Denna samlade bedömning baserar sig på dels

advertisement
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Institutionen för socialt arbete
Samlad bedömning av kurs
Denna samlade bedömning baserar sig på dels på studenternas kursutvärdering dels på
medverkande lärares synpunkter. Av den samlade bedömningen framgår vad som fungerat
bra, mindre bra samt vilka förändringar lärarlaget ser som nödvändiga inför nästa
kurstillfälle. I vissa fall kan bedömningen också innehålla ytterligare synpunkter som är
uppkomna av bedömningar som medverkande lärare gjort.
Kursinformation
Kursnamn och kurskod: 2SA024 Socialt arbete VII / Integration 2SA058
Ort/er: Umeå
Kurstillfälle: (2014-20xxxx)
Antal studenter: 54
Former av kursvärdering: Webbaserad enkät
Sammanfattning av studenternas huvudsakliga synpunkter
Mycket intressanta ämnen. Relevant för socionomyrket idag och i framtiden. Bra bredd på
de ämnen som behandlas på kursen, med egna möjligheter att rikta in sig på delar som
man själv tycker är intressant. Extremt lärorikt och fritt att fördjupa sig i det individuella
skrivarbetet.
Intressanta och givande föreläsningar av engagerade lärare. Bra med seminarium där man
suttit och diskuterat mycket De teorier och begrepp som förklarats och behandlats under
kursen som ger en bättre förståelse av olika sociala problem/fenomen/företeelser. Det
fanns samtidigt synpunkter om att det var mindre teorier och psykologi kring migration
och integration och mer juridik än förväntat men också att det var bra att det sätts i ett
juridiskt sammanhang.
Tydlighet och god kommunikation med lärare/kursansvarig. Samtidigt fanns önskemål om
bättre kommunikation mellan lärarna. Bra tidsplanering. Bra studieguide med information
om alla examinerande uppgifter. Samtidigt fanns önskemål om tydligare kursupplägg och
instruktioner och att det hade varit bra om allt seminariematerial skulle ha sammanställts i
studieguiden innan kursstart för att underlätta planeringen av studierna. Många ansåg att
lagom med tid att förbereda de seminarierna. Några ansåg dock att det hade varit bättre
med större variation på seminarieupplägget och efterlyste färre seminarier med mer tid
för förberedelse. Några önskade också mer tid för varje seminarium och större utrymme
för diskussion under seminarierna. Det gäller särskilt presentationsseminarierna samt
seminariet om Baubäck som flera ansåg vara svår att tillägna sig, och svårt då modellen på
engelska. Det fanns även önskemål om att presentationsseminarierna skulle koncentreras
till en dag i slutet på kursen. Vidare fanns önskemål om att vissa seminarieuppgifter skulle
förtydligas och att det skulle ställas högre krav på de examinerande inslagen och även ges
tydligare feedback på de redovisade uppgifterna. Upplägget och instruktionerna för den
avslutande examinationen ansågs dock vara mycket bra, men det fanns också önskemål
om tid för handledning inför skrivarbetet och förtydligande när det gäller krav på
vetenskaplighet och formalia.
Sammanfattande bedömning av vad som fungerat bra på kursen
Bra innehåll och upplägg i stort, inklusive material, anvisningar och övrig administration.
Kursens mål uppfyllda.
Sammanfattande bedömning av vad som fungerat mindre bra på kursen
Kort om tid för vissa seminarier. Högre krav bör kunna ställas på kursens examinerande
inslag. Väl så omfattande litteraturlista.
Förslag till förändring inför nästa kurstillfälle
Några större förändringar kommer inte att hinnas med innan nästa kurstillfälle, då detta
redan startat. Till denna kursstart har dock allt seminariematerial färdigställts och
sammanställts i studieguiden. Arbete har också påbörjats med en översyn av hela
kursen, där kursens mål, upplägg och innehåll ska ses över och även litteraturlistan
med avsikt att minska den obligatoriska litteraturen på kursen.
Download