Program 1 feb 2017 Inför dag 1: Läsa Västra Götalandsregionens

advertisement
Program 1 feb 2017
Inför dag 1: Läsa Västra Götalandsregionens kompendium
Sjukskrivning – läkarintyget
Lägg ut häfte med ”dilemman” + tomma ss-intyg
8.15
Kursstart, introduktion. Inventering av önskemål från deltagarna.
Studierektorer Lena och Cecilia.
8.25
Två sjukskrivningsärenden – 2 mänskliga ansikten. Skådespelare Anja och
Torben.
8.50
Försäkringsmedicinska begrepp, regler för sjukpenning. Statistik.
Försäkringskassan.
9.30
Mina motiv för sjukskrivning – distriktsläkare delar med sig av sina tankar.
Anders Winsö
9.45
Fika - Kajutan
10.15 Grupparbeten kring patientpresentationerna tidigare. Vilka är mina motiv för
sjukskrivning? Kategorier av dilemman. Patientens och läkarens 3 F. Handledare
distriktsläkare och handläggare Försäkringskassa. Bestäm perspektivskifte: kön
etnicitet, ålder, handikapp.
11.15 Återsamling. Diskussion kring grupparbetena. Skådespelarna Anja och Torben.
11.35 Sjukskrivningsintyg. DFA-kedjan. Genomgång av försäkringsmedicinskt
beslutsstöd. Försäkringsläkare Theodora Sauma. från Försäkringskassan.
Rehabkoordinator Barbro tar med DFA-stickor. Bikupa.
12.25 Info om grupparbete: Lena och Cecilia
12.30 – 13.30 Lunch sjukhusmatsalen
13.30 Grupparbete. Västra Götalandsregionens kompendium. Hur fylla i läkarintyg,
praktisk övning utifrån morgonens 2 fall. Handledare distriktsläkare och
handläggare Försäkringskassa. Avbryt 14.25.
14.25 Vad händer med läkarintyget efter läkarbesöket? Avslag, begäran om
omprövning. Kundflöden. Försäkringskassans rutiner.
14.45 Fika –utanför Snäckan
15.05 Grupparbeten kring sjukskrivning utifrån patientfall. Utdelade praktikfall.
Theodora samlar patientfall till sjukskrivningsintyg, genomgång egna intyg.
Handledare distriktsläkare och handläggare Försäkringskassan.
16.00 Återsamling. Följ upp morgonens probleminventering.
16.15 Slut
Program 2 feb 2017
Långvarig sjukdom –rehabilitering
8.15
Samling. ( Obs förbered bildspel)
Inventera erfarenheter av långtidssjukskrivna, rehabilitering. Problemområden.
Cecilia och Lena.
8.30
Aktörer i rehabkedjan: Rehabkoordinatorer , Bildspel rehabkoordinator Ulrika
Kjellsson + Försäkringskassa, FTH, arbetsgivare, Arbetsförmedling. Kort
presentation av roller och ansvar,
8.50
Försäkringsmedicinska begrepp. Olika ersättningsformer, ekonomiska aspekter
på rehabprocessen. Beskriv avstämningsmöte mm Försäkringskassan Astrid
Ludén, åhörarkopior
9.30
Fika Kajutan
10.00 Forts enl ovan.
10.30
11.00
11.30
12.30
13.15
14.15
15.00
16.00
16.15
Arbetsgivarens roll och möjligheter i rehabprocessen. Karoline Humble,
Krokoms kommun.
Företagshälsovården, Företagshälsovårdsläkare Britt-Inger Nord
Lunch. Sjukhusmatsalen.
Arbetsförmedlingens roll och möjligheter i rehabprocessen. Urban Gyllander.
Dokument med förteckning av resurser. Bikupa med uppgift
Vad ska ett LOH innehålla? Theodora Sauma
Presentation av grupparbete. Försäkringskassan, Lena och Cecilia
Grupparbete kring rehabärenden, rehabplanering, rehabresan utifrån
patientfall. Handledare distriktsläkare och Försäkringskassan. 5-6 nya
rehabärenden framtagna av Camilla Simonsson och övriga rehabkoordinatorer,
eller kursdeltagarnas medhavda fall. Diversifiera för olika grupper.
Fika finns utanför Snäckan. Insprängt i grupparbetet.
Återsamling. Rehabresan, varje grupp presenterar 1 fall m tidslinje. Hur gick det
i verkligheten? Rehabkoordinatorerna
Frågestund. Följ upp probleminventeringen från morgonen. Anställningsbarhet?
Arbetslösa? Rehabpenning?
Avslutning, utvärdering, kursintyg.
Slut
Download