Pedagogisk planering Bi 1

advertisement
Pedagogisk planering Bi 1 - Individens genetik
Centralt innehåll
Genetik


Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dnareplikation och mutationer.
Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.
Biologins karaktär och arbetsmetoder










Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid.
Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera
hypoteser, teorier och modeller.
Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska
resonemang.
Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt
formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och
felkällor.
Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern
utrustning. Simulering av evolutionära mekanismer, till exempel naturligt urval. Hur
man identifierar organismer. Mikroskopering vid till exempel studier av celler eller
celldelning.
Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.
Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.
Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel
frågor om hållbar utveckling.
Pedagogisk planering Bi 1 - Individens genetik
Förmågor och kunskapskrav
Kunskapskrav
E
C
A
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Med viss säkerhet
Med säkerhet,
Med säkerhet,
Exemplifierar
Exemplifierar
Beskriver och generaliserar
Översiktligt utifrån
något exempel
Utförligt utifrån
några exempel
Utförligt och nyanserat utifrån
några exempel
Enkla omdömen
Enkla omdömen
Nyanserade omdömen
Enkla frågor i
bekanta situationer
med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i
bekanta situationer
med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i bekanta och nya
situationer med gott resultat
Med viss säkerhet
enkla egna frågor
Med viss säkerhet
egna frågor.
I samråd med
handledare
Efter samråd med
handledare
8
Tolkning och
utvärdering av
metoder
Enkla omdömen och
motiverar sina
slutsatser med enkla
resonemang
Enkla omdömen och
motiverar sina
slutsatser med
välgrundade
resonemang
9
Diskutera betydelsen för
individ och samhälle
Översiktligt
Utförligt
10
Föra fram argument och
redogöra för
konsekvenser av
ställningstagande
Enkla argument och
redogör översiktligt
för konsekvenser av
något tänkbart
ställningstagande
Välgrundade
argument och
redogör utförligt för
konsekvenser av
något tänkbart
ställningstagande.
Välgrundade och nyanserade
argument och redogör utförligt
och nyanserat för konsekvenser av
flera tänkbara ställningstaganden.
Du föreslår också nya
frågeställningar att diskutera.
Med viss säkerhet
och anpassar till viss
del sin
kommunikation
Med viss säkerhet
och anpassar till stor
del sin
kommunikation
Med säkerhet och anpassar till
stor del sin kommunikation
Enkla bedömningar
Välgrundade
bedömningar
Välgrundade och nyanserade
bedömningar
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
1
2
2
3
4
5
6
7
11
12
13
Vad som bedöms
Redogöra för begrepp,
modeller, teorier och
arbetsmetoder
Använda begrepp,
modeller, teorier och
arbetsmetoder för att
svara på frågor
Svara på frågor om och
beskriva biologiska
företeelser och förlopp
Redogöra för hur
biologins modeller och
teorier utvecklas
Värdera teorier och
modellers giltighet och
begränsningar
Analysera och besvara
frågor
Formulering av egna
hypoteser och egna
frågor.
Planering av
experiment och
fältstudier
Användning av ett
naturvetenskapligt
språk och anpassning
av kommunikation
Bedömning av källors
trovärdighet och
relevans
Bedömning av egen
förmåga och
situationens krav
Med säkerhet komplexa egna
frågor.
Efter samråd med handledare
Nyanserade omdömen och
motiverar sina slutsatser med
välgrundade och nyanserade
resonemang. Vid behov föreslår
eleven också förändringar
Utförligt och nyanserat komplexa
frågor
Pedagogisk planering Bi 1 - Individens genetik
Värdeordens betydelse
Översiktligt – de viktigaste delarna är med men inte alla, mer ungefärlig men inte exakt,
kortfattad beskrivning
Utförligt – innehåller alla steg/delar, exakt beskrivning, tydliga motiveringar, innehåller mer
detaljer, längre beskrivning, resonemang i flera led
Nyanserat – innehåller flera perspektiv eller flera olika delar av ett problem t.ex. fördelar
och nackdelar, globalt och lokalt, risker och möjligheter, flera olika effekter, påverkan på
individ och samhälle
Exempel på bedömning utifrån värdeorden
Redogör för vad som menas med en mutation.
Översiktligt: En mutation är en förändring i DNA-molekylen och kan antingen vara en
genmutation eller en kromosommutation.
Utförligt: En mutation är en slumpmässig förändring i DNA-molekylen och kan antingen vara
en genmutation där det enbart är en kvävebas som byts ut, vilket kan leda till att proteinets
struktur ändras, eller en kromosommutation där en del av kromsomen är borta eller
uppträder flera gånger t.ex. som vid Huntingtons sjukdom, eller en kromsomantalsmutation
där man har en extra kromosom som t.ex. Downs syndrom där man har en extra kromosom i
par 21.
Utförligt och nyanserat: En mutation är en slumpmässig förändring i DNA-molekylen och kan
antingen vara en genmutation där det enbart är en kvävebas som byts ut, vilket kan leda till
att en annan aminosyra bildas och att proteinets struktur ändras, eller en
kromosommutation där en del av kromsomen är borta eller uppträder flera gånger t.ex. som
vid Huntingtons sjukdom, eller en kromsomantalsmutation där man har en extra kromosom
som t.ex. Downs syndrom där man har en extra kromosom i par 21.
Om det blir samma aminosyra efter mutationen ändras inte proteinet och fungerar lika bra
som tidigare.
Många mutationer är till nackdel för organismen och är skadliga, men mutationer kan också
vara bra. Mutationer leder till genetisk variation vilket leder till en biologisk mångfald som är
en förutsättning för evolutionen.
Pedagogisk planering Bi 1 - Individens genetik
Lektionsinnehåll
Laborationer


