Project: Sustainable development

advertisement
Project: Sustainable development
Genom valfritt medie ska du presentera ett projekt med anknytning till Hållbar
utveckling. Detta projekt
Förslag på ämnen:







Globala uppvärmningen och CO2- avtryck – vems är ansvaret?
Food and hunger – hur ska vi mätta planeten och samtidigt ha en ekologiskt hållbar
utveckling?
Peak fosfor – hur påverkas jordbruket när fosforbrytningen går mot sin p
Isbjörnar, sälar, valrossar och pingviner – hur påverkas de vilda däggdjuren av
växthuseffekten
Produkt: livscykel hos valfri produkt ex. jeans (från bomull till butik), flygplan, tobak,
choklad etc.
Lokalt: hur arbetar Sollentuna/Stockholms kommun mot Hållbar utveckling
Andra miljöproblem: Havets försurning, oljeutsläpp, bromerade flamskyddsmedel
Delar jag vill att du/ni får med:




Hållbarutveckling innefattar tre delar: ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar
utveckling.
Vad kan individen göra och vilka samhällsmässiga styrmedel finns som kan påverka
utveckling?
Gör egna frågeställningar som du/ni vill besvara i denna uppgift!
Källkritik
Exempel på presentationsformer:
Blogg, film, facebookgrupp, fotopresentation, teater
Projektet presenteras måndagen den 12 december!
Länktips:
http://www.eea.europa.eu/sv





Centralt innehåll som kan beröras i denna uppgift:
Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt
ekosystemtjänster.
Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor
om bärkraft och biologisk mångfald.
Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer
som påverkar detta.
Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
E
C
Förklarar begrepp, modeller,
teorier och arbetsmetoder
översiktligt. Använder dessa
med viss säkerhet
A
Förklarar begrepp,
modeller, teorier och
arbetsmetoder utförligt.
Använder dessa med
viss säkerhet
Förklarar begrepp, modeller,
teorier och arbetsmetoder utförligt
och nyanserat. Använder dessa
med säkerhet
Söker svar på enkelt
formulerade frågor med
tillfredsställande resultat
Analyserar och söker
svar på komplexa
frågor med
tillfredsställande
resultat
Analyserar och söker svar på
komplexa frågor med gott
resultat
Redogör översiktligt för
konsekvenserna av något
ställningstagande
Redogör utförligt för
konsekvenserna av
något ställningstagande
Redogör utförligt och nyanserat
för konsekvenserna av något
ställningstagande
Diskuterar viktiga frågor
för individ och samhälle
med enkla argument och
omdömen
Diskuterar utförligt
viktiga frågor för
individ och samhälle
med välgrundade
argument och omdömen
Diskuterar utförligt och
nyanserat komplexa frågor som
har betydelse för individ och
samhälle med välgrundade och
nyanserade argument och
omdömen
Använder med viss
säkerhet ett
naturvetenskapligt språk
Använder med viss
säkerhet ett
naturvetenskapligt språk
Använder med säkerhet ett
naturvetenskapligt språk
Använder olika typer av
källor och gör enkla
bedömningar av
informationens och
källornas trovärdighet och
Använder olika typer av
källor och gör
välgrundade
bedömningar av
informationens och
källornas trovärdighet
Använder olika typer av källor och
gör välgrundade och nyanserade
bedömningar av informationens och
källornas trovärdighet och relevans.
relevans.
och relevans.
Download