FÖRFÖR01 Betygsmatris: Företagsekonomi 1

advertisement
Betygsmatris: Företagsekonomi 1
Kurskod: FÖRFÖR01
Moment
Bedömningstext
Kunskapskrav C
Kunskapsrkrav A
Företagens roll i samhället
översiktligt
Du beskriver (…) företagens roll i samhället
med hjälp av några exempel.
Du diskuterar (…) sambandet mellan
översiktligt
företagens ekonomiska beslutsfattande och
deras samhällsansvar.
Med hjälp av några exempel beskriver du (…) översiktligt f
företagens villkor med utgångspunkt i
grundläggande lagar och andra bestämmelser.
utförligt
utförligt och nyanserat
utförligt
utförligt och nyanserat
utförligt
utförligt och nyanserat, samt
utifrån politiska och
samhällsekonomiska
förutsättningar.
Företagens funtioner
Du beskriver (…) olika funktioner i ett företag
samt redogör (…) för hur man startar och
driver ett företag.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat och
hur de samordnas för att
man ska nå uppställda
mål, utförligt och nyanserat
Affärsiden
Dessutom redogör du (…) för affärsidéns
utformning samt dess betydelse för företagets
verksamhet.
översiktligt för innebörden av
företagsekonomiska begrepp. Vidare
använder du med (…) företagsekonomiska
metoder.
Med hjälp av (…) modeller förklarar du
företagsekonomiska företeelser och
sammanhang. Du värderar med (…)
omdömen modellernas användbarhet.
Du upprättar (…)med handledare
en (…) projektplan inom det
företagsekonomiska kunskapsområdet.
Du tar eget ansvar samt genomför
projektet (…) med handledare och med (…)
resultat.
Dessutom utvärderar du arbetsprocessen och
resultatet med (…) omdömen.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
översiktligt, med viss
säkerhet, enkla
utförligt, viss säkerhet
utförligt och nyanserat väljer
och, säkerhet
enkla
enkla
nyanserade
i samråd, enkel
efter samråd
efter samråd,
genomarbetad
Företagens samhällsansvar
Företagens villkor
Företagsekonomiska metoder
Företagdekonomiska modeller
Projektmetodik
Projektgenomförande
Projektutvärdering
Tekniska hjälpmedel
Egna förmågan
Namn:
Betygsambition:
Kunskapskrav E
i samråd, tillfredsställande efter samråd inom givna
tidsramar,
tillfredsställande
enkla
nyanserade
Du använder(…)med handledare relevant
i samråd
teknik för kommunikation, beräkningar,
informationssökning, presentation och
dokumentation.
När du samråder med handledare bedömer du du med viss säkerhet
(…) den egna förmågan och situationens krav.
efter samråd, inom givna
tidsramar, gott
efter samråd
nyanserade, samt ger
förslag på hur
arbetsprocessen kan
förbättras.
efter samråd
med viss säkerhet
med säkerhet
Slutbetyg:
Download