HÄR FINNS VI!
Etablerades 2006
2014:
• Drygt 30 anställda
• Olika kompetenser
och erfarenheter
Umeå
Arvika
Örnsköldsvik
Kramfors (HK)
Härnösand
Sundsvall
Stockholm
Linköping
Kristianstad
SEKTORER
 VA-Process
 Mark & Miljö
 El & Automation
 VVS & Energi
Dotterbolag:
 VA-drift
 IFO Vattenrening
Deponikurs
BAKGRUND – LAGSTIFTNING
 Vilka lagkrav gäller för deponiverksamhet
(Pågående deponier, avslutade deponier)
 Praktiska konsekvenser – krav på pågående
deponier, krav på avslutade deponier m.m.
GEOLOGI – HYDROLOGI
 Påverkan av berggrund (snälla och elaka
bergarter – sulfidmalmslinser) Spridning av
lakvatten i berg
 Spridning av lakvatten i olika jordarter
 Placering av provpunkter i berg och jordar
utgående från spridningsförutsättning
 Val av provtagningstidpunkt och
provtagningsfrekvens utgående från
hydrologiska förutsättningar
PROVTAGNING
 Placering och konstruktion av
provtagningsplatser
 Provtagning av lakvatten, ytvatten,
grundvatten och sediment
UTVÄRDERING – VAL AV VARIABLER
 Hur bedömer man föroreningsgrad och hur
klassas halter
 Vilka variabler är relevanta och hur tolkas
dessa(bas- och stödvariabler, lakvattenmarkörer m.m.)
 Vilka felkällor finns och hur förändras halter i
mark och vatten (oxidation, reduktion,
jonbyte, fastläggning, spädning)
PÅVERKANSFAKTORER
 Hur skiljer man ut lakvattenpåverkan från
annan påverkan (jordbruk, avlopp,
skogsbruk, bergtäkter, vägar m.m.)
 Hur kan själva provtagningen och
provhanteringen påverka analysvärden
FÄLTÖVNING
 Provtagningsutrustning
 Provtagning lakvatten,
grundvatten, ytvatten
 Fältprotokoll
KONTROLLPROGRAM
 Uppbyggnad av kontrollprogram eller
inventeringsupplägg
 Metodik
 Provtagningsmatriser
 Fältmätningar
 Variabler
 Frekvens
 Revidering
 Redovisning
 Mål och syfte med olika moment
NYHETER INOM UTBILDNING
• Kurs: ”Avfallstaxa för nybörjare” gick i Östersund 21 april
• Temadag: ”Uppföljning avtal inom avfallsområdet”, finns
att boka nu, genomförs i Kramfors 19 maj
• Kurs: ”Renhållningsordning för nybörjare” finns att boka
• Temadag: ”Oljeavskiljaren en viktig anläggning för god
miljö” förbereds just nu för VA, miljökontor och
fastighetsägare
• Temadagar kan skräddarsys för er
• Kontakta mig: Jan-Olof Åström, 070/ 341 67 87
• [email protected]