnos
och behandling av tinnitus.
Smartphone-plattformar som stöds
•iOS 6 *
•Android (från maj 2013) **
027-0108-09/V1.00/2013-02/FO Printed in XXX © Phonak AG All rights reserved
Kompatibla digitala trådlösa tillbehör
•Phonak ComPilot
Henry, J. A., et al. (2008). Using Therapeutic Sound With Progressive Audiologic Tinnitus Management. Trends in Ampliļ¬cation, OnlineFirst.
* Apple® registered / Trademark by Apple Inc., USA
** Android® registered / Trademark by Google Inc., USA
4)
Phonaks tinnitusbalans erbjuder lösningar som understödjer flera metoder för att behandla
tinnitus. En brusgenerator som finns i Audéo Q och aktiveras i Phonak Target™
kan bli en del av din TRT-behandling (Tinnitus Retraining Therapy) eller ditt
tinnitusmaskeringsprogram och en smartphone-app kan bli en del av ditt PTM-program
(Progressive Tinnitus Management).
Mer information finns på www.phonakpro.se
Översikt
Phonak tinnitusbalans brusgenerator
Ljudterapi, kombinerat med rådgivning, är ett etablerat sätt att behandla tinnitus. Det underliggande syftet med ljudterapi är
att tillhandahålla extra brusstimulering som kan hjälpa klienten att avleda uppmärksamheten från sin tinnitus och undvika
negativa effekter. Flera metoder som används av många för att behandla tinnitus omfattar någon typ av ljudterapi med
förstärkning som ett vanligt första steg för de tinnituspatienter som även har en hörselnedsättning. Phonaks Tinnitus Balancesortiment innehåller specifika produkter som stödjer tre vanliga metoder för att behandla tinnitus: TRT-behandling (Tinnitus
Retraining Therapy), tinnitusmaskering och PTM-behandling (Progressive Tinnitus Management). En mycket viktig del är
Phonak Audéo Q.
Brusgeneratorn i tinnitusbalanssortimentet finns i Phonak
Audéo Q-hörapparater. Den ger möjlighet till ljudterapi som
kan användas som en del av ett tinnitusbehandlingsprogram
för att ge en tillfällig lättnad från tinnitus. Brusgeneratorn
ska provas ut av kvalificerad hörselvårdspersonal som är
bekant med diagnos och behandling av tinnitus.
Genom att använda Phonak Target™ kan audionomen:
•Justera spektrala egenskaper som bandbredd och volymnivå
•Välja i vilket/vilka av hörapparatens program som
brusgeneratorn ska vara på
•Definiera vilka kontrollalternativ som ska vara tillgängliga
för patienten, till exempel programändring och
volymjustering av förstärkning eller brus i varje program
Metoder att behandla tinnitus som stöds
Tinnitus Retraining Therapy (TRT) 1) är en typ av
tillvänjningsbehandling som utformats för personer som lider
av tinnitus. TRT använder en kombination av rådgivning och
ljudterapi, till exempel en brusgenerator, för att motverka
patientens negativa reaktion på sin tinnitus.
Tinnitusmaskering använder ett bredbandsljud för att ge en
känsla av lättnad från den anspänning och stress som orsakas
av tinnitus.
2)
2)
Har patienten en fjärrkontroll?
Ja
Programändring
Alternativ
Nej
Volymkontroll
Alternativ
Hörapparatmodeller med brusgenerator
Phonak Audéo Q-10
Q90/Q70/Q50/Q30
Phonak Audéo Q-312
Q90/Q70/Q50/Q30
Phonak Audéo Q-312T
Q90/Q70/Q50/Q30
Riktlinjer för användning
Brusgeneratorns spektrala egenskaper kan justeras så att de
passar de specifika behandlings- och komfortbehoven hos
varje enskild patient. De initiala spektrala egenskaperna kan
antingen beräknas med hjälp av patientens audiogram eller
ställas in på vitt eller skärt brus. Brusgeneratorn kan göras
tillgänglig i hörapparatens samtliga automatiska program
eller i tilläggsprogram och är avsedd att användas av vuxna
med tinnitus som även behöver ljudförstärkning.
1)
Kontrollalternativ
Det finns olika kontrollalternativ för Audéo Q-312 och Audéo Q-312T där brusgeneratorn är aktiverad. Åtgärderna för att byta
program, justera förstärkningsvolym och justera brusvolym är samordnade. I tabellerna nedan visas de kontrollalternativ som
är tillgängliga för binaurala användare: För de fyra alternativen utan fjärrkontroll förutsätts QuickSync (Q90/Q70/Q50) vara
aktiverad. Volymkontrollen kan ställas in på antingen förstärkning eller brus i varje program vid utprovningen.
Jastreboff, P. J., et al. (2004). Tinnitus Retraining Therapy: Implementing the neurophysiological model. New York: Cambridge University Press.
Vernon, J., et al. (1978). Tinnitus: A new management. Laryngoscope, 88, 413-419.
Programändring
A
•
B
•
Volymkontroll
A
•
B
•
•
C
D
Viktig säkerhetsinformation
Kontroller av bullerexponering: Enligt internationella hälsooch säkerhetsriktlinjer för arbetsplatser3), kan den maximala
utnivån för Tinnitus Balance brusgeneratorn ställas in på en
nivå som kan leda till permanent hörselnedsättning. För
inställningar över 80 dB(A) SPL, anger programvaran Phonak
Target™ det rekommenderade maxantalet timmar som
brusgeneratorn bör användas per dag för att ligga inom
säkerhetsriktlinjerna. Maxgränsen är 85 dB(A) SPL, vilket
motsvarar 8 timmars daglig exponering för program med
brusgeneratorn påslagen. I fall där patienten kan öka volymen
på brusgeneratorn säkerställer hörapparaten att denna
maxnivå aldrig överskrids. Brusgeneratorn bör aldrig
användas på obehagliga nivåer.
3)
Alternativ
Alternativ
OSHA - Occupational Safety & Health Administration, U.S. Department of Labor
•
•
Underliggande medicinska tillstånd
Innan brusgeneratorn tas i bruk ska en utbildad öronläkare
undersöka patienten med avseende på följande tillstånd:
• Synlig medfödd eller förvärvad deformering av örat
• Aktiv dränering från örat under de senaste 90 dagarna
• Plötslig hörselnedsättning under de senaste 90 dagarna
• Akut eller kronisk yrsel
• Ensidig hörselnedsättning som kommit plötsligt eller nyligen under de senaste 90 dagarna
• Smärta eller obehag i örat
Detta är medicinskt behandlingsbara tillstånd som är kända
för att kunna orsaka tinnitus och bör åtgärdas innan någon
form av tinnitusbehandling inleds.
Download