Checklista vid kontroll av hälsopåståenden på

advertisement
Checklista vid kontroll av hälsopåståenden på kosttillskott
Checklistan bör användas i kombination med sitt stöddokument
Objekt
Typ av verksamhet
Handläggare
Datum
Produktnamn
Tillverkare
Produktbeskrivning
Importland och importör
Batchnummer
Utgångsdatum
(anges vid import)
Hälsopåstående (observera att flera hälsopåståenden kan förekomma på samma produkt)
A: Hälsopåståendet i sig
Ja
Nej
Produktspecifikt hälsopåstående?
1: Påståendet avser hälsoeffekter av produkten, inte enskilda substanser i produkten
Tillåtet hälsopåstående?
2a: Påståendet ger information om att livsmedlet förebygger, behandlar eller botar sjukdomar
2b: Hp (hälsopåståendet) avser effekt av substans eller näringsämne och är så precist att det
exakt motsvarar strukturen för artikel 13.1, 13.5, 14.1.a eller 14.1.b-påståenden
Om svaret är ja, gå vidare till fråga 2b
Om svaret är nej, gå vidare till fråga 4a
2c: Om ja fråga 2a; Hp återfinns i Kommissionens register över godkända hp eller i Efsas
databas om godkännande inte är beslutat ännu.
Om nej: Gå vidare till fråga 3
Tillåten ordalydelse?
3: Hälsopåståendet har inte exakt samma ordalydelse som ges enligt förordning eller beslut
med godkända hälsopåståenden, men innebörden är exakt samma som i det godkända
hälsopåståendet
Oprecist hälsopåstående?
4a: Hälsopåståendet är oprecist och refererar till allmänt välbefinnande
”artikel 10.3-påstående”
4b: Om ja på fråga 4a; finns ett tillåtet hp i direkt anslutning till det oprecisa hp och detta
tillåtna hp tydliggör artikel 10.3-påståendet
4c: Om ja på fråga 4a: Det oprecisa hälsopåståendet exponeras på ett sätt som att det tillåtna hp
får en underordnad betydelse i märkningen
Livsmedelsverket 2013-04-05
Sida 1
B: Hälsopåståenden i varumärke, firmanamn eller produktnamn
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
5a: Produktnamnet eller fantasinamnet utgör ett hp och det åtföljs av ett tillåtet hp
5b: Firmanamnet eller varumärket utgör ett hp och det åtföljs av ett tillåtet hp
5c: Om nej på fråga 5b: Firmanamnet eller varumärket har varit etablerat redan före den 1
januari 2005
C: Obligatorisk tilläggsinformation för hälsopåståenden
6a: Uttalande görs om vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil
6b: Det anges den mängd och konsumtionsmönster som krävs för att den påstådda gynnsamma
effekten ska uppnås
6c: I tillämpliga fall; ett konstaterande till personer som bör undvika att använda produkten
6d: En lämplig varning i fråga om produkter som vid överdriven konsumtion kan utgöra en
hälsorisk
D: Begränsningar i utformning av hälsopåståenden
7a: Hp görs om att hälsan skulle kunna påverkas negativt om man inte konsumerar livsmedlet
7b: Påstående görs om hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i vikt
7c: Hp refererar till uttalanden från enskilda fackmän
7d: Hp ger tvivel om att andra livsmedel ger tillräcklig näring
7e: Hp uppmuntrar till överkonsumtion av livsmedlet
E: Gällande substans i hälsopåståendet- dos och formulering
8a: Det ämne/näringsämne som hälsopåståendet avser i en upptagbar form
8b: Kosttillskottet ger vid den lägsta dygnsdos uppgår till minst den nivå av näringsämne/annat
ämne som anges i villkoren för hälsopåståendet
Livsmedelsverket 2013-04-05
Sida 2
Download