Studie av alleler hos majs
Odling av majsfrön (planering, hypotes, utförande, laborationsrapport, statistisk
undersökning i samarbete med matematiken)
Övningar







Vilka egenskaper har du?
Korsningsscheman
Genetikkluringar
Stamträdsanalyser
Korsord
Kopplade gener
Artikel om Gregor Mendel
Föreläsningar/genomgångar




En historisk tillbakablick (powerpoint)
Monogena egenskaper (powerpoint)
Arvet och miljön (powerpoint)
Avel och förädling (powerpoint)
Eget arbete

Quizlet
Examinationsformer



Skriftligt prov kunskapskrav 1,2,3,4,5, 9 och 10
Planering och hypoteser kunskapskrav 6,7,11,13
Laborationsrapport kunskapskrav 8,11,13,
Sidhänvisning

192-218 Kapitel: Individens genetik (Biologi 1 Liber)
Pedagogisk planering Bi 1 - Individens genetik
Kunskapsinnehåll
En historisk tillbakablick





Livscykeln hos en zygot
Mendels försök, frågeställning, utförande, resultat och slutsats
Dominanta och recessiva alleler
Homozygoter och heterozygoter
Allel och locus
Monogena egenskaper












Monohybrid korsning
Korsningsschema rita, förstå samt dra slutsatser
Klyvningstal för monohybrid korsning
Varför det teoretiska klyvningstalet skiljer sig från det uppmätta
Genotyp och fenotyp
Återkorsning, hur det går till och syfte
Dominant nedärvning
Dihybrid korsning
Kopplade gener och överkorsning
Mutationer, olika typer och olika effekter, sambandet mellan mutationer och
evolutionen
Könskromosomer hos människan jämfört med andra organismer
Könsbunden nedärvning, sjukdomar
Polygena egenskaper och Ärftliga sjukdomar

Exempel på en ärftlig sjukdomar
Arv och miljö



Varför kunskaper om arv och miljö är viktigt
Tvillingsstudier, varför och hur går det till
Stamträdsanalyser, varför och hur det går till
Avel och förädling




Avel, syfte och hur det går till
Inavel
Inseminering
Könlös och könlig förökning
Download