sweco powerpoint

advertisement
1
Västerås Stad
Mälardalens högskola
Sweco Environment
2
Ängsgärdet 7 (fd 6), Västerås
3
Ängsgärdet 7 (fd 6), Västerås
1950
1976
4
Ängsgärdet 7 (fd 6), Västerås
5
Ängsgärdet
Kemiska analyser
Totalhalter
Generellt jämförs den enskilda föroreningen med ämnets
beräknade riktvärde. Den totala halten i sig säger inget
om den aktuella risken men ger en indikation på om det kan
föreligga en miljörisk.
6
Ängsgärdet
Ekotoxikologiska tester
•
•
•
•
•
Mikrotox
Umu-C
Ostracodtoxkit
Grobarhetsförsök
Algförsök
7
Mikrotox
• Med Microtox-testet mäts akuttoxicitet i
vattenprover med hjälp av en luminiscerande
marin bakteriestam, vibrio fischeri.
• Bakterien producerar ljus som en biprodukt
vid normal metabolism. Om metabolismen
inhiberas (av t ex föroreningar) resulterar
detta i minskad luminiscensen.
• I testet mäts ljusstyrkan från bakterier som
exponerats för olika koncentrationer av ett
vattenprov och jämförs sedan med den
avgivna ljusstyrkan från bakterier i ett
kontrollprov.
8
Mikrotox lakvattenprov
• Utifrån resultatet kan ett medianeffektvärde,
EC50, fastställas så att provets giftighet kan
jämföras med andra prov.
• Enkla, snabba standardiserade test med
känslighet för ett brett spektra av
föroreningar.
• Metoden är i första hand utvecklad för
vattenprover, varpå det är lakvattenprov som
analyseras.
• Lakvattnet upparbetades enligt svensk
standard SS 12457-2.
• Lakvattnet separerades från det lakade
materialet genom dekantering och
centrifugering, följt av vakumfiltrering över ett
0,45 µm membranfilter.
9
Umu-C lakvattenprov
• Umu-C är ett toxicitetstest som mäter
genotoxiska effekter i ett prov med
hjälp av den genmodifierade
bakterien Salmonella typhimurium.
• Testet utfördes enligt ISO-standard
13829.
• I den här utredningen har
genotoxiciteten undersökts i
lakvattenprov.
10
Ostracodtoxkit (MicroBioTests, Belgien)
• Ostracodtoxkit är ursprungligen utvecklat för tester på sediment men är
tillämpbart även på jordprover.
• Den standardiserade metoden innefattar både ett akut och ett kronisk test.
11
Ostracodtoxkit
• I testet exponeras nykläckta
musselkräftor för ett prov under 6
dygn, varefter antal överlevande djur
räknas och mäts.
• Från dessa mätdata bestäms den
akuta (mortalitet) och kroniska
(tillväxt) toxiciteten av
sedimentprovet i jämförelse med ett
kontrollprov.
12
Ostracodtoxkit, fast prov
• Testet utförs direkt på (vätskemättat)
jordprov vilket medför att kräftdjuren
utsetts för flera strukturer av
föroreningen (komplexbundet, i
kolloidala system och som fria joner).
• Med fler exponeringsvägar ökar
känsligheten för eventuella
föroreningar då upptag kan ske
genom bland annat gälandning,
födointag och kroppskontakt
13
Grobarhetsförsök
• Enkla och relativt snabba att utföra.
• Mängden testorganismer att välja från
ökar möjligheten att utföra en mer
skräddarsydd platsspecifik bedömning.
• Grobarhetsförsök för växter visar på
akuta effekter vilket ger en uppfattning
av miljörisken vid kortare exponering.
• Vid en förlängning av grobarhetstestet
kan även tillväxten studeras.
• Fast prov/lakvatten
14
Grobarhetsförsök, fast prov och
lakvattenprov
• Vitklöver
• Fast prov - Ett tunt lager av testjorden
breddes ut över botten på en petriskål.
• Lakvatten - Filterpapper mättades med
lakvatten i en petriskål.
• 10 frön placerades i varje skål och
skålarna förslöts lock.
• Samtliga prover ställdes mörkt under
fem dygn.
• Räkning av antal grodda frön, mätning
av groddlängd.
15
Algförsök, lakvattenprov
• Pseudokirchneriella subcapitata
• Algerna ympas och får växa till sig i ca 4
dygn.
• Lakvattnet späds till koncentrationerna
90, 50, 25 och 12,5 % enligt standard.
• Som kontroll användes tillväxtmediet Z8.
16
Algförsök, lakvattenprov
• Mätning av optiskdensitet efter 0h, 24h,
48h, 72h och 96h.
• Beräkning av tillväxtinhibiering jämfört
med kontrollen.
17
Resultat kemiska analyser
18
Resultat ekotoxikologiska tester
pH varierade mellan 6,0 och 7,0 för samtliga vatten- och jordprover.
19
Bedömda saneringskostnader
Schaktsanering ned till MKM bedöms kosta 13,5 miljoner kronor.
Selektiv schaktsanering bedöms kosta ca 4 miljoner kronor.
20
Tack för er uppmärksamhet!
Laila Gren
Sweco Environment AB
021-495 41 21
072-513 41 21
[email protected]
21
Download