FH - Region Plus - Region Jönköpings län

advertisement
Familjär hyperkolesterolemi
Jan-Erik Karlsson
Uppdrag
•
•
Centrumrådet Hjärtsjukvård har 2015-09-28 gett RMPG
hjärtsjukvård med utsedda representanter från kardiologi,
klinisk genetik och ordförande i läkemedels-kommittéerna i
Sydöstra sjukvårdsregionen i uppdrag att ta fram
gemensamma riktlinjer för utredning, uppföljning och
behandling av patienter med familjär hyperkolesterolemi i
Sydöstra sjukvårdsregionen.
Centrumrådet har 2016-03-23 även uppdragit åt
ansvariga för rapporten om Klinisk genetik att ta fram
motsvarande beskrivning av organisation,
nivåstrukturering och ekonomiska konsekvenser av
förslaget om familjär hyperkolesterolemi.
Modell
Nytt läkemedel - PCSK-9-hämmare
• För att säkerställa att endast de patienter som har störst behov av
ett ytterligare behandlingsalternativ för höga blodfetter får Repatha®
är det viktigt att vården följer den snäva subventionsbegränsningen
som TLV beslutat om.
• Subventionen tidsbegränsas till och med den 31 december 2017.
• Repatha® (evolocumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och
blandade blodfettsrubbningar ingår i högkostnadsskyddet med
begränsning.
• Antalet uppskattas i Sverige totalt till ca 1 000 patienter årligen. Det
innebär för Sydöstra sjukvårdsregionen ca 100 patienter till en
kostnad av ca 6 miljoner kronor per år.
• 1-2 specialistmottagningar per region/landsting
Kostnader
-Statinkostnad: 1.24 kronor/dag = 450 kronor/år
-Ezetimibe (Ezetrol®) kostnad: 3 990 kronor/år
-Sjuksköterskebesök: 715 kronor, läkarbesök: 2 135 kr inklusive
lab.kostnad (lipidstatus + leverstatus), + ev. patientavgift
Mål Prognos 2021
Klinisk genetik
Region Östergötland
445 000 inv.
43 %
Antal
Kostnad
Klinisk genetik
Region Jönköpings län
347 000 inv.
33 %
Antal
Kostnad
Klinisk genetik
Landstinget Kalmar län
237 000 inv.
24 %
Antal
Antal anlagsbärare FH
2 200
1 700
1 150
Antal utredningar
4 400
3 400
2 300
Kostnad
Lab.kostnad
Analyskostnad US och externt
lab
Personal - län
Läkare
0,2
260 000
0,15
195 000
0,1
130 000
Hjärtsjuksköterska
0,4
240 000
0,3
180 000
0,2
120 000
Vårdadministratör
0,4
172 000
0,3
129 000
0,2
86 000
Totalkostnad
672 000
504 000
336 000
TOTALT med lab
Mål Prognos År 2021
Ssk-besök 715 kronor/läk-besök 2 135 kr (+ patientavgift) + lab.kostnad
(lipidstatus + leverstatus) + statin. (patienter som inte har högkostnadsskydd
betalar själva patientavgiften).
Sammanfattning av förslaget
• Kardiogenetisk utredning av FH och uppföljning görs på
länsnivå till dess behandlingsmål uppnåtts (oftast inom 1 år).
• Bedömning av behandling med PCSK9-hämmare görs vid 1-2
specialistmottagningar per landsting/region.
• Registrering i kardiogenetikregistret ska göras.
• Fortsatt uppföljning när behandlingsmål uppnåtts görs i
primärvården med rapportering till kardiogenetikregistret via
FH-ansvarig sjuksköterska på länsnivå
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards